Bỏ qua chuyển hướng Giới thiệuĐảng bộ tỉnh Quảng TrịChức năng nhiệm vụVăn kiện ĐảngNội bộDanh bạ điện thoạiLịch làm việc Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một cuốn sách mỏng, chỉ hơn 40 trang. Nhưng đây thực sự là tác phẩm có ý nghĩa và tác dụng to lớn, bởi vì, tác phẩm chỉ rõ những nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân ta trong cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hoà bình. Đồng thời, đây thực sự là một công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng thống nhất về tư tưởng và hành động, quần chúng nhân dân càng tin tưởng vào đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Cho đến nay, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
*

*

Bản in

Tác phẩm này bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1.Bạn đang xem: Ai là người viết tác phẩm “tự chỉ trích”?

Về mục tiêu của “tự chỉ trích”: Theo đồng chí Nguyễn Văn Cừ, mục tiêu trực tiếp của “tự chỉ trích Bônsơvích” là thống nhất về tư tưởng. Ông tin và thấy: “Những cuộc thảo luận điều khiển một cách đúng đắn là cần thiết để thống nhất tư tưởng, một sự thống nhất thật sự, mạnh mẽ, dựa trên sự giác ngộ và trung thành của mọi người”. Và sự thống nhất càng trở nên vững chắc khi Đảng có nguyên tắc tập trung dân chủ, là “thiểu số cũng phải phục tùng đa số..., ngàn người sẽ như một để thực hành ý chí ấy”. Nhờ có tự chỉ trích mà Đảng ta đã khắc phục được cả hai khuynh hướng rất nguy hại trong thời điểm đó. Đó là: “xu hướng “tả khuynh”, cô độc, nó muốn làm cho Đảng co bé, rút hẹp bởi biệt phái, cách xa quần chúng và xu hướng thỏa hiệp hữu khuynh, lung lay trước những tình hình nghiêm trọng, nhãng quên hoặc che lấp sự tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, lăm le rời bỏ những nguyên tắc cách mệnh”. Tự chỉ trích nhằm làm cho Đảng mạnh hơn, nhưng không dừng lại, mà phải đạt tới mục tiêu tối cao, là: “chúng ta đứng về lợi ích về công cuộc của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm, những chỗ lừng chừng hoặc hèn nhát để đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ rộng rãi hơn”. Với quan điểm biện chứng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã nhấn mạnh tới mối quan hệ nhân - quả của mục tiêu trực tiếp và mục tiêu tối cao của tự chỉ trích. Theo đồng chí,“Tự chỉ trích Bônsơvích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện… để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi”. Như vậy, mục tiêu của “tự chỉ trích Bônsơvích” có hai cấp độ với mục tiêu trực tiếp là làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.

Bạn đang xem: Ai là tác giả của tác phẩm tự chỉ trích

2. Về thái độ và phương pháp “tự chỉ trích”: đồng chí Nguyễn Văn Cừ có yêu cầu rất cao, trước hết là cần vượt qua những điều “cãi vã những chuyện nhỏ nhen”. Từ đó, khắt khe hơn, đồng chí Nguyễn Văn Cừ chỉ ra: “Tự chỉ trích Bônsơvích không phải là công kích Đảng, mạt sát Đảng, đặt danh dự cá nhân lên trên tất cả quyền lợi của Đảng, của cách mệnh”. Trong “Tự chỉ trích”, đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh và có so sánh, tới các phương pháp rất căn bản, như: “Người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng chớ không phải theo đuôi hay phỉnh họ. Những chủ trương chính trị mà lấy ý kiến của mình làm ý muốn của quần chúng như anh T.B. là rất sai lầm và nguy hiểm; nó làm cho Đảng xa quần chúng và có thể dẫn tới những thất bại nặng nề đau đớn”. Thật cao cả và chí lý khi đồng chí Nguyễn Văn Cừ phân tích về những phương pháp “tự chỉ trích”, rằng: “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không bị địch nhân lợi dụng, chửi rủa vu cáo cho Đảng, không sợ “nối giáo cho giặc”. Trái lại, nếu “đóng kín cửa bảo nhau, giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa; hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu cải lương”.

3. Những năng lực của người cộng sản cần có để tham gia vào quá trình “tự chỉ trích Bôn-sơ-vích”: Yêu cầu đối với những người cộng sản tham gia tự chỉ trích, là họ nhất định phải có trình độ lý luận và phải có năng lực thực tiễn dày dặn. Trong Tự chỉ trích, đồng chí Nguyễn Văn Cừ viết: “Người cộng sản chẳng bao giờ hô hào những chuyện cao xa viển vông cho sướng miệng, nhưng căn cứ vào sự thực, đồng thời nắm lấy sự đi tới (le devenir) của sự vật, hiểu thấu luật tiến hóa của xã hội”. Người tham gia “tự chỉ trích” phải có kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là tốt nhưng chưa đủ, mà quan trọng hơn, họ phải biết vận dụng phù hợp lý luận.

Trải qua 82 năm, nhưng tác phẩm “Tự chỉ trích” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thực tiễn trong 91 năm qua của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng Đảng, trong đó phải kể đến hai nghị quyết hết sức quan trọng đó là: Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc nghiên cứu và vận dụng các tư tưởng, quan điểm thể hiện trong tác phẩm với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là rất cấp thiết. Toàn Đảng, toàn dân phải quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu như Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Mở Bài Tây Tiến Của Quang Dũng, Mở Bài Và Kết Bài Tây Tiến Của Quang Dũng

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và vận dụng phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự kết hợp với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, trình độ thực tiễn và tổ chức thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, tạo cơ sở vững chắc cho việc nắm bắt, kiểm nghiệm chân lý qua phê bình và tự phê bình.

Tóm lại, những nội dung trong tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đến hiện nay vẫn là cuốn cẩm nang, là bài học quý giá đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương Thảo