HỌC247 xin giới thiệu đến những em học tập sinhBài tập chăm đề cặp oxi hóa - khử, tư tưởng về hàng điện hóa và ý nghĩa môn hóa học 12 năm 2021. Tài liệu bao hàm các câu hỏi trắc nghiệm rất lôi cuốn và có lợi được tổng hợp, nhằm mục đích giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt hơn trong những kì thi sắp tới tới. Chúc các em học tốt!


1. Cặp lão hóa - khử của kim loại

Ví dụ: Cu→ Cu2++ 2e (kim nhiều loại đồng nhường e: biểu hiện tính khử).

Bạn đang xem: Cặp oxi hóa khử

Cu2++ 2e→Cu (ionCu2+nhận e: mô tả tính oxi hóa).

→Cu ↔ Cu2++ 2e

Cu dạng khử Cu2+dạng oxi hóa

- Nguyên tử kim loại dễ nhịn nhường electron để thay đổi ion kim loại.

M→ Mn++ ne

- Ngược lại, ion kim loại hoàn toàn có thể nhận electron để biến đổi nguyên tử kim loại.

Mn++ ne→M

* Tổng quát: M ↔ Mn++ ne

dạng khử dạng oxi hóa

* dấn xét:Dạng oxi hóa với dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo cho cặp oxi hóa - khử của kim loại.

2. đối chiếu tính chất của những cặp thoái hóa - khử

Ví dụ: So sánh đặc điểm của nhì cặp thoái hóa - khử Cu2+/Cu với Ag+/Ag.

Thực nghiệm cho thấy Cu chức năng được với dung dịch muối AgNO3theo phương trình:

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

Cu + 2Ag+→ Cu2++ 2Ag

Trong khi đó,

Cu2++ Ag→ không xảy ra

* nhận xét:ion Cu2+có tính lão hóa yếu rộng ion Ag+và sắt kẽm kim loại Cu tất cả tính khử dạn dĩ hơn kim loại Ag.

3. Hàng điện hóa của kim loại

Người ta đã so sánh tính chất của nhiều cặp lão hóa - khử và thu xếp thành dãy điện hóa của kim loại:

*

4. Ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại

- dự kiến được chiều của phản ứng.

- Quy tắcα: Khử mạnh mẽ + thoái hóa mạnh→ Khử yếu hèn + thoái hóa yếu

*

* giữ ý:Vị trí của những cặp oxi hóa - khử

Fe2+/Fe;...Cu2+/Cu;Fe3+/Fe2+;Ag+/Ag.

Cho chúng ta xác định được:

- fe khử được Fe3+thành Fe2+:

Fe + 2Fe3+→ 3Fe2+

-Fe khử được Cu2+thành Fe2+và Cu:

Fe +Cu2+→Fe2++ Cu

- Cu khử đượcFe3+:

Cu +Fe3+→Cu2++ 2Fe2+

- sắt khử Ag+thành Fe2+và ví như dư Ag+thì phản bội ứng thường xuyên xảy ra thành Fe3+

Fe + 2Ag+→ Fe2++ 2Ag

Fe2++ Ag+dư→ Fe3++ Ag


II. BÀI TẬP MINH HỌA


Bài 1:Pin năng lượng điện hoá được sinh sản thành từ những cặp oxi hoá khử dưới đây : Fe2+/Fe cùng Pb2+/Pb ; Fe2+/Fe và Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe với Sn2+/Sn ; Fe2+/Fe và Ni2+/Ni. Số trường đúng theo sắt đóng vai trò cực âm là :

A.4.

B.3.

C.2.

D.1.

Hướng dẫn giải

Cặp OXH/Khử nhưng Fe vào vai trò rất âm là cặp cơ mà Fe gồm tính khử táo bạo hơn sắt kẽm kim loại còn lại.

→ các cặp cân xứng là: Fe2+/Fe và Pb2+/Pb; Fe2+/Fe cùng Sn2+/Sn ; Fe2+/Fe cùng Ni2+/Ni.

Đáp ánB.

Bài 2:Cho những phản ứng hóa học sau :

Fe + Cu2+→ Fe2++ Cu

Cu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+

Nhận xét như thế nào sau đâysai?

A.Tính khử của Fe mạnh mẽ hơn Cu.

B.Tính thoái hóa của Fe3+mạnh rộng Cu2+.

C.Tính thoái hóa của Fe2+yếu hơn Cu2+.

D.Tính khử của Cu yếu rộng Fe2+.

Hướng dẫn giải

Fe + Cu2+→ Fe2++ Cu

→ Fe bao gồm tính khử bạo gan hơn Cu → A đúng

→ Cu2+ bao gồm tính OXH dũng mạnh hơn Fe2+ → C đúng

Cu + 2Fe3+→ Cu2++ 2Fe2+

→ Cu bao gồm tính khử táo bạo hơn Fe2+ → D sai

→ Fe3+ có tính OXH mạnh khỏe hơn Cu2+ → B đúng

Đáp án D.

Bài 3:Cho suất điện động chuẩn E0 của các sạc điện hóa: E0(Cu - X) = 0,46V; E0(Y - Cu) = 1,1V; E0(Z - Cu) = 0,47V (X, Y, Z là cha kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A. Z, Y, Cu, X

B. X, Cu, Z, y

C. Y, Z, Cu, X

D. X, Cu, Y, Z

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

E0(Cu - X) = 0,46V > 0 → Tính khử của X 0(Y - Cu) = 1,1V > E0(Z - Cu) = 0,47V > 0 → Tính khử của Y > Z > Cu.

Tóm lại: tính khử tăng dần theo chiều X, Cu, Z, Y.


III. LUYỆN TẬP


Câu 1: mang đến 3,2 gam Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là:

A. 4,48 lit B. 3,36 lit C. 1,12 lit D. 2,24 lit

Câu 2: Trong phản nghịch ứng: Cu + 2Fe3+ à Cu2+ + 2Fe2+ . Hóa học oxh yếu tốt nhất là:

A. Fe2+ B. Fe3+ C. Cu D. Cu2+

Câu 3: mang lại 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dd muối hạt XCl3 sản xuất thành dd Y. Trọng lượng chất rã trong dd Y bớt 4,06g so với dd XCl3. Khẳng định công thức của muối XCl3 là:

A. BCl3 B. CrCl3 C. FeCl3 D. Không xác định.

Câu 4: dìm lá niken trong dd loãng các muối sau: MgCl2 , NaCl , Cu(NO3)2 , AlCl3 , ZnCl2 , Pb(NO3)2 . Niken sẽ khử được những muối làm sao sau đây:

A. MgCl2 , NaCl , Cu(NO3)2 B. Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2

C. AlCl3 , MgCl2 , Pb(NO3)2 D. AlCl3 , ZnCl2 , Pb(NO3)2

Câu 5: Nhúng thanh sắt vào dd CuSO4 một thời gian, khi hoàn thành phản ứng thấy tất cả hiện tượng:

A. Thanh sắt có white color xám và dung dịch tất cả màu xanh

B. Thanh sắt có white color và dung dịch nhạt dần màu xanh

C. Thanh fe có red color và hỗn hợp nhạt dần dần màu xanh

D. Thanh fe có màu đỏ và dung dịch bao gồm màu xanh

Câu 6: các cặp oxi hoá khủ sau : Na+/Na , Mg2+/Mg , Zn2+/Zn , Fe2+/Fe , Pb2+/Pb , Cu2+/Cu được thu xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của ion KL . KL đẩy được Cu thoát khỏi dung dịch CuSO4 là

A. Na , Mg , Zn , fe , Pb B. Na , Mg , Zn , fe C. Mg , Zn , sắt D. Mg , Zn , sắt , Pb

Câu 7: cho một đinh Fe vào trong 1 lit dung dịch đựng Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau thời điểm phản ứng xong xuôi được một dung dịch A với màu xanh lá cây đã phai một trong những phần và một chát rắn B có cân nặng lớn hơn khối lượng của đinh Fe lúc đầu là 10,4g. Tính cân nặng của cây đinh fe ban đầu.

A. 8,96g B. 11,2g C. 16,8g D. 5,6g

Câu 8: Cho các thành phần hỗn hợp Al , Fe tính năng với hỗn hợp dung dịch AgNO3 ,Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp B và hóa học rắn D bao gồm 3 kim loại .Cho D công dụng với HCl dư , thấy gồm khí cất cánh lên. Thành phần của chất rắn D là

A. Fe ,Cu ,Ag B. Al ,Cu,Ag C. cả A,B,C D. Al ,Fe ,Cu

Câu 9: dìm một vật bằng Cu có khối lượng 5g vào 250g dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dd sút 17%. Khối lượng vật sau phản bội ứng là:

A. giá trị không giống B. 5,44g C. 5,76g D. 6,08g

Câu 10: dìm đinh sắt không bẩn trong 200 ml dd CuSO4. Sau phản nghịch ứng ngừng lấy đinh sắt ra rửa nhẹ và có tác dụng khô thấy cân nặng đinh fe tăng 8gam. độ đậm đặc CuSO4 ban đầu là:

A. 0,52 M B. 0,5 M C. 5 M D. 0,25 M

Câu 11: dìm Cu dư vào dd AgNO3 chiếm được dd X, tiếp nối ngâm fe dư vào hỗn hợp X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 , AgNO3 C. Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 D. Fe(NO3)3

Câu 12: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị 2 vào dd CuSO4, sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra thấy trọng lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh sắt kẽm kim loại trên vào dd Pb(NO3)2, sau một thời hạn thấy cân nặng tăng 7,1%. Hiểu được số mol CuSO4 cùng Pb(NO3)2 gia nhập ở nhì trường thích hợp như nhau. Khẳng định M là kim loại:

A. Fe. B. Ni. C. Zn. D. Mg.

Câu 13: cho các kim loại: fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại công dụng được cùng với dd H2SO4 loãng là:

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Câu 14: ngâm một đinh sắt nặng trĩu 4g trong dd CuSO4, sau một thời gian lấy đinh fe ra, sấy khô, cân nặng 4,2857g. Trọng lượng sắt tham gia phản ứng là:

A. 0,3999 g B. 2,1000 g C. 1,9990 g D. 1,9999 g

Câu 15: đến 10,4 gam hỗn hợp gồm Fe cùng Mg vào lọ đựng 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M cùng AgNO3 1M(phản ứng xảy ra trọn vẹn và vừa đủ). Khối Fe cùng Mg trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 5,6 g ; 4,8 g B. 8,4 g ; 2,0 g C. 2,8 g ; 7,6 g D. 4,8 g ; 5,6 g

Câu 16: mong mỏi khử dd đựng Fe3+ thành dd bao gồm chứa Fe2+ buộc phải dùng sắt kẽm kim loại sau:

A. Cu B. Na C. Zn D. Ag

Câu 17: mang đến Fe phản ứng cùng với dd HNO3 đặc, lạnh thu được một hóa học khí gray clolor đỏ. Chất khí kia là:

A. N2 B. NH3 C. NO2 D. N2O

Câu 18: sắt kẽm kim loại không tác dụng với nước ở ánh nắng mặt trời thường là:

A. Ba B. Na C. K D. Fe

Câu 19: cho biết thêm các cặp oxi hoá- khử sau : Fe2+/ fe Cu2+/ Cu Fe3+/Fe2+

Tính oxi hoá tăng nhiều theo thứ tự

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+ B. Cu2+, Fe3+,Fe2+ C. Fe3+,Cu2+, Fe2+ D. Fe2+ ,Cu2+, Fe3+

Câu 20: cho 4 hỗn hợp muối: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào sau đây tác dụng được đối với cả 4 hỗn hợp muối bên trên ?

A. Fe B. Cu C. Pb D. Zn

Trên phía trên là một trong những phần trích đoạn nội dung bài bác tập chuyên đề cặp thoái hóa - khử, tư tưởng về hàng điện hóa và ý nghĩa sâu sắc môn chất hóa học 12 năm 2021. Để xem toàn cục nội dung những em chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập vào trang magmareport.netđể sở hữu tài liệu về sản phẩm công nghệ tính.

Xem thêm: Khối Tròn Xoay Chuẩn Sgk Và 5 Ví Dụ, Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay

Hy vọng tư liệu này để giúp các emhọc sinhôn tập tốt và đạt các kết quả cao vào kì thi sắp tới tới.