magmareport.net biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập tìm x biết lớp 6 được biên soạn theo chương trình sách mới (sách liên kết tri thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng tạo) giúp học sinh nắm rõ về công thức kiếm tìm x, search số nguyên x biết, tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết, biện pháp tìm x dễ dãi và dễ hiểu, kèm theo đó là bài tập rèn luyện có hướng dẫn cụ thể mời những em học viên cùng tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!

A. Cách giải các dạng toán kiếm tìm x lớp 6

1. Tìm số hạng chưa biết trong một tổng
Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 6 học kì 2

Muốn search số hạng chưa biết trong một tổng, ta mang tổng tự đi số hạng sẽ biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng chưa biết, 4 là số hạng đang biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng vẫn biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

2. Search số bị trừ vào một hiệu


Ví dụ: search x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

3. Tra cứu số trừ trong một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng chưa biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

4. Kiếm tìm thừa số không biết trong một tích


Muốn tìm thừa số chưa chắc chắn trong một tích ta mang tích phân tách cho vượt số vẫn biết

a . X = b => x = b : a


Ví dụ: search x biết:

2 . X = 32 (x là vượt số chưa biết, 2 là quá số vẫn biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

5. Tìm kiếm số bị phân tách trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân chia chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

6. Kiếm tìm số chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số phân tách chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

B. Tra cứu x biết


Ví dụ 1: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*

Vậy x = 5

c)

*


*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50


48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

C. Kiếm tìm số nguyên x biết, tìm số tự nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu bài tập tìm kiếm x Toán 6 sẽ giúp những em học viên củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài xích tập Toán lớp 6 tự đó vận dụng giải những bài toán Đại số 6 một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang con kiến thức bền vững trong năm học tập lớp 6. Chúc các em học tập tốt.


Chia sẻ bởi:
*
Thùy chi
Mời các bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.012
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần


Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Hóa Học Của Oxi Và Tính Chất Hóa Học Của Oxi Hóa Lớp 10

magmareport.net. Tương tác Facebook