toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 64 bằng mấy mũ 3

*

Baif2: kiếm tìm xa. 3 mũ 2 . X + 2 mũ 3 . X =51b. 6 mũ 2 . 2 - (84 - 3 mũ 2 . X): 7 = 69c. (x + 1) mũ 2= 64e. (x - 1) nón 2 = (x - 1) mũ 3d. (2x + 1) mũ 3 = 27g. 3 nón x +2 =81a) (3^2.x+2^3.x=51)

(Leftrightarrow xleft(3^2+2^3 ight)=51)

(Leftrightarrow17x=51)

(Leftrightarrow x=3)

Vậyb) (6^2.2-left(84-3^2.x ight):7=69)

(Leftrightarrowleft(84-3^2.x ight):7=3)

(Leftrightarrow84-3^2.x=21)

(Leftrightarrow3^2.x=63)

(Leftrightarrow x=7)

Vậy


c) (left(x+1 ight)^2=64)

(Leftrightarroworbregincasesx+1=8\x+1=-8endcasesLeftrightarroworbregincasesx=7\x=-9endcases)

Vậy


(left(3x-1 ight)^3=64)

(Leftrightarrow3x-1=4)

(Leftrightarrow3x=5Leftrightarrow x=frac53)


(left(3x-1 ight)^3=64)

(left(3x-1 ight)^3=4^3)

(3x-1=4)

(3x=4+1)

(3x=5)

(x=5:3)

(x=frac53)


a, ((frac12))x = (frac164)

 ((frac12))x = ((frac12))6

x = 6

b, 35 :3x = 9

35 :3x = 32 

3x = 35 :32

3x = 33

x = 3

Chúc bàn sinh hoạt tốt


a,(left(frac12 ight)^x=frac164)

(left(frac12 ight)^x=left(frac12 ight)^6)

(Rightarrow x=6)

b,(3^5:3^x=9)

(3^5:3^x=3^2)

(3^x=3^5:3^2)

(3^x=3^3)

(Rightarrow x=3)


(a,left(frac12 ight)^x=frac164)

(Rightarrowleft(frac12 ight)^x=left(frac12 ight)^6)

(Rightarrow x=6)

Vậy...

(b,3^5:3^x=9)

(Rightarrow3^5:3^x=3^2)

(Rightarrow3^x=3^3)

(Rightarrow x=3)

Vậy...


tìm x

1, 49x nón 2 - 70x + 25 tại x = 5

2, x mũ 3 + 12x nón 2 + 48x +64 tẠI x = 6

3, 4x nón 2 + 4xy + y mũ 2 tại x = -6, y= 2


a, (49x^2-70x+25=left(7x ight)^2-2.7x.5+5^2=left(7x-5 ight)^2)

Thay x = 5 vào biểu thức bên trên : (left(35-5 ight)^2=30^2=900)

b, (x^3+12x^2+48x+64=left(x+4 ight)^3)

Thay x = 6 vào biểu thức trên ta được : (left(6+4 ight)^3=1000000)

3, (4x^2+4xy+y^2=left(2x+y ight)^2)

Thay x = -6 ; y = 2 vào biểu thức bên trên ta được : (left(-12+2 ight)^2=100)


1.49x^2 - 70x + 25 tại x = 5

49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)2

Với x = 5: (7 . 5 – 5)2 = (35 – 5)2 = 302 = 900

2.x^3 + 12x^2 + 48x + 64 tại x = 6

x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3 . X2. 4 + 3 . X . 42 + 43

= (x + 4)3

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000


tìm x

a, 100-7(x-5)=31+3 mũ 3

b, 12(x-1) : 3 = 4 mũ 3 + 2 mũ 3

c, 24+5x=7 mũ 5 : 7 nón 3

5x-206 = 2 nón 4 . 4

125=x mũ 3

64=x nón 2

giúp mik nha!!!!!!!!!!!!!

 


a, 100 - 7 ( x - 5 ) = 31 + 33

100 - 7 ( x - 5 ) = 31 + 27

100 - 7 ( x - 5 ) = 58

7 ( x - 5 ) = 100 - 58

7 ( x - 5 ) = 42

x - 5 = 42 : 7

x - 5 = 6

=> x = 6 +5

=> x = 11

Vậy x = 11

b, 12 ( x - 1 ) : 3 = 43 + 23

12 ( x - 1 ) : 3 = 64 + 8

12 ( x - 1 ) : 3 = 72

12 ( x - 1 ) = 72 . 3

12 ( x - 1 ) = 216

x - 1 = 216 : 12

x - 1 = 18

=> x = 18 + 1

=> x = 19

Vậy x = 19

c, 24 + 5x = 75 : 73

24 + 5x = 72

24 + 5x = 49

5x = 49 - 24

5x = 25

=> x = 25 : 5

=> x = 5

Vậy x = 5

d, 5x - 206 = 24 . 4

5x - 206 = 16 . 4

5x - 206 = 64

5x = 64 + 206

5x = 270

=> x = 270 : 5

=> x = 54

Vậy x = 54

e, 125 = x3

53 = x3

=> x = 5

Vậy x = 5

g, 64 = x2

82 = x2

=> x = 8

Vậy x = 8


Đúng 0
phản hồi (0)

tìm x trực thuộc số tự nhiên

a)2 mũ x=16 , 2 nón x =128

b)3 mũ x =27 , 3 mũ x =81

c)4 mũ x=64

d)5 mũ 2x=625

e)6 mũ 2x +1=216


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi diệt

tui cũng đang bí


Đúng 0

phản hồi (0)

(2^x=16Leftrightarrow2^x=2^4Leftrightarrow x=4)

(2^x=128Leftrightarrow2^x=2^7Leftrightarrow x=7)

b), c) tương tự

d) (5^2x=625Leftrightarrow5^2x=5^4Leftrightarrow2x=4Leftrightarrow x=2)

e) giống như d


Đúng 0
phản hồi (0)

đéo biết đâu người quen biết ngu đừng hỏi


Đúng 0
comment (0)

 

1. Kiếm tìm x biết: 

a) 2 mũ x + 2 mũ x + 1 = 48

b) x : 211 dư 116

x : 212 dư 107 (x là số bao gồm 4 chữ số)

c) 2 mũ x + 5 = 64

d) 12x - 33 = 3 nón 2 + 3 nón 3


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi bỏ

tìm x:a,2 mũ x =16/b,4 nón x -1=64/c,5 nón n+5mux n+2=650/d,3
Lớp 6 Toán
2
0
giữ hộ Hủy

Mở điện thoại và cài ứng dụng PhotoMath, nó sẽ cho bạn lời giải với đáp án. Nếu thắc mắc cách dùng thì seach google nha.


Đúng 0

phản hồi (0)

 rõ lun


Đúng 0
comment (0)

tìm x 

4 mũ x thuộc 1 + = 64 

2 ^ x = 32

3 mũ x cùng 2 - = 81


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi hủy

2^5=32


Đúng 0

phản hồi (0)

(2^x=32)

(Leftrightarrow2^x=2^5)

(Leftrightarrow x=5)


Đúng 0
bình luận (0)


Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 8 Học Kì 2, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 8

olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net