Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 xem thêm tài liệu bài xích tập cách thức tính pH được magmareport.net đăng magmareport.net trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: 12 dạng bài tập về sự điện li trong đề thi đại học có giải chi tiết

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp cục bộ lý thuyết, phương thức và bài tập trắc nghiệm tính pH. Mong muốn với tư liệu này các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả cao trong bài bác kiểm tra, bài bác thi học tập kì 1 chuẩn bị tới. Đồng thời góp quý thầy cô tất cả thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập cách thức tính pH


A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà rã 3,66 gam hỗn hợp Na, cha vào nước dư thu được 800ml dung dịch A và 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và tía lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 cùng y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổng hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml dung dịch HNO3 tất cả pH = 2 trung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 bao gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung ứng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A cất NH3 0,1M với NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: đến dd hh X gồm HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và làm lơ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang lại dd hh X có CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về pha loãng, trộn lẫn dung dịch những chất năng lượng điện ly để dành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch nhờ vào pH ⇒ xem xét mol axit giỏi bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà câu hỏi yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Rước 300 ml dung dịch A chức năng với hỗn hợp B tất cả NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau lúc phản ứng xong thu được dung dịch bao gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 hỗn hợp axit có thể tích đều nhau ta thu được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 tất cả HCl cùng HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc a(mol/l) chiếm được 200 ml hỗn hợp A bao gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng hỗn hợp A từng nào lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: đến 100 ml dd hh tất cả Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh bao gồm H2SO40,0375M với HCl 0,0125M nhận được dd có pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M với V ml dd hh có NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X tất cả pH = 12. Quý hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường thiên nhiên bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói tới pH với pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 yêu cầu để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch bao gồm HCl 0,1M với H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch có pH = 1. Giá trị của a cùng m theo lần lượt là

A.0,15 cùng 2,330

B. 0,10 với 6,990.

C.0,10 với 4,660

D. 0.05 với 3,495

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M chiếm được dung dịch tất cả pH = 2. Quý hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: cha dung dịch axit sau gồm cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý hiếm pH của chúng tăng theo đồ vật tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M tất cả pH = a và dung dịch HCl 0,1M bao gồm pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: cho dd hh X có HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ lỡ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: khi pha loãng hỗn hợp axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch bắt đầu có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH 1 lit dung dịch H2SO4 gồm pH = 3 cùng với V2 lit hỗn hợp NaOH có pH = 12 để được dung dịch bao gồm pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có mức giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn đôi mươi ml dd KOH 0,35M với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd bao gồm pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang lại 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M chiếm được 200ml dd tất cả pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu láo hợp gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400ml dd lếu láo hợp có H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Al vào 250ml dd X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y bao gồm pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích cân nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với luôn thể tích dd bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l nhận được 500 ml dd bao gồm pH=2. Quý hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l thu được m gam kết tủa và dd còn lại có pH=12. Quý hiếm của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M cùng với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l nhận được 500ml dd gồm pH=x. Cô cạn dd sau phản ứng nhận được 1,9875 gam hóa học rắn. Quý hiếm của a và x theo thứ tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl độ đậm đặc a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp có NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M chiếm được dd gồm pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu láo hợp có HCl 0,08M với H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH độ đậm đặc b mol/l được 500 ml dd có pH=12. Giá trị của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd có pH=1 bao gồm HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH mật độ a mol /l nhận được 200ml dd gồm pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd lếu hợp có HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc x mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dd bao gồm pH=12 . Quý giá của m cùng x khớp ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd có HCl 0,1M với H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=13. Cực hiếm của a cùng m tương xứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 với 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: gồm 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Cấp dưỡng đó x ml nước chứa và khuấy những thì thu được dung dịch tất cả pH = 4. Giá trị của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: mang lại dd NaOH gồm pH = 12. Để chiếm được dd NaOH bao gồm pH = 11 đề xuất pha loãng dd NaOH ban sơ (bằng nước)

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH bao gồm pH=11. Để nhận được dd NaOH gồm pH=9 đề xuất pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. đôi mươi lần.

D. 100 lần.

C. Bài tập từ bỏ luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M cùng với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa hợp 2,4 g Mg vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Hỗn hợp thu được tất cả pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: mang đến 100 ml dd H2SO4 gồm pH = 2 công dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản nghịch ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: lấy 200ml dd H2SO4 có phường H = 1 , rồi cung cấp đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M đề nghị cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch gồm pH = 2.

Câu 7: dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Dung dịch HCl tất cả pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z có pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích thân dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X tất cả 2 axit HCl cùng HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M phải cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd tất cả pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m với x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M cùng NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của những dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của những dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của các dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối bột : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của các dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ trường tồn phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml hỗn hợp HCl 1,046,10-3M . Tính pH của hỗn hợp thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A gồm HF 0,1M với NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A trên trong 2 trường đúng theo :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M nhận được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích giữa dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng làm trung hòa 10 ml dd X bao gồm 2 axit HCl với HNO3 bao gồm pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M cần cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 có nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa và 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: New Stock Return Là Gì ? Có Những Loại Return Nào Trên Thị Trường

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).