Lý thuyết:

Trong phân tử có liên kết C ≡ C bao gồm 1 liên σ và 2 liên kết Π kém bền. Mặc dù nhiên, liên kết Π trong liên kết cha bền rộng liên kết Π trong liên kết đôi đề xuất phản ứng cộng vào liên kết ba khó hơn.

Bạn đang xem: Ankin có làm mất màu dung dịch kmno4 không

1. Tính chất hóa học.

a) Phản ứng cng.

*

b) Phản ứng cộng halogen X2.

*

Nhận xét: Ankin cũng làm mất màu dung dịch nước brôm nhưng lại chậm hơn anken.

c) Phản ứng cộng HX.

Phản ứng xảy ra ở 2 giai đoạn, giai đoạn sau khó rộng giai đoạn đầu.

VD

*

d) Phản ứng cộng H2O.

*

 

*

e) Phản ứng nhị hợp.

*

f) Phản ứng tam hợp.

*

g) Phản ứng thế với ion kim loại.

(Bạc axetilenua)Vàng nhạt

đồng (I) axetilenua (Màu đỏ)

Lưu ý:

- Ankin có nối ba đầu mạch đều phản ứng được với dung dịch AgNO3 và dung dịch CuCl.

- Có thể dùng các phản ứng trên để nhận biết ankin -1.

- Axetilenua kim loại có thể được tách ra lúc phản ứng với dung dịch axit.

h) Phản ứng oxi hóa.

* Phản ứng oxi hóa hoàn toàn.

*

* Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

Tương tự anken, ankin dễ bị oxi hóa bởi KMnO4 có mặt các sản phẩm như CO2, HOOC – COOH …

Nhận xét: Có thể dùng phản ứng làm mất màu của dd KMnO4 để nhận biết ankin. So với anken thì tốc độ làm mất màu của ankin diễn ra chậm hơn.

2. Điều chế ankin.

a) Điều chế axetilen.

*

*

b) Điều chế đồng đẳng của ankin.

*

Bài tập mẫu:

Bài 1: Hãy cho thấy trong những chất sau :

CH3 – CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C – CH3

a)  Chất làm sao có link ba vào phân tử.

b)  Chất nào làm mất đi màu hỗn hợp brom.

Giải

a) hóa học có links 3 là CH ≡ CH và CH ≡ C – CH3b) Chất làm mất màu hỗn hợp brom là:CH ≡ CH; CH2 = CH2 ; CH ≡ C – CH3

Bài 2: Cần từng nào ml dung dịch brom 0,1 M để tính năng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ đk tiêu chuẩn?

Giải: 

a) Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Thấy thông qua số mol Br2 phản ứng = số mol C2H4 = 0,01 mol

VddBr2 =0,01/0,1 = 0,1 lit = 100ml

b) Số mol С2H2 = 0,01 mol

С2H2 + 2Вг2 → C2H2Br4

p.ư: 0,01 0,02 0,01 (mol)

VddBr2 = 0,01/0,1 = 0,2 lit = 200ml

Bài 3: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu buổi tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì hoàn toàn có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml hỗn hợp brom trên?

Giải

 CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2 (1)

HC=CH + 2Br2 → Br2CH-CHBr2 (2)

Từ (1) với (2) ta thấy số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản ứng với C2H4

Vì cùng một dung dịch brom đề xuất thể tích hỗn hợp brom phải là 50 x 2 = 100ml.

Bài 4: Đốt cháy 28 ml các thành phần hỗn hợp khí metan và axetilen rất cần được dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính tỷ lệ thể tích của từng khí trong láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Giải:

Đối với chất khí, trong cùng đk về ánh nắng mặt trời và áp suất, tỉ lệ thành phần số mol trong phương trình bội nghịch ứng cũng là tỉ lệ về thể tích những khí.

a) điện thoại tư vấn thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

Phương trình phản nghịch ứng: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

p.ư: x -> 2x x (ml)

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

 p.ư: у -> 2,5y 2y (ml)

Theo thể tích tất cả hổn hợp và thể tích oxi, ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải (1) với (2), ta được x = 5,6ml với y = 22,4ml.

%VCH4 = 5,6/28 x 100% = 20%; %VC2H2 = 100% – 20% = 80%

b) Thể tích khí khí C02 sinh ra = x + 2y = 5,6 + 2 x 22,4 = 50,4ml.

Bài 5: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với hỗn hợp brom dư, trọng lượng brom đang tham gia bội nghịch ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính xác suất thể tích của từng khí trong lếu láo hợp.

Giải:

Số mol hỗn hợp = 0m56 : 22,4 = 0,025 mol; số mol Br2 = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Gọi x, y thứu tự là số mol của etilen với axetilen.

a) Phương trình hoá học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

P.ư: x x x (mol)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

P.ư: y 2y y (mol)

b) Ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,015

%VC2H4 = 0,015/0,025 x 100% = 60%; VC2H2 = 100% – 60% = 40%

Bài tập từ luyện Viết phương trình hoá học màn biểu diễn phản ứng cháy của metan, etilen, axetilen cùng với oxi. Thừa nhận xét tỉ lệ thành phần số mol CO2 cùng số mol H2O có mặt sau bội nghịch ứng nghỉ ngơi mỗi PTHH.Cho 11,2 lít tất cả hổn hợp metan cùng axetilen (đo sống đktc) đi qua dung dịch brom dư thấy tất cả 8 gam Brom tham gia phản ứng :

a. Viết các phương trình bội phản ứng xảy ra.

b. Tính cân nặng C2H2Br4 thu được sau phản nghịch ứng.

c. Tính phần trăm về thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp đầu.

Đốt cháy trọn vẹn 16,8 lít khí axetilen.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí oxi, thể tích bầu không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng axetilen này. Hiểu được thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc với không khí đựng 20% thể tích oxi.

c) Tính khối lượng khí cacbonic cùng hơi nước sinh sản thành sau bội phản ứng.

d) ví như dẫn sản phẩm đốt cháy vào dung dịch nước vôi vào dư thì sau thí nghiệm vẫn thu được bao nhiêu gam chất kết tủa.

Cho 0,56 lítđktc) hỗn hợp khí bao gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với hỗn hợp Br2 dư, lượng Br2 đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

Xem thêm: Sau Ít Nhất Bao Lâu Nữa Thì Kim Giờ Và Phút Trung Nhau Biết Bây Giờ Là 3H? ?

a) Hãy viết phương trình phản bội ứng ?

b) Tính yếu tắc % thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp (biết Br = 80).

Đốt cháy một lượng các thành phần hỗn hợp metan với axetilen thu được 13,2 g CO2 với 5,4 g H2O. Tính yếu tắc % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?