Hóa cơ học 11 là giữa những phần kỹ năng và kiến thức trọng chổ chính giữa trong lịch trình Hóa học cung cấp 3. Kim chỉ nan xoay quanh chủ đề này còn có tính vận dụng cao, là nền tảng gốc rễ để học tốt mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Các em hãy cùng magmareport.net Education gọi ngay nội dung bài viết bên sau đây để ôn tập về lý thuyết cơ bạn dạng và những phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học hữu cơ lớp 11


học tập livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh nâng tầm điểm số 2022 – 2023 tại magmareport.net Education

Khái quát mắng về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ được có mang là những hợp chất của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối hạt cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại những hợp hóa học hữu cơ

Trong lịch trình Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân loại thành 2 nhóm, đó chính là hiđrocacbon cùng dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là một số loại hợp hóa học hữu cơ dễ dàng và đơn giản nhất. Trong nguyên tố phân tử chỉ chứa hai nhân tố là cacbon và hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon ko no gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon ko no gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà vào phân tử của hóa học này quanh đó C, H ra còn tồn tại một số hay những nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hidrocacbon)Hợp chất đựng nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 giải pháp Đọc cùng Mẹo lưu giữ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về những Nguyên Tố chất hóa học Thường gặp mặt Và bài bác Ca Hóa Trị


Ancol Etylic Là Gì? tính chất Hóa học tập Và giải pháp Điều Chế Ancol Etylic

Đặc điểm chung

Hợp chất hữu cơ tốt nhất thiết phải bao gồm sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố đó là C và H. Quanh đó ra, hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể chứa những nguyên tố khác ví như O, N, P, halogen… Liên kết hầu hết có trong hợp chất hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ phần đông đều dễ bay hơi, dễ dàng cháy cũng như kém bền với nhiệt.Các làm phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn. đầy đủ phản ứng này thường xẩy ra trong điều kiện phải đun nóng và có các chất xúc tác.

Các phương trình trong lịch trình Hóa cơ học 11

Dưới đó là một số phương trình chất hóa học trong chương trình Hóa cơ học 11 mà những em phải thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng nắm của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng bóc tách và thoái hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng giảm mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cùng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cùng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng vừa lòng của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng thế của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa màu sắc vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng điều chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng gắng của benzen
*

Phản ứng pha trộn benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc thù giống anken (nối song ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng thích hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc trưng của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha trộn phenol

Anđehit

Phản ứng đặc trưng của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc trưng của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng điều chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường xuyên là axit yếu. Mặc dù nhiên, đa số axit này vẫn có tương đối đầy đủ các tính chất hóa học của một axit và một trong những tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đột phá điểm số 2022 – 2023 trên magmareport.net Education

magmareport.net Education là nền tảng học tập livestream trực đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đáng tin tưởng và hóa học lượng hàng đầu Việt Nam giành riêng cho học sinh từ lớp 8 tới trường 12. Với văn bản chương trình đào tạo bám sát chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, magmareport.net Education sẽ giúp các em mang lại căn bản, cải tiến vượt bậc điểm số và nâng cao thành tích học tập.


phân tử Nhân Nguyên Tử Là Gì? cấu trúc Của hạt Nhân Nguyên Tử

Tại magmareport.net, những em vẫn được huấn luyện và đào tạo bởi những thầy cô thuộc đứng đầu 1% giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Những thầy cô đều sở hữu học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm ghê nghiệm đào tạo và huấn luyện và có khá nhiều thành tích xuất sắc đẹp trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng tạo, sát gũi, các thầy cô để giúp đỡ các em tiếp thu kỹ năng một cách nhanh chóng và dễ dàng dàng.

magmareport.net Education còn tồn tại đội ngũ rứa vấn học tập tập chuyên môn luôn theo sát quy trình học tập của những em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quy trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với vận dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng căn nguyên công nghệ, mỗi lớp học tập của magmareport.net Education luôn đảm bảo đường truyền bình ổn chống giật/lag buổi tối đa với quality hình hình ảnh và âm thanh xuất sắc nhất.

Nhờ căn nguyên học livestream trực con đường mô rộp lớp học offline, các em rất có thể tương tác trực tiếp với giáo viên thuận lợi như khi tham gia học tại trường.

Khi biến học viên trên magmareport.net Education, các em còn nhận thấy các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp cục bộ công thức và văn bản môn học được biên soạn chi tiết, tinh tướng và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ loài kiến thức thuận tiện hơn.

Xem thêm: Thông Tư Số 03/2014/Tt-Bxd, Quy Định Tính Diện Tích Căn Hộ Chung Cư Mới


định hướng Ankin: Khái Niệm, tính chất Lý Hóa Và cách Điều Chế Ankin

magmareport.net Education cam kết đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm mang đến học viên. Còn nếu không đạt điểm số như cam kết, magmareport.net đang hoàn trả những em 100% học phí. Các em hãy nhanh tay đăng cam kết học livestream trực đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 tại magmareport.net Education ngay bây giờ để được hưởng mức tiền học phí siêu ưu đãi lên tới 39% giảm từ 699K chỉ còn 399K.