Số hữu tỉ trình diễn được dưới dạng một phân số​​ ab,​​ trong đó​​ a,  b∈Z,  b≠0.​​ 

Hai phân số​​ ab​​ và​​ cd​​ biểu diễn cùng một trong những hữu tỉ khi và chỉ khi​​ ad=bc.

Bạn đang xem: Bài tập về tập hợp lớp 10 có đáp án

Số hữu tỉ còn màn biểu diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp những số thực​​ R

Tập hợp những số thực gồm các số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn với vô hạn ko tuần hoàn. Các số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.​​ 

Tập hợp những số thực gồm những số hữu tỉ và các số vô tỉ.​​ 

II – CÁC TẬP HỢP nhỏ THƯỜNG DÙNG CỦA​​ R

Trong toán học tập ta thường gặp gỡ các tập đúng theo con dưới đây của tập hợp các số thực​​ R.

Khoảng

 a;b =x∈R|axba;+ ∞=x∈R|ax- ∞;b=x∈R|xb.

Đoạn

  a;b=x∈R|a≤x≤b.

Nửa khoảng

  a;b  =x∈R|a≤xba;b=x∈R|ax≤ba;+ ∞=x∈R|a≤x- ∞;b=x∈R|x≤b.

*

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:​​ Cho tập hợp​​ X=-∞;2∩-6;+∞.​​ Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ X=-∞;2. B.​​ X=-6;+∞. C.​​ X=-∞;+∞. D.​​ X=-6;2.

Câu 2:​​ Cho tập hợp​​ X=2011∩2011;+∞.​​ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​ X=2011. B.​​ X=2011;+∞. C.​​ X=∅. D.​​ X=-∞;2011.

Câu 3:​​ Cho tập hợp​​ A=-1;0;1;2.​​ Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ A=-1;3∩N. B.​​ A=-1;3∩Z. C.​​ A=-1;3∩N*. D.​​ A=-1;3∩Q.

Câu 4:​​ Cho​​ A=1;4,  B=2;6​​ và​​ C=1;2. Xác định​​ X=A∩B∩C.

A.​​ X=1;6. B.​​ X=2;4. C.​​ X=1;2. D.​​ X=∅.

Câu 5:​​ Cho​​ A=-2;2,​​ B=-1;-∞​​ và​​ C=-∞;12.Gọi​​ X=A∩B∩C.Khẳng định nào sau đây đúng?

A.​​ X=x∈R-1≤x≤12. B.​​ X=x∈R-2x12.

C.​​ X=x∈R-1x≤12. D.​​ X=x∈R-1x12.

Câu 6:​​ Cho những số thực​​ a,  b,  c,  d​​ thỏa​​ abcd. Xác minh nào dưới đây đúng?

A.​​ a;c∩b;d=b;c. B.​​ a;c∩b;d=b;c.

C.​​ a;c∩b;d=b;c. D.​​ a;c∪b;d=b;d.

Câu 7:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=x∈R,  x+34+2x​​ và​​ B=x∈R,  5x-34x-1.​​ Có bao nhiêu số tự nhiên thuộc tập​​ A∩B?

A.​​ 0. B.​​ 1. C.​​ 2. D.​​ 3.

Câu 8:​​ Khẳng định nào dưới đây sai?

A.​​ Q∩R=Q. B.​​ N*∩R=N*. C.​​ Z∪Q=Q. D.​​ N∪N*=N*.

Câu 9:​​ Cho tập hợp​​ A=-4;4∪7;9∪1;7. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ A=-4;7. B.​​ A=-4;9. C.​​ A=1;8. D.​​ A=-6;2.

Câu 10:​​ Cho​​ A=1;5,B=2;7​​ và​​ C=7;10. Xác định​​ X=A∪B∪C.

A.​​ X=1;10. B.​​ X=7.

C.​​ X=1;7∪7;10. D.​​ X=1;10.

Câu 11:​​ Cho​​ A=-∞;-2,  B=3;+∞​​ và​​ C=0;4. Xác định​​ X=A∪B∩C.

A.​​ X=3;4. B.​​ X=3;4. C.​​ X=-∞;4. D.​​ X=-2;4.

Câu 12:​​ Cho hai tập hợp​​ A=-4;7​​ và​​ B=-∞;-2∪3;+∞. Xác định​​ X=A∩B.

A.​​ X=-4;+∞. B.​​ X=-4;-2∪3;7.

C.​​ X=-∞;+∞. D.​​ X=-4;7.

Câu 13:​​ Cho​​ A=-5;1,  B=3;+∞​​ và​​ C=-∞;-2.​​ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​ A∪B=-5;+∞. B.​​ B∪C=-∞;+∞.

C.​​ B∩C=∅. D.​​ A∩C=-5;-2.

Câu 14:​​ Hình vẽ nào dưới đây (phần không trở nên gạch) minh họa cho 1 tập con của tập số thực. Hỏi tập sẽ là tập nào ?

A.​​ R-3;+∞. B.​​ R-3;3. C.​​ R-∞;3. D.​​ R-3;3.

Câu 15:​​ Hình vẽ nào tiếp sau đây (phần không trở nên gạch) minh họa mang đến tập​​ A=x∈Rx≥1?

A.​​ 

*
 B.​​ 
*

C.​​ 

*
 D.​​ 
*

Câu 16:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=x∈Rx2-7x+6=0​​ và​​ B=x∈Rx4. Xác định nào sau đây đúng?

A.​​ A∪B=A. B.​​ A∩B=A∪B. C.​​ AB⊂A. D.​​ BA=∅.

Câu 17:​​ Cho​​ A=0;3,B=1;5​​ và​​ C=0;1.​​ Khẳng định nào dưới đây sai?

A.​​ A∩B∩C=∅. B.​​ A∪B∪C=0;5.

C.​​ A∪CC=1;5. D.​​ A∩BC=1;3.

Câu 18:​​ Cho tập​​ X=-3;2. Phần bù của​​ X​​ trong​​ R​​ là tập nào trong những tập sau?

A.​​ A=-3;2. B.​​ B=2;+∞.

C.​​ C=-∞;-3∪2;+∞. D.​​ D=-∞;-3∪2;+∞.

Câu 19:​​ Cho tập​​ A=∀x∈Rx≥5.​​ Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​ CRA=-∞;5. B.​​ CRA=-∞;5. C.​​ CRA=-5;5. D.​​ CRA=-5;5.

Câu 20:​​ Cho​​ CRA=-∞;3∪5;+∞​​ và​​ CRB=4;7. Khẳng định tập​​ X=A∩B.

A.​​ X=5;7. B.​​ X=5;7. C.​​ X=3;4. D.​​ X=3;4.

Câu 21:​​ Cho nhị tập hợp​​ A=-2;3​​ và​​ B=1;+∞.​​ Xác định​​ CRA∪B.

A.​​ CRA∪B=-∞;-2. B.​​ CRA∪B=-∞;-2.

C.​​ CRA∪B=-∞;-2∪1;3. D.​​ CRA∪B=-∞;-2∪1;3.

Câu 22:​​ Cho nhị tập hợp​​ A=-3;7​​ và​​ B=-2;4.​​ Xác định phần bù của​​ B​​ trong​​ A.

A.​​ CAB=-3;2∪4;7. B.​​ CAB=-3;2∪4;7.

C.​​ CAB=-3;2∪4;7. D.​​ CAB=-3;2∪4;7.

Câu 23:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=-4;3​​ và​​ B=m-7;m. Tìm cực hiếm thực của tham số​​ m​​ để​​ B⊂A.

A.​​ m≤3. B.​​ m≥3. C.​​ m=3. D.​​ m>3.

Câu 24:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=m;m+1​​ và​​ B=0;3.​​ Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số​​ m​​ để​​ A∩B=∅.

A.​​ m∈-∞;-1∪3;+∞. B.​​ m∈-∞;-1∪3;+∞.

C.​​ m∈-∞;-1∪3;+∞. D.​​ m∈-∞;-1∪3;+∞.

Câu 25:​​ Cho số thực​​ a0​​ và hai tập hợp​​ A=-∞;9a,​​ B=4a;+∞.​​ Tìm tất cả các cực hiếm thực của tham số​​ a​​ để​​ A∩B≠∅.

A.​​ a=-23. B.​​ -23≤a0. C.​​ -23a0. D.​​ a-23.

Câu 26:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=-2;3​​ và​​ B=m;m+5. Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số​​ m​​ để​​ A∩B≠∅.

A.​​ -7m≤-2. B.​​ -2m≤3. C.​​ -2≤m3. D.​​ -7m3.

Câu 27:​​ Cho nhị tập hợp​​ A=-4;1​​ và​​ B=-3;m.​​ Tìm tất cả các quý giá thực của tham số​​ m​​ để​​ A∪B=A.

A.​​ m≤1. B.​​ m=1. C.​​ -3≤m≤1. D.​​ -3m≤1.

Câu 28:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=-∞;m​​ và​​ B=2;+∞.​​ Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của tham số​​ m​​ để​​ A∪B=R.

A.​​ m>0. B.​​ m≥2. C.​​ m≥0. D.​​ m>2.

Câu 29:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=m-1;5 ​​ và​​ B=3;+∞.​​ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số​​ m​​ để​​ AB=∅.

A.​​ m≥4. B.​​ m=4. C.​​ 4≤m6. D.​​ 4≤m≤6.

Xem thêm: 0282, 0283, 0286, 0287, 0289 Là Số Mạng Gì? Đầu 028 Là Mạng Gì, Thuộc Tỉnh Nào?

Câu 30:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=-∞;m​​ và​​ B=3m-1;3m+3. Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số​​ m​​ để​​ A⊂CRB.