Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân nặng bằng đúng đắn phản ứn Al tính năng với H2SO4 loãng, sản phẩm thu được muối và giải phóng khí H2. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Cho nhôm al tác dụng với axit sunfuric


2. Điều khiếu nại phản ứng Al tác dụng H2SO4 loãng 

Nhiệt độ phòng

Bạn đang xem: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2


3. Thực hiện thí nghiệm Nhôm tính năng với axit sunfuric loãng

Cho một ít mẫu Al vào lòng ống nghiệm, thêm 1- 2ml hỗn hợp axit H2SO4 loãng

Kim loại bị hòa tan, đồng thời tất cả bọt khí không màu bay ra

4. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm

Câu 1. hỗn hợp H2SO4 loãng tác dụng với hóa học nào tạo thành khí hiđro?

A. NaOH

B. Al

C. CaO

D. CO2


Câu 2. đặc điểm hóa học nào không phải của axit

A. Chức năng với kim loại

B. Công dụng với muối

C. Công dụng với oxit axit

D. Chức năng với oxit bazơ


Câu 3. Dung dịch chức năng với CuO tạo thành ra thành phầm là hỗn hợp có blue color lam:

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Na2CO3

C. Dung dịch HCl

D. Hỗn hợp Ca(OH)2


Câu 4. hàng gồm các kim loại chức năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag


Đáp án C

Phương trình làm phản ứng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2


Câu 5. nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2.

B. K2O, P2O5, CaO

C. BaO, SO3, P2O5

D. CaO, BaO, Na2O


Đáp án D

Phương trình phản nghịch ứng hóa học xảy ra

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

BaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O


Câu 6. Có thể sử dụng hóa hóa học nào sau đây để rành mạch 3 hóa học rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong số lọ riêng rẽ biệt?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. HCl đặc.

D. NH3.


Đáp án B

Trích mẫu mã thử và đánh số sản phẩm tự

Cho từng hóa học rắn trong lọ tác dung với NaOH.

Không có hiện tượng xảy ra là kim lọa Mg.

Chất rắn chảy dần, tất cả khí bay ra đó là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn chảy dần đó là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O


Câu 7. Dùng m gam Al nhằm khử không còn 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt độ nhôm). Thành phầm sau bội phản ứng chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH tạo thành 1,344 lít khí (đktc). Cực hiếm của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.


Đáp án C

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3

*
Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl thuở đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam


Câu 8. Kim một số loại vừa chức năng với dung dịch HCl vừa công dụng với dung dịch NaOH là:

A. Fe

B. Mg

C. Ca

D. Al


Đáp án D

Al vừa công dụng với dung dịch HCl vừa chức năng với dung dịch NaOH

Phương trình hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2↑


Câu 9. Để hòa tan trọn vẹn m gam Al đề nghị dùng 200 ml dung dịch chứa NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M. Quý hiếm của m là

A. 5,4 gam

B. 10,8 gam

C. 2,7 gam

D. 6 gam


Đáp án B

nNaOH = 0,2 mol;

nBa(OH)2 = 0,1 mol

Phương trình hóa học

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,2 ← 0,2 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,2 ← 0,1 mol

=> ∑nAl phản bội ứng = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol => mAl = 0,4.27 = 10,8 gam


Câu 10. Cho 10,8 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp KOH, sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng 7,2 gam. Nồng độ mol/lít của hỗn hợp KOH là

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 2M

D. 1M


Đáp án B

nAl = 0,4 mol

Gọi số mol Al phản ứng là a mol

Phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

a → a → 3/2a

Khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam => ∆mtăng = mAl – mH2 = 7,2 gam

=> 27x – 3/2a.2 = 7,2 => x = 0,3 mol

Theo phương trình hóa học

nKOH = nAl bội nghịch ứng = 0,3 mol

=>CMNaOH= 0,3/0,2 = 1,5M


Câu 11. Hỗn hợp X có Na với Al. đến m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lít khí. Ví như cũng mang đến m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của na trong X là (biết các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện)

A. 29,87%.

B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 39,87%.


Đáp án A

Theo bài bác ra khi cho m gam X vào nước mãng cầu hết, Al dư. Khi đến m gam X vào NaOH dư, cả hai chất hết.

Gọi số mol Na cùng Al trong hỗn hợp X theo thứ tự là x cùng y mol.

Trường phù hợp 1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x x 1/2x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

x x 3/2x

→ ∑nH2 = 1/2x + 3/2x = 2x.

Trường thích hợp 2:

2Na + 2H2O (x) → 2NaOH + H2

x x 1/2x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

y 3/2y

→ nkhí = 0,5x + 1,5y

Có thể tích các khí đo ở cùng điều kiện, cho nên vì vậy tỉ lệ về thể tích cũng đó là tỉ lệ về số mol

2x/(0,5x + 1,5y) = V/1,5V = 1/1,75

=> y = 2x => %mNa = 23x/(23x + 27y).100 = 23x/(23x + 27.2x).100 = 29,87%


Câu 12. Dùng m gam Al để khử không còn 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩn sau phản bội ứng tác dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH tạo ra 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A.1,755

B. 2,160

C.1,080

D.0,540


Đáp án B

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam


Câu 13. Cho 10,8 gam bột nhôm công dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc). Cực hiếm của V là

A. 1,344 lít.

B. 0,672 lít.

C. 0,448 lít.

D. 6,72 lít.

Xem thêm: Chứng Minh Ba Đường Thẳng Đồng Quy, 5 Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy


Đáp án A

nAl = 10,8/ 27 = 0,4 mol

nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Phương trình làm phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,4 0,4

Sau bội phản ứng Al dư, NaOH hết

nNaOH = 0,04 mol → nH2 = 0,06 mol

VH2 = 0,06.22,4 = 1,344


Câu hỏi bài bác tập từ bỏ luận

Bài tập 1: Để hòa tan hoàn toàn m gam Al nên dùng 100 ml dung dịch đựng KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Quý giá của m là

Đáp án hướng dẫn giải bỏ ra tiết 

nNaOH = 0,1mol;

nBa(OH)2= 0,05 mol

Phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2NaKO2 + 3H2↑

0,1 ← 0,1 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,1 ← 0,05 mol

=> ∑nAl phản nghịch ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol => mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

Bài tập 2: Trộn 5,4 gam nhôm cùng với 4,8 gam Fe2O3 rồi tiến hành nhiệt nhôm không tồn tại không khí sau bội nghịch ứng thu m gam chất rắn. Quý hiếm của m là

Đáp án giải đáp giải bỏ ra tiết 

Bảo toàn khối lượng:

mhh trước phản ứng = mhh sau phản nghịch ứng = 5,4 + 4,8= 10,2 gam

Bài tập 3: Đốt rét một láo hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Mang lại X tính năng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M hình thành 3,36 lít H2 (ở đktc). Cực hiếm của V là

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

Vì X tính năng với NaOH tạo 0,15 mol H2 => Al dư

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Vì nH2 = 0,15 => nAl dư = nH2 = 0,1 mol

nFe2O3 = 0,1 => nAl (1) = 0,2 mol

=> tổng thể mol Al cần sử dụng là:

Theo bảo toàn nguyên tố (để ý tỉ trọng Na:Al trong NaAlO2 là 1:1)

=> nNa+ = 0,3 mol => V = 300 ml

——————————-

Mời những bạn bài viết liên quan một số tài liệu liên quan

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất hữu ích Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2. Để có công dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chăm đề đồ dùng Lí 9, kim chỉ nan Sinh học tập 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường thpt Sóc Trăng. Gần như hành vi xào luộc đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: ngôi trường THPT tp Sóc Trăng (magmareport.net)