Khi học tập về phản ứng thoái hóa khử, có nhiều thuật gạt gẫm trong bài thi. Vậy nên, để hoàn toàn có thể làm bài tốt nhất, chúng ta cần nắm rõ số oxi hóa của kim loại. Trong khi phân biệt được sản phẩm khi đến cùng một chất tác dụng cùng axit mà lại có đặc thù vật lý khác nhau. Hãy khám phá phản ứng CuO + H2SO4 quánh nóng bao gồm khác gì lúc CuO + H2SO4 loãng vào nội dung nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cuo h2so4 đặc

CuO + H2SO4 đặc nóng

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Khi đến đồng II oxit công dụng với axit sunfuric đặc nóng có hiện tượng kỳ lạ như sau. Chất rắn màu black CuO tan trong axit, tác dụng với oxit bazơ tạo ra thành đồng II sunfat với nước.

*

Có thể thấy, phương trình này không có sản phẩm khử. Vì Cu vào CuO đã tất cả số oxi hóa tối đa là +2. đề xuất phản ứng thân CuO cùng với H2SO4 đặc nóng giỏi H2SO4 loãng cũng ra thành phầm giống nhau. Còn Cu với H2SO4 còn đã tạo ra SO2 không tính muối sunfat cùng nước.

Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Tính chất của H2SO4 quánh nóng

*

Bài tập về CuO + H2SO4 quánh nóng

Các bài bác tập về CuO + H2SO4 quánh nóng đa số là xác minh phương trình bội nghịch ứng hóa học hoặc tìm trọng lượng muối thu được.

Bài tập 1:

Cho các chất rắn sau: Cu, MgCO3, CuO, Fe(OH)3, FeO, S, BaCl2, Na2SO3, NaCl lần lượt công dụng với H2SO4 đặc. Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Youtube Services Directory, Dien Quan Media And Entertainment

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

hoặc

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

Bài tập 2:

Cho 20,8g tất cả hổn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 sệt nóng dư thì thu được 4,48 lít khí. Tính cân nặng mỗi chất trong lếu hợp. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 80% sệt nóng, tính khối lượng muối sinh ra.

a, Ta có: nSO2 = 0,2mol −> nCu = 0,2molnSO2 = 0,2mol −> nCu = 0,2mol

−> mCu = 12,8g −> mCu = 12,8g

-> %mCumCu =61,5%

-> %mCuOmCuO = 38,5%

b, Ta có: nCuO = 0,1mol nCuO = 0,1mol

Theo những phương trình chất hóa học ta có: nH2SO4 = 2.nCu + nCuO = 0,5molnH2SO4 = 2.nCu + nCuO = 0,5molnCuSO4 = 0,3molnCuSO4 = 0,3mol