Tính nửa đường kính của một hình cầu biết thể tích của hình cầu bằng $123,left( cm^3 ight)$ (làm tròn mang lại số thập phân thứ nhất). Lấy (pi = 3,14.)


Gọi nửa đường kính mặt ước là (R) thì thể tích khối ước là (V = dfrac43pi R^3)( Leftrightarrow dfrac43.3,14.R^3 = 123 Leftrightarrow R approx 3,1,cm)


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Diện tích toàn phần của một hình trụ tất cả chu vi mặt đường tròn đáy là$12,cm$ và độ cao là(4,cm) là


Một hình tròn có bán kính đáy bằng(5,cm) và ăn mặc tích xung quanh bằng (300pi ,left( cm^2 ight)) .Chiều cao của hình trụ là


Một hình tròn trụ có diện tích s toàn phần gấp rất nhiều lần diện tích xung quanh. Tính độ cao hình trụ biết nửa đường kính hình trụ là $1cm.$


Một hình tròn có độ cao bằng 2 lần bán kính đáy. Biết thể tích của nó là(54pi ,left( cm^3 ight).) Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Bạn đang xem: Công thức tính bán kính khối cầu


Một hình nón có nửa đường kính đáy bằng(5cm) ,chiều cao bằng(12,cm.)Tính diện tích s xung xung quanh của hình nón.


Tính thể tích của một hình nón cụt có những bán kính đáy bằng (4 cm) và(7cm),chiều cao bằng(11 cm.)


Cho nhị hình trụ. Hình trụ thứ nhất có nửa đường kính đáy bởi nửa nửa đường kính đáy của hình trụ sản phẩm hai với có độ cao gấp tư lần chiều cao của hình trụ thiết bị hai. Tỉ số những thể tích của hình trụ trước tiên và hình trụ sản phẩm công nghệ hai bằng:


Một hình nón có diện tích s xung xung quanh bằng$960;cm^2$ ,chu vi lòng bằng$48,left( cm ight).$ Đường sinh của hình nón đó bằng


Một hình nón có nửa đường kính đáy bởi (r) vàdiện tích xung quanh gấp hai diện tích đáy. Tính thể tích của hình nón theo(r.)


Một hình nón cùng một hình tròn có nửa đường kính đáy cân nhau và độ cao bằng nhau. Tỉ số những thể tích của hình trụ với hình nón bằng


Tính nửa đường kính của một hình mong biết thể tích của hình mong bằng$123,left( cm^3 ight)$ (làm tròn cho số thập phân sản phẩm công nghệ nhất). Rước (pi = 3,14.)


Chiều cao của một hình trụ vội rưỡi bán kính đáy của nó. Tỉ số thể tích của hình tròn này cùng thể tích hình cầu có bán kính bằng nửa đường kính đáy của hình tròn trụ là:


Một hình cầu được đặt khít bên phía trong một hình trụ, biết 2 lần bán kính hình mong là (20,cm.)

Tính thể tích hình trụ.

Xem thêm: Lid Là Gì ? (Từ Điển Anh


*

Cho một hình trụ, một hình nón và một hình cầu hoàn toàn có thể tích bằng nhau. Nửa đường kính đáy của hình trụ, nửa đường kính đáy của hình nón và bán kính của hình cầu gần như bằng$R.$Tính các chiều cao(h_1) của hình trụvà(h_2) của hình nón theo(R.)


Một hình nón có bán kính đáy bằng$2,cm,$ độ cao bằng 2 lần bán kính một hình cầu. Diện tích s toàn phần hình nón bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao hình nón.