tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 1

*

Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

A. 102010

B. 1020100

C. 120100

D. 10201000


*

Đáp án B

A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Khoảng biện pháp giữa hai số tiếp tục là: 3 – 1 = 23 − 1=2 đơn vị.

Số hạng trong hàng tổng là: (2019 – 1 ) : 2 + 1 = 1010 (số hạng)

Tổng của dãy số là: ( 2019 + 1 ) × 1010 : 2 = 1020100.


*

Các bn ghi rõ biện pháp giải nhé mk đang phải gấp lắm ai nhank mk tick mang lại cảm ơn

1: Tính nhanh

A= 1/1*3+1/3*5+1/5*7+1/7*9+1/9*11

B= 1/1*3+1/3*5+1/5*7+...+1/2017*2019

C= 7/1*3+7/3*5+7/5*7+...+7/2017*2019


tính tổng các phân số sau:

a) 1/1*2+1/2*3+1/3*4+...+1/2017*2018

b)1/1*3+1/3*5+1/5*7+...+1/2017*2019

c)5/1*2+5/2*3+5/3*4+...+5/2018+2019

help me cấp tốc lên bản thân đang đề xuất gấp tí nữa là bản thân đi hojc rồi

 


Tính 

A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - ........... + 2019

B = 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + .............. + 2017 + 2018 - 2019 + 2020


Tính vừa lòng lí:

a. A= -1 + 3 - 5 + 7 - 9 +....- 2017 + 2019

b. B= 2 - 4 + 6 - 8 +...+ 2018 - 2020

c. C= 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8+...-111 - 112 + 113 + 114 + 115


Bài 1: Tính nhanh

A = 1 - 3 + 5 - 7+...- 2019 + 2021 - 2023 

B = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 +...+ 2017 + 2018 + - 2019 - 2020

Help me :v
Xem thêm: Câu Chúc Ngày 27 2 7/2 Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Những Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27

tính quý giá của tổng

D=1-2-3+4+5-6-7+8+....+2017-2018-2019+2020

C=1001 - 1003 + 1005 - 1007+...+ 2013 - 2015+2017


Bài 1. Biểu diễn những hiệu sau thành tổng rồi tính:a) ( ) 23 12−− b) ( ) 43 53−−c) ( ) ( ) 15 17 − − − d) 14 trăng tròn −Bài 2. Tính nhanha) (2354 − 45) − 2354 b) (−2009) −(234 − 2009)c) (16 + 23) + (153−16 − 23)Bài 3. Tra cứu số nguyên x, biết:a) ( ) 3155x −=−− b) 14 32 26 x − − + = −c) x + (−31) −(−42) = −45 d) (−12) −(13− x) = −15− (−17).Bài 4: tìm kiếm x biết:a, ( ) 2670x −−−= . B, ( ) ( ) 7 5 3 x + = − + − . C, ( ) 11811x −=−− .d, 30 + (32 − x) =10 . E, x +12 + (−5) = −18 . G, 3− x = −21−(−9) .Bài 5. Kiếm tìm số nguyên x, biết:a) x − 43 = (35− x) − 48 b) 305− x +14 = 48+ ( x − 23)c) −( x − 6 +85) = ( x + 51) − 54 d) −(35− x) − (37 − x) = 33− xBài 6.Tính tổng đại số sau một giải pháp hợp lía) 7 −8 + 9 −10 +11−12 +...+ 2009 − 2010b) −1− 2 − 3− 4 −...− 2009 − 2010c) 1− 3− 5 + 7 + 9 −11−13+15 +....+ 2017 − 2019 − 2021+ 2023Bài 7. Điền số tương thích vào bảng saua 13 5 − 12− 10 − 10 − 12b 21 3 17 − 10 − 10 − 12−a + b −8 8Bài 8. Tính nhanha) 215+ 43+ (−215) + (−25) b) (−312) + (−327) + (−28) + 27c) (134 −167 + 45) − (134 + 45)Bài 9. So sánha) 125 cùng 125+ (−2) b) −13 và (−13) + 7 c) −15 với (−15) + (−3)Bài 10. Điền số phù hợp vào bảng sau:a 3− 7− 8 0b 8 −16 23 −27ab−a−b−…………………………….……….Hết………………………………