Từ dữ khiếu nại đề bài bác → X công dụng với NaOH theo tỉ trọng 1:1; số mol H2tạo ra ngay số mol NaOH tính năng với chất và thông qua số mol chất.

Bạn đang xem: Cho x là hợp chất thơm

HOC6H4COOCH3tác dụng cùng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 và đến số mol H2bằng ½ số mol chất.

CH3C6H3(OH)2không công dụng với NaOH.

HOC6H4COOH chức năng với NaOH theo tỉ lệ 1:2

HO-CH2C6H4-OH + mãng cầu → NaO-CH2-C6H4-ONa + H2.

Xem thêm: Ngữ Văn 11 Tình Yêu Và Thù Hận, Tình Yêu Và Thù Hận

HO-CH2C6H4-OH + NaOH → HO-CH2C6H4-ONa + H2O


Hoà chảy 16,32 gam hỗn hợp X tất cả FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 bởi 740 ml hỗn hợp HNO3 1M (dư) chiếm được 1,792 lít khí bao gồm NO, NO2 cùng CO2 có phần trăm mol tương ứng là 5:1:2. Hỗn hợp sau làm phản ứng rất có thể hòa tan buổi tối đa 7,28 gam Fe gồm khí NO thoát ra. Phần trăm cân nặng của Fe3O4 vào X?


Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X đựng Fe, Mg, Fe3O4 với Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 và 1,33 mol HCl thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 41,655) gam hỗn hợp muối cùng 2,128 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc) bao gồm hai đối chọi chất khí cùng với tổng trọng lượng là 1,49 gam. Cho NaOH dư vào Y nhận được 43,13 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Fe3O4 tất cả trong X là:


Hòa tan trọn vẹn 21,36 gam các thành phần hỗn hợp X cất Mg, Fe, FeO với Fe3O4 trong dung dịch đựng 0,08 mol KNO3 và 0,53 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ cất m gam muối và 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có H2 cùng NO có tổng trọng lượng là 2,22 gam. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí có C2H2 với hiđrocacbon X hiện ra 2 lít khí CO2 cùng 2 lít hơi H2O (các thể tích khí cùng hơi đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là


Cho m gam Zn vào 200 ml hỗn hợp CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X có trọng lượng tăng lên 6,62 gam. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả Al, Al2O3 và K2O trong nước dư thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (đktc). Nhỏ dại từ từ hỗn hợp HCl vào Y thấy lượng kết tủa đổi mới thiên theo đồ dùng thị (hình vẽ ).Giá trị của m là:


Nhỏ khôn xiết từ từ bỏ dung dịch đựng 0,12 mol K2CO3 và 0,08 mol KHCO3 vào dung dịch đựng 0,2 mol HCl. Sau thời điểm các phản ứng trọn vẹn thấy thoát ra x mol khí CO2. Quý giá của x là:


Cho dãy những chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số hóa học trong dãy phản ứng được với nước brom là


Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe→H2SO4loãngX→K2Cr2O7+H2SO4loãngY→KOH dưZ→+Br2+KOHT

Biết các chất Y, Z, T là những hợp hóa học của crom. Những chất X, Y, Z, T thứu tự là


Cho các thành phần hỗn hợp Zn cùng Fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Hai sắt kẽm kim loại đó là


X là lếu láo hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol là 3:7), mạch hở được tạo vì cùng một ancol và phần đa không có chức năng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X trong 0,5 mol O2 (dư) tất cả hổn hợp sau phản ứng thu được gồm khí cùng hơi với tổng số mol là a. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn lượng X bên trên trong NaOH nhận được 9,26 gam muối. Cực hiếm của a là:


Tiến hành tứ thí nghiệm sau:- thí nghiệm 1: Nhúng thanh fe vào dung dịch FeCl3;- thử nghiệm 2: Nhúng thanh fe vào dung dịch CuSO4;- phân tách 3: Nhúng thanh Cu vào hỗn hợp FeCl3;- phân tách 4: cho thanh sắt tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào hỗn hợp HCl.Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam