bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- tập tính là chuỗi phản nghịch ứng của cồn vật vấn đáp kích phù hợp từ môi trường phía bên trong hoặc bên phía ngoài cơ thể để động vật tồn tại cùng phát triển.

- Ví dụ: Chim làm cho tổ, loài kiến sống thành đàn.

*
-->