Trong bài bác học bây giờ cô Hoa sẽ lý giải cho chúng ta về Câu đk loại 2 bao gồm: cấu trúc, biện pháp dùng và bài tập

*

1. Cấu trúc 

Khái niệm: Câu đk loại 2 sử dụng để diễn đạt sự việc hay điều kiện “không thể” xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và thường được nghe biết là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Điều kiện chỉ là một trong giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với hiện tại tại.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu đk loại 2

If I had a million USD, I would buy a Audi. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ sở hữu chiếc xe cộ Audi.) ⇐ hiện trên tôi không có tiền.

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed /V2

To be: were / weren"t

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)


Cách dùng

Ex: If he were here now, the buổi tiệc nhỏ would be more exciting. (Hiện tại anh ấy không xuất hiện ở bữa tiệc)Ex: If I were you, I would never buy that car. (nếu tôi là các bạn tôi đã không khi nào mua mẫu xe đó).

2. Biến hóa thể câu đk loại 2

Biến thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

Ex: If I stayed at home, I would be lying on my bed now. (Nếu tôi ở trong nhà thì giờ này tôi đã nằm lâu năm trên giường.)

If + past simple, past simple

Ex: If he were rich, he bought this car. (Nếu anh ta giàu thì anh ta download chiếc xe này.)

Biến thể mệnh đề if

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ex: If you were studying, I wouldn’t disturb you. (Nếu nhiều người đang học bài xích thì tôi sẽ không còn làm phiền bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ex: If I hadn’t studied last night, I couldn’t bởi the thử nghiệm well. (Nếu tối qua không không học bài thì từ bây giờ tôi bắt buộc làm bài xích tập tôt.)

3. Bài tập vận dụng

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

Xem thêm: Trong Sinh Sản Sinh Dưỡng Ở Thực Vật Cây Mới Được Tạo Ra ? Trong Sinh Sản Sinh Dưỡng Ở Thực Vật

a. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.a. Would have visited B. Visited C. Had visited D. Visit3. __________more help, I would hotline my neighbor.a. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time và trouble over the years.a. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know5. Vì you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?a. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak6. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.a. I will never mention B. I never mentionc. Will I never mention D. I don’t mention7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.a. Didn’t make B. Wouldn’t have madec. Won’t make D. Don’t make8. Unless you __________all of my questions, I can’t vày anything lớn help you.a. Answered B. Answer C. Would answer D. Are answering9. Had you told me that this was going khổng lồ happen, I __________it.a. Would have never believed B. Don’t believec. Hadn’t believed D. Can’t believe10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?a. Doesn’t agree B. Didn’t agree C. Hadn’t agreed D. Wouldn’t agree11. J: “John went to the hospital alone”,K: “If __________,I would have gone with him”.a. Had he told me B. He had told me C. He has told me D. He would tell me12. If you __________, I would have brought my friends over to your house yesterday lớn watch T.V, but I didn’t want lớn bother you.a. Had studied B-studied C. Hadn’t studied D. Didn’t study13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.Mary: “If I had needed, I __________you”.a. Would hotline B. Called C. Would have called D. Will call14. If someone __________ in to lớn the store, smile and say, “May I help you?”a. Comes B. Came C. Come D. Should come15. “Here’s my phone number”.“Thanks. I‘ll give you a gọi if I __________some help tomorrow”

Đáp án

1.C

2.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

Trên trên đây là toàn bộ kiến thức về câu điều kiện loại 2. Hy vọng đã hỗ trợ ích được cho những em trong quá trình ôn luyện với học tập.

Hẹn gặp gỡ lại các em trong bài xích học tiếp theo về "câu điều kiện loại 3" nhé!

Nếu ý muốn nhận tư vấn miễn phí tổn về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, những em để lại tin tức tại phía trên để được cung ứng nhé!