1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang1.1. Mã 1022. Mã 1043. Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước


Bạn đang xem: Đề và đáp án toán thi vào lớp 10 ở hà nội

Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bắc Giang kèm đáp án chi tiết bên dưới. Những em hãy đọc đề update mới nhất bên dưới!Đáp án trắc nghiệm mã 102CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1C6D11D2A7C12C3B8D13C4B9C14D5D10A15A
Đáp án tự luận
Câu 1.1.(eginaligned &left{eginarray l x - y = 4 \ 2 x + y = 5 endarray Leftrightarrow left{eginarray l x - y = 4 \ 3 x = 9 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl y=-1 \ x=3 endarray ight. ight. ight.\ endaligned)Vậy hệ phương trình gồm tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).2.Điều kiện: ( x>0, x eq 1)(eginaligned p. &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1x+sqrtx ight): dfracsqrtx-1x+2 sqrtx+1 \ &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1sqrtx(sqrtx+1) ight): dfracsqrtx-1(sqrtx+1)^2 \ &=dfracsqrtx-1sqrtx(sqrtx+1) cdot dfrac(sqrtx+1)^2sqrtx-1 \ &=dfracsqrtx+1sqrtx endaligned)( ext Vậy P=fracsqrtx+1sqrtx ext cùng với x>0, x eq 1)3.a) cùng với m=-5 , cầm vào (1) ta được:(eginaligned & x^2-2 x+(-5)-3=0 \ Leftrightarrow và x^2-2 x-8=0 \ Leftrightarrow và x^2+2 x-4 x-8=0 \ Leftrightarrow & x(x+2)-4(x+2)=0 \ Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 4 = 0 \ x + 2 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=4 \ x=-2 endarray ight. ight. endaligned)
Vậy m=-5 thi phương trình đang cho có tập nghiệm: S=-2 ; 4.b)Xét phương trình: (x^2-2 x+m-3=0(1))Phương trình (1) bao gồm hai nghiệm phân biệt (x_1, x_2 Leftrightarrow Delta^prime>0)(eginaligned &x_1^2+4 x_1 x_2+3 x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1^2+4 x_1 x_2+4 x_2^2 ight)-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2 ight)^2-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2-x_2 ight)left(x_1+2 x_2+x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+x_2 ight)left(x_1+3 x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft<eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+3 x_2=0 endarray ight. endaligned)TH1: (x_1+x_2=0)Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+x_2=2 endarray Rightarrow ight. ext hệ phương trình vô nghiệm. )TH2: (x_1+3x_2=0)Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarray l x _ 1 + x _ 2 = 2 \ x _ 1 + 3 x _ 2 = 0 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl x_1=3 \ x_2=-1 endarray ight. ight.)


Xem thêm: Những Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Vào 10 Các Tỉnh, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

Thay (x_1=3, x_2=-1) vào (3), ta đượe:3. (-1) = m-3⇔m-3 = -3$⇔m = 0 (t/m)Vậy cùng với m=0 thỏa mãn yêu mong đề bài.Câu 2.Gọi số trang bị thở mỗi nhà máy sản xuất A sản suất theo planer là x (máy thở, (x in mathbbN^*) )⇒Thời gian nhà máy A cấp dưỡng máy thở theo kế hoạch là ( dfrac300x) (ngày)⇒Số máy thở xí nghiệp A tiếp tế trên thực tiễn là x+5 (máy thờ)⇒Thời gian xí nghiệp A cung cấp máy thở trên thực tiễn là (dfrac300x+5) (ngày)Vì thời gian hoàn thành các bước sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch bắt buộc ta có phương trình:(eginaligned & dfrac300x-dfrac300x+5=10 \ Rightarrow & 30(x+5)-30 x=x(x+5) \ Leftrightarrow và 30 x+150-30 x=x^2+5 x \ Leftrightarrow và x^2+5 x-150=0 \ Leftrightarrow & x^2+15 x-10 x-150=0 \ Leftrightarrow và x(x+15)-10(x+15)=0 \ Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 1 0 = 0 \ x + 1 5 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=10(t m) \ x=-15(mathrmktm) endarray ight. ight. endaligned)