Giải Toán lớp 6 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

Bài 56: Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

Bạn đang xem: 4 mũ 2 bằng bao nhiêu


a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10Lời giải

am.an = am+n

Trong đó:

a là cơ số

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105Bài 57: Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296Bài 58:

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) những bạn dựa vào bảng ở câu a để làm cho câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142Bài 59:

a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

*

b) các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm cho câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số bao gồm nhiều biện pháp viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100Lời giải

Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102Bài 62:


a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì bao gồm 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý vào câu này x là cơ số với x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý vào câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng bí quyết tính, em hãy cho biết số làm sao lớn hơn trong nhị số sau?

a) 23 cùng 32 ; b) 24 cùng 42c) 25 và 52 ; d) 210 với 100Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 3 2b)

24 = 1642 = 16Nên 24 = 42c)

25 = 3252 = 25Vì 32 > 25 nên 25 > 52d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 buộc phải 210 > 100Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Lời Bài Hát Không Biết Đêm Nay Vì Sao Tôi Buồn, Không Biết Hôm Nay Vì Sao Tôi Buồn

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một số có hai chữ số với 11, họ giữ nguyên nhị số đầu với cuối, sau đó cộng nhị số đầu và cuối để ra các số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 1), sau đó cộnghai số đầu và cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 2), sau đó cộnghai số đầu và cuối (1+2 = 3) để ra số giữaPhát triển tiếp qui luật trên lúc nhân một số gồm 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: vào kết quả thì

số ở chính giữa của là số lớn nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đều về hai phía của số chủ yếu giữa

Ví dụ như vào 1112 = 12321 thì số chính giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - Bạn tất cả thể sử dụng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn sẽ thấy vào kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cảhai phía là 3, 2, 1)