Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online bao gồm tại Nhóm thầy giáo 4.0 mọi fan tham gia để sở hữu tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm tay nghề giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện phép tính.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao toán 6 chương 1

Bài 1: thực hiện các phép tính rồi so với các tác dụng ra thừa số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy giải đáp là 110.

b, Ta có 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy câu trả lời là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy giải đáp là 112.

Bài 2: thực hiện phép tính rồi phân tích tác dụng ra quá số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy giải đáp là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy đáp án là 78.

Bài 3 : tiến hành phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy lời giải là 4


Có thể chúng ta quan tâm: search chữ số tận cùng của tổng S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + … + 2004^8009

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy giải đáp là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy giải đáp là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( trăng tròn – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy lời giải là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, cho nên vì vậy 3( x + 4) = 105 tốt x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy giải đáp x = 31.

b, Ta có <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì thế ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 hay 4x + 28 = 40 giỏi 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy lời giải là : x = 3

c, Ta bao gồm ( 12x – 43 ).83 = 4.84, vì thế ( 12x – 43 ) = 4.8 hay ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương tự 3x = 24 xuất xắc x = 8.

Vậy lời giải là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, do đó 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 giỏi 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy đáp án là: x = 14

Bài 5: tra cứu số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, bởi vì đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 hay x = 13

Vậy lời giải là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, do đó ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 giỏi ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 giỏi x = 10

Vậy đáp án là: x = 10


Có thể bạn quan tâm: tìm 4 số từ bỏ nhiên thường xuyên có tích là 3024

Bài 6: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp đến chia cho 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, do đó 5x = 5 hay x = 1

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài xích là x = 1.

Bài 7: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng nếu phân chia nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, tiếp nối nhân cùng với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài bác ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta gồm x : 3 – 4 = 3 giỏi x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số thoải mái và tự nhiên thoả mãn đề bài là x = 21

Bài 8: tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x cùng x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 với 0 Dạng 4: Các câu hỏi về search ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi các chữ số tương thích để B = 56x3y phân chia hết cho tất cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều kiện x, y nằm trong khoảng <0, 9>

Ta tất cả B = 56x3y phân tách hết cho tất cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận thuộc y buộc phải là số chẵn và phân chia hết mang lại 5 yêu cầu y = 0

B phân tách hết cho cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x chia hết cho 9

Với đk của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi những chữ số phù hợp để A = 24x68y chia hết đến 45.

Bài 12.Thay những chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để C = 71x1y chia hết mang lại 45.

Bài 13: mang lại tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem tổng A có chia hết đến 2, đến 5, đến 3, đến 9 tốt không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số thành phần hay vừa lòng số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể chúng ta quan tâm: Luỹ quá với số mũ tự nhiên và thoải mái và bài xích tập về luỹ quá lớp 6

a, 85+ 211chia hết mang lại 17.

b, 692– 69.5 chia hết mang lại 32.

c, 87– 218chia hết mang đến 14.

Bài 16: Tổng sau tất cả chia hết mang đến 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các việc về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 17: tìm ƯCLN bằng phương pháp phân tích ra thừa số nhân tố và bằng thuật toán Ơclit

a, 852 và 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho cha số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm ước chung lớn số 1 của a, b, c

b, tra cứu bội chung nhỏ dại nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học sinh, khối lớp 7 tất cả 276 học sinh, khối lớp 8 gồm 252 học tập sinh. Trong một buổi chào cờ học sinh cả cha khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, hoàn toàn có thể xếp những nhất từng nào hàng dọc nhằm mỗi khối đều không một ai lẻ hàng?

b, lúc đó ở từng khối bao gồm bao nhiêu mặt hàng ngang?

Bài 20: Số học sinh khối 6 của một trường trong vòng từ 200 mang đến 400, lúc xếp hàng 12, mặt hàng 15, mặt hàng 18 phần lớn thừa 5 học tập sinh. Tính số học viên khối 6 của ngôi trường đó.

Bài 21: Một khối học sinh khi xếp sản phẩm 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, hàng 5 gần như thiếu một người, cơ mà xếp sản phẩm 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa cho 300. Tính số học tập sinh.

Bài 22: kiếm tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao để cho khi phân tách a cho3, mang lại 5, mang đến 7 thì được số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 3, 4.

Bài 23: tìm số tự nhiên n lớn số 1 có tía chữ số, làm sao để cho n chia cho 8 thì dư7, phân chia cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Top 5 Bài Thuyết Trình Cắm Hoa Chủ Đề Phụ Nữ Việt Nam, Thuyết Trình Cắm Hoa Chủ Đề Phụ Nữ Việt Nam

Bài 24: tìm số tự nhiên và thoải mái a có cha chữ số, thế nào cho a chia cho 17 thì dư 8, phân tách cho 25 thì dư 16.