Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 64 bằng mấy mũ 3

*

Baif2: Tìm xa. 3 mũ 2 . x + 2 mũ 3 . x =51b. 6 mũ 2 . 2 - (84 - 3 mũ 2 . x): 7 = 69c. (x + 1) mũ 2= 64e. (x - 1) mũ 2 = (x - 1) mũ 3d. (2x + 1) mũ 3 = 27g. 3 mũ x +2 =81a) \(3^2.x+2^3.x=51\)

\(\Leftrightarrow x\left(3^2+2^3\right)=51\)

\(\Leftrightarrow17x=51\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Vậyb) \(6^2.2-\left(84-3^2.x\right):7=69\)

\(\Leftrightarrow\left(84-3^2.x\right):7=3\)

\(\Leftrightarrow84-3^2.x=21\)

\(\Leftrightarrow3^2.x=63\)

\(\Leftrightarrow x=7\)

Vậy


c) \(\left(x+1\right)^2=64\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=8\\x+1=-8\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-9\end{cases}}}\)

Vậy


\(\left(3x-1\right)^3=64\)

\(\Leftrightarrow3x-1=4\)

\(\Leftrightarrow3x=5\Leftrightarrow x=\frac{5}{3}\)


\(\left(3x-1\right)^3=64\)

\(\left(3x-1\right)^3=4^3\)

\(3x-1=4\)

\(3x=4+1\)

\(3x=5\)

\(x=5:3\)

\(x=\frac{5}{3}\)


a, (\(\frac{1}{2}\))x = \(\frac{1}{64}\)

 (\(\frac{1}{2}\))x = (\(\frac{1}{2}\))6

x = 6

b, 35 :3x = 9

35 :3x = 32 

3x = 35 :32

3x = 33

x = 3

Chúc bạn học tốt


a,\(\left(\frac{1}{2}\right)^x=\frac{1}{64}\)

\(\left(\frac{1}{2}\right)^x=\left(\frac{1}{2}\right)^6\)

\(\Rightarrow x=6\)

b,\(3^5:3^x=9\)

\(3^5:3^x=3^2\)

\(3^x=3^5:3^2\)

\(3^x=3^3\)

\(\Rightarrow x=3\)


\(a,\left(\frac{1}{2}\right)^x=\frac{1}{64}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^x=\left(\frac{1}{2}\right)^6\)

\(\Rightarrow x=6\)

Vậy...

\(b,3^5:3^x=9\)

\(\Rightarrow3^5:3^x=3^2\)

\(\Rightarrow3^x=3^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Vậy...


tìm x

1, 49x mũ 2 - 70x + 25 tại x = 5

2, x mũ 3 + 12x mũ 2 + 48x +64 tẠI x = 6

3, 4x mũ 2 + 4xy + y mũ 2 tại x = -6, y= 2


a, \(49x^2-70x+25=\left(7x\right)^2-2.7x.5+5^2=\left(7x-5\right)^2\)

Thay x = 5 vào biểu thức trên : \(\left(35-5\right)^2=30^2=900\)

b, \(x^3+12x^2+48x+64=\left(x+4\right)^3\)

Thay x = 6 vào biểu thức trên ta được : \(\left(6+4\right)^3=1000000\)

3, \(4x^2+4xy+y^2=\left(2x+y\right)^2\)

Thay x = -6 ; y = 2 vào biểu thức trên ta được : \(\left(-12+2\right)^2=100\)


1.49x^2 - 70x + 25 tại x = 5

49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)2

Với x = 5: (7 . 5 – 5)2 = (35 – 5)2 = 302 = 900

2.x^3 + 12x^2 + 48x + 64 tại x = 6

x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3 . x2. 4 + 3 . x . 42 + 43

= (x + 4)3

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000


tìm x

a, 100-7(x-5)=31+3 mũ 3

b, 12(x-1) : 3 = 4 mũ 3 + 2 mũ 3

c, 24+5x=7 mũ 5 : 7 mũ 3

5x-206 = 2 mũ 4 . 4

125=x mũ 3

64=x mũ 2

giúp mik nha!!!!!!!!!!!!!

 


a, 100 - 7 ( x - 5 ) = 31 + 33

100 - 7 ( x - 5 ) = 31 + 27

100 - 7 ( x - 5 ) = 58

7 ( x - 5 ) = 100 - 58

7 ( x - 5 ) = 42

x - 5 = 42 : 7

x - 5 = 6

=> x = 6 +5

=> x = 11

Vậy x = 11

b, 12 ( x - 1 ) : 3 = 43 + 23

12 ( x - 1 ) : 3 = 64 + 8

12 ( x - 1 ) : 3 = 72

12 ( x - 1 ) = 72 . 3

12 ( x - 1 ) = 216

x - 1 = 216 : 12

x - 1 = 18

=> x = 18 + 1

=> x = 19

Vậy x = 19

c, 24 + 5x = 75 : 73

24 + 5x = 72

24 + 5x = 49

5x = 49 - 24

5x = 25

=> x = 25 : 5

=> x = 5

Vậy x = 5

d, 5x - 206 = 24 . 4

5x - 206 = 16 . 4

5x - 206 = 64

5x = 64 + 206

5x = 270

=> x = 270 : 5

=> x = 54

Vậy x = 54

e, 125 = x3

53 = x3

=> x = 5

Vậy x = 5

g, 64 = x2

82 = x2

=> x = 8

Vậy x = 8


Đúng 0
Bình luận (0)

tìm x thuộc số tự nhiên

a)2 mũ x=16 , 2 mũ x =128

b)3 mũ x =27 , 3 mũ x =81

c)4 mũ x=64

d)5 mũ 2x=625

e)6 mũ 2x +1=216


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi Hủy

tui cũng đang bí


Đúng 0

Bình luận (0)

\(2^x=16\Leftrightarrow2^x=2^4\Leftrightarrow x=4\)

\(2^x=128\Leftrightarrow2^x=2^7\Leftrightarrow x=7\)

b), c) tương tự

d) \(5^{2x}=625\Leftrightarrow5^{2x}=5^4\Leftrightarrow2x=4\Leftrightarrow x=2\)

e) tương tự d


Đúng 0
Bình luận (0)

đéo biết đâu lũ ngu đừng hỏi


Đúng 0
Bình luận (0)

 

1. Tìm x biết: 

a) 2 mũ x + 2 mũ x + 1 = 48

b) x : 211 dư 116

x : 212 dư 107 (x là số có 4 chữ số)

c) 2 mũ x + 5 = 64

d) 12x - 33 = 3 mũ 2 + 3 mũ 3


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

tìm x:a,2 mũ x =16/b,4 mũ x -1=64/c,5 mũ n+5mux n+2=650/d,3
Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

Mở điện thoại và cài phần mềm PhotoMath, nó sẽ cho bạn lời giải và đáp án. Nếu thắc mắc cách dùng thì seach google nha.


Đúng 0

Bình luận (0)

 rõ lun


Đúng 0
Bình luận (0)

tìm x 

4 mũ x cùng 1 + = 64 

2 ^ x = 32

3 mũ x cùng 2 - = 81


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

2^5=32


Đúng 0

Bình luận (0)

\(2^x=32\)

\(\Leftrightarrow2^x=2^5\)

\(\Leftrightarrow x=5\)


Đúng 0
Bình luận (0)


Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 8 Học Kì 2, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 8

olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net