... Hệ thống đề cơng ôn tập môn Toán ôn tập giải bất phơng trình bậc nhất một ẩn Bài 1. Giải các bất phơng trình sau: )1(2)4)(32)( 4 3 )5()3)()2)(13(5)3(3) 15)74(214)23 (8)2 4)23(384)122)13(2) ... + >>+ x xx e x x d x x cxxbxxa Bài 8. Giải các bất phơng trình Bài 9. Giải các bất phơng trình Thời gian ôn tập: 1 tuần 1 03) 7 )65)(1(3 )032)0 2 14 )0 52 3 ) 0 23 2 )0 3 1 ... thống đề cơng ôn tập môn Toán Bài 10. * a) Cho a, b bất kì. Cmr: abba 2 22 + b) xxx >+ 01 2 . c) a, b là hai số cùng dấu. Cmr: 2 + a b b a . d) Cho a, b, c không âm. Cmr: abcaccbba 8)) ()(( +++...

Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình lớp 8


*

... Hệ thống đề cơng ôn tập môn Toán ôn tập giải bất phơng trình bậc nhất một ẩn Bài 1. Giải các bất phơng trình sau: )1(2)4)(32)( 4 3 )5()3)()2)(13(5)3(3) 15)74(214)23 (8)2 4)23(384)122)13(2) ... + >>+ x xx e x x d x x cxxbxxa Bài 8. Giải các bất phơng trình Bài 9. Giải các bất phơng trình Thời gian ôn tập: 1 tuần 1 03) 7 )65)(1(3 )032)0 2 14 )0 52 3 ) 0 23 2 )0 3 1 ... thống đề cơng ôn tập môn Toán Bài 10. * a) Cho a, b bất kì. Cmr: abba 2 22 + b) xxx >+ 01 2 . c) a, b là hai số cùng dấu. Cmr: 2 + a b b a . d) Cho a, b, c không âm. Cmr: abcaccbba 8)) ()(( +++...
*

... biện luận bất phương trình bậc nhất một ẩn-Nhấn mạnh khâu giao các tập nghiệm khi giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn4/Dặn dò:Tự rèn luyện thêm kỹ năng giải bpt, hệ bất phương trình bậc ... ẩn.- Cách giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.- Cách giải và biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.* Về kỹ năng:- Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất một ... tếII/CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:1/ Thực tiễn: Học sinh đã học cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn ở lớp 9, giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn với hệ số bằng số2/ Phương tiện:-...

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Đi Bộ Ngao Du Trang 98, Đi Bộ Ngao Du


*

... Bài tập đại số 10 chương IV GV:Hà Công Thơ BẤT PHƯƠNG TRÌNH Dạng 1:Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn: Giải và biện luận: ax + b > 0 (1) . Nếu a > 0 thì : (1) b x a ⇔ > − ,tập ... 1 Bất phương trình: ax + b > 0 (1) có tập nghiệm là S (1)vô nghiệm 0 0 a b  = ⇔  ≤  ; (1)có tập nghiệm S = ¡ 0 0 a b  = ⇔  >  với mọi x thuộc tập I là nghiệm của (1) I S⇔ ⊂ Bài tập ...  Hệ có tập nghiệm là ¡ 0 0, 0 a c b d  = = ⇔  > >  Bài tập đại số 10 chương IV GV:Hà Công Thơ c/tìm m để với mọi 1;2x   ∈ −   là nghiệm của hệ bài 12: Cho hệ bất phương trình :...
*

... hai bất phương trình cho dưới đây là 2 bất phương trình tương đương : - 3x + 2 > 5 và 2x + 2 8 2,689 64
*


9 2,839 19
12 1,483 2
12 511 0


Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu