(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước tuy nhiên tan những trong dung môi hữu cơ.

Bạn đang xem: Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Phát biểu: (a); (b); (c) đúng.

(d): không đúng Tristearin, triolein bao gồm công thức theo lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Vậy bao gồm 3 tuyên bố đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp những gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 axit mập RCOOH và R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất bự tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường xung quanh axit, sau phản ứng thu được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất khủng X trong môi trường axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo yêu cầu vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo đề xuất vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, mang sử phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol nhận được là


Một các loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ bỏ 10 kilogam chất bự trên đã điều chế được m kilogam xà chống natri bao gồm 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 với H2O hơn hèn nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất béo trên công dụng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi bình thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

(b) chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước cơ mà tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) làm phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X chức năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất khủng Y. Đem toàn bộ Y tính năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau làm phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Giá trị của a ngay gần nhất với cái giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, phải dùng đầy đủ 3,75 mol O2 thì nhận được H2O và 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch chứa b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O với 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X đề nghị vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tính năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ bụng lợn cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và thường xuyên khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước cất vào để giữ đến thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X yêu cầu dùng toàn vẹn 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất béo trên bởi NaOH nhận được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm các triglixerit bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, chiếm được 68,96 gam hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất mập triglixerit X trong hỗn hợp NaOH bạn ta thu được xà phòng là hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất béo Tristearin (có cất 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. đưa sử công suất của phản ứng 100%. Trọng lượng glixerol thu được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 cùng 2 mol H2O. Mang lại m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X phải dùng toàn diện 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol và 91,8 gam muối của một axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất lớn X trong hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 với 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Phương diện khác mang lại a gam X phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y với axit Z (trong kia Y được chế tạo ra từ glixerol với axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số link π bé dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là gần như hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn nữa X3 hai đội CH2. Nhận định nào sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau làm phản ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn chứa m gam muối hạt khan. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, nhận được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Nếu như đốt cháy không còn m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O cùng 5,22 mol CO2. Cân nặng của X vào m gam E là


Thực hiện xà phòng hóa m gam chất lớn X bởi KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit vào phân tử gần như chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Giá trị a với m1 thứu tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau phản nghịch ứng chiếm được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào chén sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ cho thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội lếu láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Công Thức Tịnh Tiến Và Các Dạng Bài Tập Về Phép Tịnh Tiến, Lý Thuyết Phép Tịnh Tiến

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.