mình muốn hóa, các bạn đã học tập hóa thì chức các bạn không thể không biết tới bí quyết tính thể tích khí ngơi nghỉ ddktc, trong số những công thức cự kì ngắn gọn cùng vi diệu. Nó tưởng chừng như đề bài xích cho thiếu cơ mà lại luôn luôn phải biết hằng số 22,4.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích ở đktc


*

Công thức tính thể tích: $n = fracv22,4$

n là số molv là thể tích của chất khí ở đk tiêu chuẩn (lít)

Tới trên đây có các bạn sẽ hỏi đk tiêu chuẩn chỉnh là gì?

Trả lời: lúc đo 1 đại lượng đồ lý trong chống thí nghiệm fan ta đon đả tới nhiệt độ và áp suất. Nếu ánh sáng là 00C (hay 273,15 độ K) cùng áp suất là một trong những atm (hay 100 kPa) thì => ánh nắng mặt trời tiêu chuẩn chỉnh và áp suất tiêu chuẩn => điện thoại tư vấn là đk tiêu chuẩn.

Ví dụ 1. Bạn ta pha chế N2 trong phòng nghiên cứu theo phản nghịch ứng NH4NO3→ N2 + 2H2O. Khí N2 thu được ở đk tiêu chuẩn là 22,4 lít. Hãy tìm

a) số mol khí N2 thu được.

b) cân nặng NH4NO3.

Hướng dẫn giải

Theo công thức tính thể tích khí sống đktc thì $n = fracv22,4 = frac22,422,4 = 1left( mol ight)$

a) Số mol khí N2 chiếm được n = 1 mol

b) Theo phản nghịch ứng thì số mol NH4NO3 = số mol khí N2.

Khối lượng NH4NO3: $m = n.A_NH_4NO_3$$ = 1.left( 7 + 1.4 + 7 + 8.3 ight)$$ = 42left( g ight)$

Ví dụ 2. Thả miếng yếu vào hỗn hợp axit sunfuric thì thấy khí H2 cất cánh nên. Fan ta đo được lượng khí chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là V = 11,2 lít. Hãy

a) Viết phương trình bội nghịch ứng

b) Tính trọng lượng chất tan để thu được lượng khí trên

c) vào thí nghiệm, người ta chỉ chiếm được 30% lượng khí H2bay đề nghị so với khí thực hình thành từ phản ứng. Hỏi trọng lượng chất tam đem bội nghịch ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Theo đề bài, ta bao gồm phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) do chất khid được đo nghỉ ngơi đktc yêu cầu số mol thu được được $n = fracv22,4 = frac11,222,4 = 0,5left( mol ight)$

Theo bội phản ứng nZn= nH2 = 0,5 (mol) => mZn = nZn.AZn = 0,5.65 = 32,5(g)

c) Thể tích V = 11,2 lít chỉ chiếm khoảng 30% lượng khí thực => số thể tích thực chiếm được là V’ = 11,2 : 30% = $frac1123$ lít

Số mol khí thu được là $n = fracV’22,4$$ = fracfrac112322,4$$ = frac53left( mol ight)$

Khối lượng Zn rước tham gia làm phản ứng: m’ = n’.A = $frac53.65 = 108,333left( g ight)$

Tài liệu thầy hồ nước Thức Thuận:LINK TẢI ĐỀ – liên kết TẢI ĐÁP ÁN


Đáp án:

S + O2 -to-> SO2

0,25->0,25----> 0,25 (mol)

$nS = m/M = 8/32 = 0,25 (mol)$

$VO2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)$

$Vkk = 5.VO2 = 5.5,6 = 28 (l)$


*

*

*

*

= 0,4 mol

Khối lượng mol của CO2 là: MCO2 = 12 +16.2 = 44 g/mol

Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 sinh hoạt đktc là:

mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một hỗn hợp khí X có 0,25 mol khí SO2 cùng 0,15 mol khí CO2

a) Tính thể tích của tất cả hổn hợp khí X (đktc).

b) Tính khối lượng của các thành phần hỗn hợp khí X.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2.16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,25.64 = 16g.

MCO2 = 12+2.16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của hỗn hợp khí X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6g.

Câu 1: giả dụ hai hóa học khí khác nhau mà hoàn toàn có thể tích đều nhau (đo ở cùng ánh sáng và áp suất) thì đánh giá nào sau luôn luôn đúng?

A. Chúng bao gồm cùng số mol chất.

B. Chúng tất cả cùng khối lượng.

C. Chúng gồm cùng số phân tử.

D. Ko thể tóm lại được điều gì cả.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Nếu hai chất khí khác biệt mà có thể tích đều bằng nhau (đo cùng ánh nắng mặt trời và áp suất) thì: Chúng bao gồm cùng số mol chất.

Câu 2: Công thức biến hóa giữa lượng chất (n) với thể tích của chất khí (V) ở đktc là:


D. N. V = 22,4 (mol).

Xem thêm: Ý Nghĩa Số 12 Nghĩa Là Gì Trong Cuộc Sống Đáng Để Bạn Lựa Chọn?

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Công thức thay đổi giữa lượng chất (n) với thể tích của hóa học khí (V) ở đk tiêu chuẩn là: n =

Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở đk tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Hiển thị đáp án

Đáp án B


Thể tích của 0,5 mol khí CO2 (đo nghỉ ngơi đktc) là:

VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là:

VNH3 = nNH3.22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 với 0,2 mol O2 (đktc) là:

Vhh = nhh. 22,4 = (0,5+0,3).22,4 = 15,68 lít

Câu 6: Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Số mol phân tử gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc) là:

nH2 =
= 0,3 mol

Câu 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ ngơi nghỉ đktc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án C

MN2 = 2.14 =28 g/mol

nN2 =
= 10 mol

Thể tích của 280 g khí Nitơ sinh sống đktc là:

VN2 = nN2. 22,4 = 10.22,4 = 224 lít

Câu 8: đề xuất lấy bao nhiêu lít khí CO2 nghỉ ngơi đktc để có 3.1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án A

3.1023 phân tử CO2 ứng cùng với số mol là:

nCO2 =
= 0,5 mol

Thể tích khí CO2 sinh sống đktc để sở hữu 3.1023 phân tử CO2 là:

VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít


Câu 9: 0,75 mol phân tử H2S chiếm phần thể tích bao nhiêu lít (đo sinh sống đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Thể tích của 0,75 mol phân tử H2S đo sinh sống đktc là:

VH2S = nH2S. 22,4 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Câu 10: cho số mol của khí Nitơ là 0,5 mol. Số mol của khí Oxi là 0,5 mol. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng?