Câu 331133: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Axit axetic tác dụng được với dung dịch nào

Na, CuO, HCl.

B. NaOH, Na, CaCO3.

C. NaOH, Cu, NaCl.

D. Na, NaCl, CuO.

Xem thêm: 1 Byte Bao Nhiêu Bit - Một Byte Bằng Bao Nhiêu Bit


Giải chi tiết:

Ở đáp án A, axit axetic không tác dụng được với HCl → Loại A

Ở đáp án C, axit axetic không tác dụng được với Cu (là kim loại sau H) → Loại C

Ở đáp án D, axit axetic không tác dung được với NaCl → Loại D

Vậy axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy NaOH, Na, CaCO3.

PTHH:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na → CH3COONa + ½ H2

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát