Mở đầu chương trình Hoá 11 là chương Sự điện li. Trong chương này ta tìm hiểu cụ thể hơn về axit, bazơ, muối sẽ học làm việc lớp 8. Học tập về Axit, bazơ, muối hạt lớp 11 là đi sâu hơn về bản chất của nó, nhằm từ đó hiểu được tính chất của axit, bazơ, muối.

Đang xem: bí quyết đọc tên muối

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

và giải thích xem hiện tượng kỳ lạ này liên quan đến đặc điểm nào của axit, bazơ, muối bột lớp 11 nhé!