1. Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng thông thường2. Bất đẳng thức Bunhiacopxki tổng hợp3. Lưu ý khi đổi thay đổi bất đẳng thức Bunhiacopxki4. Sai lầm thường gặp khi áp dụng Bunhiacopxki5. Ví dụ minh họa


Bạn đang xem: Bất đẳng thức bunyakovsky

Cùng Đọc tài liệu điểm danh những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản đối với BĐT Bunhiacopxki em nhé:

Kiến thức cơ bản

Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng thông thường

1. Dạng bài bác toán áp dụng bất đẳng thức này tương đối thông dụng trong công tác học của những em:
(a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²Chứng minh: (a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²↔ (ac)² + (ad)² + (bc)² + (bd)² ≥ (ac)² + 2abcd + (bd)²↔ (ad)² + (bc)² ≥ 2abcd ↔ (ad)² - 2abcd + (bc)² ≥ 0 ↔ (ad - bc)² ≥ 0 => luôn đúngDấu " = " xảy ra khi (displaystyle frac ac=frac bd)2. Cùng với a,b,x,y là các số thực, ta có các bất đẳng thức sau:- ((ax + by)^2 le (a^2 + b^2)(x^2 + y^2))Dấu bằng xẩy ra khi (displaystyle frac xa=frac yb)- (dfrac(a+b)^2x+y le dfraca^2x+dfracb^2y)(với x,y > 0, a,b là số thực)3. Với cỗ 3 số a, b, c với x, y, z ta có:- ((ax+by+cz)^2 le (a^2 +b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2))Dấu bằng xảy ra khi (dfracxa= dfracyb= dfraczc)- (dfrac(a+b+c)^2x+y+z le dfraca^2x+dfracb^2y+dfracc^2z)(x,y,z >0, a,b là số thực)

Bất đẳng thức Bunhiacopxki tổng hợp

Dạng 1Cho hai dãy số thực (​​​​a_1,a_2,…a_n) cùng (b_1,b_2,…b_n) ta có:
((a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)^2leq (a_1^2+a_2^2…+a_n^2)(b_1^2+b_2^2…+b_n^2))Dấu "=" xẩy ra khi và chỉ còn khi (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n)với quy ước nếu mẫu bằng 0 thì tử phải bởi 0Đây là cách làm do cha nhà toán học tập độc lập Cauchy – Bunhiacopxki – Schwarz phạt hiện với đề xuất.Chứng minh: Đặt (A=a_1^2+a_2^2+...+a_n^2,B=b_1^2+b_2^2+...+b_n^2,C=a_1b_1+a_2b_2+...+a_nb_n)=> họ cần phải chứng tỏ được A.B > C²Nếu A = 0 thì (​​​​a_1=a_2=…a_n), bất đẳng thức được chứng minh. Cũng vậy nếu B = 0. Cho nên vì vậy ta chỉ việc xét trường vừa lòng A và B khác 0Với mọi x ta có:((a_1x-b_1)^2geq 0Rightarrow a_1^2x^2-2a_1b_1x+b_1^2geq 0 )((a_2x-b_2)^2geq 0Rightarrow a_2^2x^2-2a_2b_2x+b_2^2geq 0 ).........((a_nx-b_n)^2geq 0Rightarrow a_n^2x^2-2a_nb_nx+b_n^2geq 0)
Cộng từng vế của các bất đẳng thức trên được:((a_1^2+a_2^2+...+a_n^2)x^2-2(a_1b_1+a_2b_2+...+a_nb_n)x+(b_1^2+b_2^2+...+b_n^2)geq 0)tức là Ax² - 2Cx + B ≥ 0 (1)Vì (1) đúng với tất cả x buộc phải thay (x=fracCA) vào (1) ta được:(A.fracC^2A^2-2.fracC^2A+Bgeq 0Rightarrow B-fracC^2Ageq 0Rightarrow AB-C^2geq 0Rightarrow ABgeq C^2)Xảy ra đẳng thức khi và chỉ khi(a_1x=b_1,a_2x=b_2,...,a_nx=b_n)tức là (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n) với quy ước rằng nếu như mẫu bằng 0 thì tử phải bởi 0 => đpcmMột số dạng Bất đẳng thức Bunhiacopxki khác cơ mà em hoàn toàn có thể tham khảo:Dạng 2:(displaystyle sqrtleft( a_1^2+a_2^2+…+a_n^2 ight)left( b_1^2+b_2^2+…+b_n^2 ight)ge left| a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n ight|)Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n)


Xem thêm: 1 Số Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 12 Chương 1 2 Có Đáp Án, 1 Số Đề Kiểm Tra Vật Lí 12 Có Đáp Án

Dạng 3:(displaystyle sqrtleft( a_1^2+a_2^2+…+a_n^2 ight)left( b_1^2+b_2^2+…+b_n^2 ight)ge a_1b_1+a_2b_2+…+a_nb_n)Dấu "=" xẩy ra khi và chỉ còn khi (displaystyle fraca_1b_1=fraca_2b_2=…=fraca_nb_n ≥ 0)Dạng 4: Cho hai hàng số tùy ý (​​​​a_1,a_2,…, a_n) với (x_1,x_2,… , x_n) ta có: với (x_1,x_2,… , x_n)> 0Khi đó ta có:(displaystyle fraca_1^2x_1+fraca_2^2x_2+…+fraca_n^2x_nge fracleft( a_1+a_2+…+a_n ight)^2x_1+x_2+…+x_n)Dấu bằng xẩy ra khi: (displaystyle fraca_1x_1=fraca_2x_2=…=fraca_nx_nge 0)

Lưu ý khi đổi thay đổi bất đẳng thức Bunhiacopxki

Với bất đẳng thức tía biến a, b, c ta hoàn toàn có thể sử dụng một số trong những phép chuyển đổi như:Với một vài bất đẳng thức gồm giả thiết là ta rất có thể đổi biến:

Sai lầm thường gặp mặt khi áp dụng Bunhiacopxki

Cho a là số thức dương vừa lòng a ≥ 2. Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức:(displaystyle A=a^2+frac1a^2)Hướng dẫn:

Ví dụ minh họa

Tham khảo 2 bài toán áp dụng Bất đẳng thức Bunhiacopxki trong các bài toán thường xuyên gặp:Bài toán 1: Cho a, b, là những số thực dương thỏa mãn nhu cầu . Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức:(displaystyle A=sqrta^2+frac1a^2+sqrtb^2+frac1b^2)Bài làm:Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có:(displaystyle left{ eginarraylsqrta^2+frac1a^2=frac1sqrt17.sqrtleft( a^2+frac1a^2 ight).left( 4^2+1^2 ight)ge frac1sqrt17left( 4a+frac1a ight)\sqrtb^2+frac1b^2=frac1sqrt17.sqrtleft( b^2+frac1b^2 ight).left( 4^2+1^2 ight)ge frac1sqrt17left( 4b+frac1b ight)endarray ight.)Bài toán 2: mang đến a, b, c là các số thực dương bất kỳ. Chứng minh rằng:(displaystyle sqrtfraca+ba+b+c+sqrtfracb+ca+b+c+sqrtfracc+aa+b+cle sqrt6) Bài làmÁp dụng BĐT Bunhiacopxki ta được