Bài tập Although In spite of despite là một dạng bài bác tập rất giản đơn nhầm lẫn cùng với nhau, trường hợp không chăm chú và thực hành tốt sẽ giỏi bị sai sót trong những bài kiểm tra. Chính vì như vậy trong nội dung bài viết hôm ni hãy cùng mọi người trong nhà củng cầm cố lại con kiến thức tương tự như thực hiện các bài tập về điểm ngữ pháp này nhé!

*

Cấu trúc Although In spite of despite

Although/ In spite of/ Despite trong giờ đồng hồ Anh nó phần lớn mang một ý nghĩa sâu sắc là khoác dù. Những liên từ này còn có vai trò diễn đạt sự tương phản ý nghĩa sâu sắc trong câu, nó có vị trí đứng ngơi nghỉ đầu mệnh đề tốt giữa câu.

Bạn đang xem: Bài tập although despite in spite of

Nếu đặt ở trong phần đầu câu, sau mệnh đề đựng Although/ In spite of/ Despite sẽ phải thêm lốt phẩy để phân làn hai mệnh đề.

Cụ thể kết cấu như sau:

Although + S + V, S + V.

➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Bài tập Although In spite of despite

Bài 1: áp dụng Although/ In spite of/ Despite điền vào nơi trống:

1. They liked their camping holiday, ……………. Of the rain.

2. My father decided to buy the oto ……………. He didn’t really have enough money.

3. ……………. His age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. Of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. Of not understanding anything.

6. Salim wnet to school alone, ……………. She knew that it was very unsafe.

7. ……………. The pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. She was very sick, she still try lớn complete this job.

9. ……………. Land and Mike went lớn university together, they weren’t close friend.

10. ……………. Her illness, she must go to school.

ĐÁP ÁN

1. They liked their camping holiday, in spite of the rain.

2. My father decided khổng lồ buy the car although he didn’t really have enough money.

3. Despite his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside in spite of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted in spite of not understanding anything.

6.Salim wnet khổng lồ school alone, although she knew that it was very unsafe.

7. Despite the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. Although she was very sick, she still try lớn complete this job.

9. Although Land & Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.

10. Despite her illness, she must go to lớn school.

Bài 2: bài bác tập although in spite of despite viết lại câu cùng với từ cho sẵn trong ngoặc

1. I couldn’t sleep although I was tired (despite)

2. Although he’s got an English name, he is in fact German (despite)

3. In spite of her injured foot, she managed khổng lồ walk to the village (although)

4. I decided khổng lồ accept the job although the salary was low (in spite of)

5. We lost the match although we were the better team (despite)

6. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry (although)

7. I’m not tired in spite of working hard all day (although)

8. She is quite fat although she plays thể thao everyday (despite / the fact)

9. Although I see him every morning, I’ve never spoken to lớn him (in spite of)

10. It’s quite warm although it’s a bit windy (despite)

ĐÁP ÁN

1. I couldn’t sleep despite being tired.

2. Despite his English name, he is in fact German.

3. Although she had an injured foot, she managed khổng lồ walk to lớn the village.

4. I decided to lớn accept the job in spite of the low salary.

5. We lost the match despite being the better team.

6. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7. I’m not tired although I work all day.

8. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to lớn him.

10. It’s quite warm despite being a bit windy.

*

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không cầm đổi

1. Although his friend was sick, she still went lớn work yesterday.

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=> ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

=> ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=> ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

=> ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to lớn work yesterday.

2. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Bài 4: chấm dứt câu dưới đây sao mang lại đúng cấu tạo của Although/ In spite of/ Despite

1. ………….. The story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ………….. Feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War………….. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ……………careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Thơ Sang Thu Của Hữu Thỉnh, Bài Thơ Sang Thu Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào

5. …………..the film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.