Dạng 1: mang lại hình chóp S.ABC với những mặt phẳng $left( SAB ight);left( SBC ight);left( SAC ight)$ đôi một vuông góc cùng với nhau, diện tích những tam giác SAB,SBC,SAC theo thứ tự là $S_1;S_2;S_3$. Khi đó thể tích của khối chóp S.ABC là:

$V=fracsqrt2S_1.S_2.S_33$

Áp dụng: cho hình chóp S.ABC với những mặt phẳng $left( SAB ight);left( SBC ight);left( SAC ight)$ song một vuông góc cùng với nhau, diện tích các tam giác SAB,SBC,SAC theo lần lượt là $15a^2;18a^2;20a^2$. Khi ấy thể tích của khối chóp S.ABC là:

$fraca^3sqrt203$ $fraca^3sqrt206$ $a^3sqrt20$ $fraca^3sqrt202$

Đáp án C

Dạng 2: mang đến hình chóp SABC với con đường cao SA,hai phương diện phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SBC ight)$ vuông góc với nhau, $oversetfrownBSC=alpha ;oversetfrownASB=eta $.Thể tích khối chóp SABC là:

$V=fracSB^3.sin 2alpha . an eta 12$

Áp dụng: cho hình chóp đầy đủ SABC bao gồm SA là con đường cao,hai phương diện phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SBC ight)$ vuông góc cùng với nhau, $SB=asqrt3;oversetfrownBSC=45^circ ;oversetfrownASB=30^circ $.Thể tích khối chóp SABC là:

$frac3a^28$ $fraca^3sqrt68$ $fraca^3sqrt23$$fraca^3sqrt38$

Đáp án A

Dạng 3: cho hình chóp đầy đủ SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, bên cạnh bằng b. Thể tích của khối chóp SABC là:

$V=fraca^2sqrt3b^2-a^212$

Áp dụng: đến hình chóp phần đông SABC gồm đáy ABC là tam giác số đông cạnh bởi a và kề bên bằng a. Thể tích của khối chóp SABC là:

A . $fraca^3sqrt312$

B. $fraca^3sqrt212$

C. $fraca^3sqrt32$

D. $fraca^3sqrt34$

Đáp án B

Dạng 4: mang lại hình chóp tam giác mọi SABC có cạnh đáy bằng a và mặt bên tạo với đáy một góc α. Thể tích của khối chóp SABC là:

$V=fraca^3 an alpha 24$

Áp dụng: cho hình chóp tam giác phần nhiều SABC bao gồm cạnh đáy bằng a với mặt bên tạo với đáy một góc bằng $60^circ $ . Thể tích của khối chóp SABC là:

A . $a^3$

B.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh thể tích khối chóp

$fraca^324$

C. $fraca^312$

D. $fraca^3sqrt324$

Đáp án D

Dạng 5: mang lại hình chóp tam giác phần đông SABC có bên cạnh bằng b và lân cận tạo với đáy một góc $eta $ . Thể tích của khối chóp SABC là:

$V=fracsqrt3b^3.sin eta .cos ^2eta 4$

Dạng 6: mang lại hình chóp tam giác mọi SABC có các cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với lòng một góc $eta $ . Thể tích của khối chóp SABC là:

$V=fraca^3. an eta 12$

Áp dụng: cho hình chóp tam giác các SABC có những cạnh đáy bởi a và bên cạnh tạo với lòng một góc $30^circ $ . Thể tích của khối chóp SABC là:

A . $fraca^348$

B.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Thiết Kế Chợ Và Trung Tâm Thương Mại Mới Nhất 2022

$fraca^324$

C. $fraca^3sqrt324$

D. $fraca^3sqrt336$

Đáp án D

Dạng 7: mang lại hình chóp tứ giác đông đảo S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a cùng $SA=SB=SC=SD=b$. Thể tích của khối chóp SABCD là:

$V=fraca^2sqrt4b^2-2a^26$

Áp dụng: đến hình chóp tứ giác các SABCD tất cả đáy là hình vuông cạnh a và các sát bên bằng nhau và bằng a. Thể tích của khối chóp SABCD là: $$

A.$fraca^3sqrt66$

B.$fraca^3sqrt22$

C.$fraca^3sqrt26$

D.$fraca^3sqrt33$

 Đáp án C

Dạng 8: cho hình chóp tứ giác phần lớn SABCD có cạnh đáy bởi a, góc thân mặt bên với đáy bởi α.Khi đó thể tích của khối chóp là:

$V=fraca^3. an alpha 6$

Dạng 9: mang đến hình chóp tứ giác gần như SABCD bao gồm cạnh đáy bởi a,$oversetfrownSAB=alpha ,alpha in left( fracpi 4;fracpi 2 ight)$ .Khi kia thể tích của khối chóp là:

$V=fraca^3sqrt an ^2alpha -16$

Dạng 10: cho hình chóp tứ giác đầy đủ SABCD có sát bên bằng b, góc giữa mặt bên với đáy bởi α $left( alpha in left( 0;fracpi 2 ight) ight)$ .Khi kia thể tích của khối chóp là:

*

Dạng 11: cho hình chóp tam giác hầu như SABC gồm cạnh đáy bằng . điện thoại tư vấn $left( phường ight)$ là mặt phẳng đi qua A và tuy nhiên song với BC, vuông góc với khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ , góc giữa $left( p ight)$ cùng mặt phẳng lòng là α.Khi kia thể tích khối chóp là:

$V=fraca^3.cot alpha 24$

Dạng 12: Thể tích của khối tứ diện có những cặp cạnh đối lập bằng nhau và bởi a,b,c là:

$V=frac16sqrt2sqrtleft( a^2+b^2-c^2 ight)left( a^2+c^2-b^2 ight)left( b^2+c^2-a^2 ight)$

Dạng 13: mang lại khối tứ diện SABC tất cả $SA=a;SB=b;SC=c,oversetfrownASB=alpha ;oversetfrownASC=eta ;oversetfrownBSC=delta $ . Khi đó thể tích khối chóp bởi

$V=sqrt1-cos ^2alpha -cos ^2eta -cos ^2delta +2cos alpha .cos eta .cos delta $

 

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Siêng đề: Ứng dụng đạo hàm, GTLN – GTNN của hàm số 2. Thể tích khối nhiều diện 3. Siêng đề ứng dụng phương thức tọa độ một trong những bài toán về hình không khí 4. 100 Đề Thi thử Toán có Giải chi tiết 2018 5. MẶT TRỤ - HÌNH TRỤ - KHỐI TRỤ 6. Công thức tính diện tích tam giác 7. Bài xích Tập Trắc Nghiệm Số Phức