Bài viết này vẫn hướng dẫn bạn cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình trong lịch trình Toán lớp 9. Ngoài ra, tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải theo dạng những bài toán bằng cách lập phương trình về đưa động, hình học, năng suất, tính tuổi, thêm giảm số.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0)" alt="dpi100 x (xinmathbbN,x>0)" align="absmiddle" />.