Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội nghịch ứng thoái hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học tập của Al và đặc thù hóa học tập HNO3…. Cũng như các dạng bài bác tập. Hy vọng có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Cân bằng phương trình al + hno3


2. Điều kiện để Al tác dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al công dụng với HNO3

Nhỏ từ từ dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm sẽ để sẵn lá nhôm

Bạn vẫn xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng lạ phản ứng Al chức năng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần dần trong dung dịch, mở ra khí có tác dụng sủi bọt bong bóng khí vào dung dịch và hóa nâu kế bên không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào dưới đây không công dụng được cùng với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. đến 2,7 gam Al tính năng với HNO3 loãng phản nghịch ứng trả toàn. Sau bội phản ứng nhận được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne dường = ne dìm = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp chất nào bên dưới đây hoàn toàn có thể tồn trên trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 cùng BaCl2

B. NaCl và AgNO3

C. HNO3 với FeO

D. NaNO3 với AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các đặc thù hoá học tập của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo phổi và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa khỏe khoắn và bị phân huỷ.

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit bạo dạn và tính bazơ mạnh.

D. Tính lão hóa mạnh, tính axit yếu với bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt độ phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam một chất rắn. Cách làm muối đã sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan cạnh bên đáp án ta thấy 2 trường hòa hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối hạt đã cần sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho 1 lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân dính trên bề mặt nhôm. Hiện nay tượng tiếp sau quan gần kề được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình phản bội ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg láo hống. Láo hống Al chức năng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam hỗn hợp X tất cả Mg với Al vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, những axit phân li trọn vẹn thành những ion. Tỷ lệ về cân nặng của Al vào X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản bội ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam hỗn hợp X tất cả Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi chấm dứt phản ứng sinh ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu đến m gam hỗn hợp X trên vào trong 1 lượng dư axit nitric đặc nguội, sau khi kết thúc phản ứng hiện ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Quý hiếm của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ gồm Al làm phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ tất cả Cu phản nghịch ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al và 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. phản nghịch ứng hóa học xẩy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc các loại phản ứng sức nóng nhôm?

A. Al công dụng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tính năng với axit H2SO4 quánh nóng.


Câu 10. mang đến m gam Al phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định chế độ bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không yêu cầu của nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, team IIIA.

B. Thông số kỹ thuật electron 3s23p1.

C. Tinh thể kết cấu lập phương chổ chính giữa diện.

D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al ngơi nghỉ ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), nhóm IIIA (3 electron phần ngoài cùng, nguyên tố p).


Câu 12: thực hiện các phân tích sau :

(a) mang đến từ trường đoản cú NaOH đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ từ Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NaOH,

(c) đến từ tự NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) cho từ tự Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NH3.

(e) mang đến từ trường đoản cú HCl mang đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) mang đến từ từ NaAlO2 cho dư vào dung dịch HCl

(g) cho từ từ bỏ Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NaAlO2

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm mở ra kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện nay kết tủa trắng, ngừng kết tủa chảy dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện nay kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện tại kết tủa trắng


Câu 13: đến 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ nhận được dung dịch không duy độc nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào có thể cùng vĩnh cửu trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3


Câu 15 sử dụng hóa hóa học nào sau đây để phân minh Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Hỗn hợp nước vôi trong


Đáp án C Khi mang đến NH3 vào 2 dung dịch cả hai dung dịch đều mở ra kết tủa hidroxit, cơ mà Zn(OH)2 tạo thành thành có tác dụng tạo phức cùng với NH3 yêu cầu kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình hóa học này những em xem xét sản phẩm hóa học khử sẽ hình thành rất nhiều, xác minh sản phẩm khử phụ thuộc nồng độ dung dịch HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời chúng ta tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa giới thiệu tới các bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, muốn rằng qua nội dung bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng xem thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt nước nhà môn Toán, Thi THPT đất nước môn vật Lý,….

Xem thêm: Top 4 Tủ Lạnh Mini 90 Lít 2 Cửa Điện Máy Xanh*
*
*
*
*

Phân tích nhân vật dụng Cám vào truyện cổ tích Tấm Cám


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và website trong trình lưu ý này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.