toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: Công thức kết cấu của h2s


Bạn đang xem: Công thức cấu tạo h2s

*

*

*

*Xem thêm: Bạn Đã Biết 9 9 Là Cung Gì, Cung Xử Nữ Sinh Ngày 9 Tháng 9, Sinh Ngày 9/9 Cung Gì

*

NH4NO3

Hãy viết công thức kết cấu của các hợp chất : teo 2 , C 2 H 6 , C 3 H 8 , HCHO

Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong số hợp hóa học đó.

Cho một số hợp chất: H 2 S , H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a H S , N a 2 S O 3 , S O 3 , K 2 S , S O 2 . Dãy những chất trong đó lưu huỳnh bao gồm cùng số lão hóa là

B. H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a 2 S O 3 , S O 3

Cho một vài hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh tất cả cùng số lão hóa là

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S

Cho một số hợp chất: H 2 S , H 2 S O 3 , H 2 S O 4 , N a H S , N a 2 S O 3 , S O 3 , K 2 S , S O 2 . Dãy các chất trong số ấy lưu huỳnh bao gồm cùng số thoái hóa là

B. K 2 S O 3 , H 2 S , C a S

Câu 2: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố có trong số ion sau OH-, CO32-, PO43-, MnO4-, HCO3-, ClO-, Cr2O72-Câu 3: Xác định số oxi hoá của S có trong số chất với ion sau: S, SO2, SO3, H2S, H2SO3, H2SO4, Na2SO4, SO32-, SO42-Câu 4: Xác định số oxi hoá của N có trong những chất cùng ion sau:N2, NO, NO2, N2O, N2O5, HNO3, NH4+, NO3-, Fe(NO3)3, NH4NO3mình đề xuất gấp ạ

Hãy viết công thức kết cấu của các hợp chất: CH 4 , co 2 , C 2 H 6 , C 2 H 2 , C 2 H 4

Trong các hợp chất trên, cacbon rất có thể tham gia mấy link cộng hoá trị ? tại sao ?

Số thoái hóa của lưu huỳnh trong những phân tử H 2 SO 3 , S 8 , SO 3 , H 2 S thứu tự là

A, + 6 , + 8 , + 6 , - 2

B, + 4 , 0 , + 6 , - 2

C, + 4 , - 8 , + 6 , - 2

D, + 4 , 0 , + 4 , - 2

Viết phương pháp electron công thức cấu trúc của những phân tử sau và khẳng định cộng hoá trị của những nguyên tố trong mỗi hợp . HCl, N2,NH3,CO2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2