9g35 sáng 4/9, sỹ tử đã triển khai làm bài bác môn giáo dục công dân - môn thi thành phần thiết bị 3 của bài bác thi tổng hợp Khoa học xã hội, kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2.

> gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân - kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 lần 2

Mã đề:Tuyensinh247.com
81828384858687888990
919293949596979899100
101102103104105106107108109110
111112113114115116117118119120

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn giáo dục và đào tạo công dân - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 đợt 1

*

*

*

*

> nhắc nhở đáp án môn Giáo dục công dân - kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020

Mã đề: 301Tuyensinh247.com
81C82A83C84A85D86A87B88C89D90B
91A92C93C94A95D96D97B98B99A100A
101A102C103D104C105A106D107A108C109D110D
111A112C113C114C115A116D117D118A119D120C

Mã đề: 302Tuyensinh247.com
81A82A83B84A85A86B87A88C89C90A
91B92C93A94D95A96A97B98D99D100C
101B102D103B104B105B106A107D108C109D110D
111B112D113C114B115D116C117A118B119D120B

Mã đề: 303Tuyển sinh 247
81A82B83A84A85B86B87D88C89D90B
91A92D93B94D95A96A97D98D99C100B
101D102C103D104D105C106A107D108D109B110C
111B112B113C114A115C116B117C118A119C120A

Mã đề: 304Tuyển sinh 247
81B82C83A84D85A86A87C88B89C90B
91D92B93B94D95C96C97D98B99A100C
101A102D103B104D105B106B107A108D109C110B
111A112B113C114A115C116B117B118C119A120C

Mã đề: 305Tuyển sinh 247
81C82C83A84A85B86C87C88D89D90B
91D92D93A94B95C96B97C98A99D100C
101D102C103D104D105D106A107B108A109A110B
111A112B113B114C115D116C117C118C119A120A

Mã đề: 306Tuyển sinh 247
81B82B83B84A85B86C87D88C89D90D
91D92C93A94A95A96D97B98B99C100C
101C102B103D104C105D106B107B108C109B110D
111D112B113B114D115B116C117C118D119B120D

Mã đề: 307Tuyển sinh247
81C82C83D84B85C86D87C88B89D90B
91D92A93C94D95A96D97A98B99C100A
101B102B103B104D105D106C107B108B109A110A
111A112D113D114C115D116C117B118C119B120B

Mã đề: 308Tuyển sinh 247
81C82A83B84A85A86B87C88C89C90B
91D92B93A94D95A96B97D98A99A100D
101B102D103A104D105A106A107B108B109B110D
111B112D113A114D115D116D117B118A119B120B

Mã đề: 309Tuyển sinh 247
81D82C83D84A85D86A87B88B89A90C
91A92B93C94A95D96C97D98C99A100D
101C102D103C104A105D106A107D108C109A110A
111A112C113D114C115C116B117C118C119B120B

Mã đề: 310Tuyển sinh 247
81B82C83A84C85C86A87B88A89C90B
91C92A93A94D95C96D97C98B99C100D
101A102B103D104B105B106C107A108C109B110C
111D112B113A114D115D116B117C118B119D120D

Mã đề: 311Tuyển sinh 247
81A82B83B84A85C86C87A88D89C90B
91B92D93D94D95B96C97B98B99C100C
101D102A103D104A105B106B107A108A109D110D
111D112C113A114C115C116A117A118D119C120C

Mã đề: 312Tuyển sinh 247
81D82C83D84A85A86D87D88C89C90B
91B92C93A94B95D96A97A98C99A100B
101A102C103A104B105C106C107A108C109B110C
111B112B113C114B115A116C117B118A119B120B

Mã đề: 313Tuyển sinh 247
81A82C83A84B85D86A87C88B89C90A
91A92A93C94D95B96C97C98D99B100D
101A102D103C104D105D106B107B108C109C110B
111C112B113B114B115A116A117C118C119A120A

Mã đề: 314
81D82C83A84A85B86C87C88A89D90C
91C92B93B94B95D96D97A98A99D100B
101B102C103A104D105C106A107D108B109B110D
111A112A113D114A115D116C117D118C119A120C

Mã đề: 315Tuyển sinh 247
81D82D83A84B85B86D87A88C89B90A
91B92B93A94B95B96A97A98B99A100B
101C102C103B104C105C106B107A108B109C110C
111B112C113B114A115A116C117C118C119A120A

Mã đề: 316Tuyển sinh 247
81D82B83C84C85A86B87D88A89C90D
91B92A93A94B95B96A97D98C99A100D
101C102C103D104B105A106C107D108B109D110D
111C112D113A114C115B116A117D118A119D120D

Mã đề: 317Tuyển sinh 247
81B82C83D84C85B86D87C88B89D90B
91C92B93A94A95C96A97C98A99B100C
101D102B103C104B105B106D107B108A109A110C
111A112D113D114C115D116A117C118A119D120D

Mã đề: 318Tuyển sinh 247
81A82D83D84C85B86D87B88B89A90B
91A92A93C94A95D96C97D98C99B100C
101A102B103C104C105D106B107C108D109D110D
111B112C113B114D115D116C117C118C119B120B

Mã đề: 319Tuyển sinh 247
81A82D83A84A85D86C87A88A89C90D
91C92D93D94C95B96A97B98A99B100A
101A102A103D104B105D106A107B108A109D110D
111D112B113B114B115D116A117D118A119B120B

Mã đề: 320Tuyển sinh 247
81A82A83B84C85B86D87B88B89C90A
91C92D93D94D95B96A97C98C99B100A
101B102D103B104B105B106C107D108D109B110B
111C112B113A114A115A116C117C118D119C120A

Mã đề: 321Tuyển sinh 247
81C82C83A84C85B86B87D88A89D90B
91B92D93C94A95B96C97D98C99D100C
101C102A103B104A105C106D107A108B109B110C
111D112D113B114C115A116B117D118D119A120A

Mã đề: 322Tuyển sinh 247
81C82D83A84A85B86C87D88D89B90B
91D92A93B94A95A96D97D98C99D100D
101D102C103A104D105B106D107A108C109B110C
111C112B113C114B115A116C117A118A119B120A

Mã đề: 323Theo Zingnews
81C82A83D84A85D86A87B88C89B90B
91D92D93D94B95C96C97D98A99D100A
101B102A103C104A105B106C107D108A109C110D
111B112D113B114A115C116A117C118C119D120A

Mã đề: 324Tuyển sinh 247
81B82D83D84C85D86C87C88C89A90B
91A92A93C94B95B96A97A98D99D100B
101C102D103A104B105C106C107B108D109D110A
111B112A113B114D115A116B117D118A119D120B


> nhận F5 để update thông tin