Đề thi giữa kì 1 chất hóa học 11 bao gồm đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề)

Với Đề thi thân kì 1 chất hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học 11 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa giữa kì 1 lớp 11

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. phản nghịch ứng nào sau đây không xảy ra?

 A. NaOH + HCl.

 B. KOH + NaCl

 C. NaOH + Cl2.

 D. NaOH + Zn(OH)2.

Câu 2. PH của hỗn hợp KOH 0,01M là

 A. 8.

 B. 12.

 C. 11.

 D. 9.

Câu 3. Trộn nhị thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 với dung dịch NaOH tất cả cùng mật độ mol/l. Quý giá pH của dung dịch sau phản ứng là

 A. PH = 2.

 B. PH = 7.

 C. PH > 7.

 D. PH 3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng?

 A. +> = 0,10M.

 C. 3COO->.

 D. > .

Câu 5. Cho 5g NaCl vào dung dịch cất 8,5g AgNO3 thì trọng lượng kết tủa thu được vẫn là

 A. 7,175g.

 B. 71,8g.

 C. 72,75g.

 D. 73g.

Câu 6. Chất nào sau đấy là chất năng lượng điện li mạnh

 A. KClO4.

 B. HCl.

 C. KOH.

 D. Cả A,B,C.

Câu 7. Theo A-rê-ni-ut, axit là

 A. Chất khi rã trong nước phân li ra anion H+.

 B. Hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation H+.

 C. Hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion OH-.

 D. Tất cả đều sai.

Câu 8. Thể tích hỗn hợp HCl 0,2 M cần để trung hoà không còn 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

 A. 200 ml.

 B. 100 ml.

 C. 150 ml.

 D. 50 ml.

Câu 9. Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt?

 A. HClO.

 B. CsOH.

 C. NH4Cl.

 D. CH3COONa.

Câu 10. Ở 25°C, tích số K = . = 1,0.10-14 được call là

 A. Tích số chảy của nước.

 B. Tích số phân li của nước.

 C. độ năng lượng điện li của nước .

 D. Tích số ion của nước.

Câu 11. Các từ nào tiếp sau đây còn thiếu trong vệt “…” ngơi nghỉ câu sau: “Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn điện được là vì trong hỗn hợp của bọn chúng có các … hoạt động tự do”.

 A. Electron.

 B. Phân tử.

 C. Ion.

 D. Nguyên tử.

Câu 12. Phương trình ion rút gọn gàng của phản ứng đến biết:

 A. Ko tồn tại phân tử vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

 B. Nồng độ các trong dung dịch.

 C. Những ion lâu dài trong dung dịch.

 D. Thực chất của phản nghịch ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

Câu 13. Một dung dịch gồm pH = 3. Nống độ ion H+ là

 A. 0,003.

 B. 0,01.

 C. 0,1.

 D. 0,001.

Câu 14. Chất nào sau đây không dẫn được điện?

 A. NaCl lạnh chảy.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. HBr hoà chảy trong H2O.

 D. NaCl rắn, khan.

Câu 15. Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3.

 C. Ba(OH)2.

 D. Pb(OH)2.

Câu 16. Muối bột axit là

 A. Muối hạt tạo bởi bazơ yếu cùng axit mạnh.

 B. Muối vẫn tồn tại hiđro có công dụng phân li ra cation H+.

 C. Muối vẫn tồn tại hiđro trong phân tử.

 D. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

Phần II: từ luận

Câu 1(1.5 điểm) Viết phương trình điện li của:

 a) Na2SO4.

 b) HCl.

 c) HCOOH.

Câu 2 (1.5 điểm). Xong các phương trình hóa học sau:

a. Viết phương trình chất hóa học dạng ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng sau

 Na2CO3 + HCl → ? + ? + ?

b. Viết một phương trình chất hóa học dạng phân tử của phương trình ion rút gọn sau

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 3 (3.0 điểm). Trộn 150 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch BaCl2 0,1M chiếm được kết tủa trắng.

1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn.

2.Tính khối lượng kết tủa thu được.

3.Xác định các ion gồm trong dung dịch sau làm phản ứng (kèm số mol).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

 KOH + NaCl → không xẩy ra phản ứng.

 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2ZnO2 + 2H2O.

Câu 2. B

*

pOH = -log = 2 → pH = 14 – pOH = 12.

Câu 3. B

Do hai hỗn hợp HNO3 cùng NaOH gồm cùng thể tích và cùng nồng độ buộc phải chúng có cùng số mol (x mol).

*

Vậy dung dịch sau bội phản ứng bao gồm pH = 7.

Câu 4. A

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là chất điện li yếu đề xuất + + ClO-.

Câu 10. D

Câu 11. C

Câu 12. D

Phương trình ion rút gọn của bội phản ứng mang lại biết bản chất của bội phản ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

Câu 13. D

= 10-pH = 10-3 = 0,001 (M).

Câu 14. D

NaCl rắn, khan ko dẫn được điện.

Câu 15. C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh.

Câu 16. B

Phần II: từ bỏ luận

Câu 1.

 a. Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

 b. HCl → H+ + Cl-

 c. HCOOH ⇌ HCOO- + H+.

Câu 2.

a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

PT ion rút gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Câu 3.

1. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

PT ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

2.

*

m↓ = 0,01.233 = 2,33 gam.

3. Hỗn hợp sau phản ứng gồm: SO42-: 0,005 mol; H+: 0,03 mol cùng Cl-: 0,02 mol.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 2)

Cho biết: Al = 27; S = 32; O = 16; Cl = 35,5; H = 1, K = 39, Cu = 64; sắt = 56.

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. chất không phân li ra ion khi kết hợp trong nước là

 A. CaCl2.

 B. HClO.

 C. Ca(OH)2.

 D. C2H5OH.

Câu 2. Hợp chất thuộc nhiều loại chất năng lượng điện li táo tợn là

 A. CH3COOCH3.

 B. C2H5OH.

 C. H2O.

 D. KCl.

Câu 3. Muối nào sau đó là muối axit?

 A. NH4Cl.

 B. Na3PO4.

 C. Ca(HCO3)2.

 D. CH3COONa.

Câu 4. Hóa học không bao gồm tính lưỡng tính là

 A. K2SO4.

 B. ZnO.

 C. Al(OH)3.

 D. NaHCO3.

Câu 5. Để minh bạch dung dịch NH4Cl cùng dung dịch CuCl2 ta sử dụng dung dịch

 A. HCl.

 B. H2SO4.

 C. NaNO3.

 D. NaOH.

Câu 6. Giả sử dung dịch các chất sau: HCl; Na2SO4, NaOH, KCl đều có nồng độ 0,01M. Hỗn hợp sẽ đưa sang color hồng khi nhỏ tuổi chất chỉ thị phenolphtalein vào là

 A. HCl.

 B. Na2SO4.

 C. NaOH.

 D. KCl.

Câu 7. Phương trình ion rút gọn gàng của phản bội ứng cho biết thêm

 A. đều ion như thế nào tồn tại trong dung dịch.

 B. Nồng độ đầy đủ ion nào trong dung dịch lớn nhất.

 C. Bản chất của bội phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

 D. Ko tồn trên phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Câu 8. Một dung dịch gồm = 0,5.10-10M. Môi trường của hỗn hợp là

 A. Axit.

 B. Kiềm.

 C. Trung tính.

 D. Không xác định.

Câu 9. Đối với hỗn hợp axit khỏe mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng?

 A. = 0,10M.

 C. > .

 B. 3->.

 D. 3 (bỏ qua sự phân li của H2O) có những thành phần nào?

 A. H+, NH2-.

 B. NH4+, OH-, H2O.

 C. NH4+, OH-, NH3, H2O.

 D. H+, OH-, NH3, H2O.

Câu 11. Hỗn hợp Ba(OH)2 tất cả pH = 13 thì nồng độ của Ba(OH)2 là

 A. 0,05M.

 B. 0,1M.

 C. 0,01M.

 D. 0,005M.

Câu 12. Trả sử các dung dịch sau đều phải có cùng độ đậm đặc mol, dung dịch có pH lớn nhất là

 A. KOH.

 B. Ba(OH)2.

 C. NH3.

 D. NaCl.

Câu 13. Lựa chọn phát biểu không đúng khi nói tới NaHCO3.

 A. Là muối hạt axit.

 B. Hỗn hợp NaHCO3 có môi trường thiên nhiên kiềm.

 C. Bao gồm tính lưỡng tính.

 D. Không tính năng với hỗn hợp NaOH.

Câu 14. đến K dư vào dung dịch cất FeCl3. Hãy cho thấy thêm hiện tượng xảy ra?

 A. Gồm khí bay lên.

 B. Gồm khí bay lên và gồm kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan hoàn toàn.

 C. Gồm khí bay lên và gồm kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan một phần.

 D. Bao gồm khí cất cánh lên và có kết nâu đỏ xuất hiện.

Câu 15. Những ion nào sau đây cùng mãi mãi trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3- .

 D. K+, Al3+, Cl-, OH-.

Câu 16: phản bội ứng nào sau đấy là phản ứng hội đàm ion vào dung dịch chất điện li?

 A. BaO + CO2 → BaCO3.

 B. Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2KOH → Ba(OH)2 + 2KNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Phần II: từ luận

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau vào dung môi nước:

 a. Ba(OH)2

 b. CH3COOH

 c. K2S

 d. Zn(OH)2.

Câu 2. (2 điểm) Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion thu gọn của những phản ứng sau:

 a. Ba(OH)2 + HCl →

 b. CaCO3 + HNO3 →

Câu 3. (4 điểm) hỗn hợp A có chứa: 0,01 mol M2+ ; 0,02 mol Al3+; 0,03 mol HCO32- với x mol Cl-. Khi cô cạn dung dịch A nhận được 4,77 gam chất rắn khan.

a. Xác định giá trị của x với nguyên tố M.

b. Mang đến 300 ml dung dịch KOH 0,3M vào dung dịch A chiếm được m gam các chất kết tủa cùng dung dịch B. Khẳng định giá trị của m.

c. Giả dụ cô cạn dung dịch B đang thu được từng nào gam chất rắn khan?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

C2H5OH không phân li ra ion khi kết hợp trong nước.

Câu 2. D

KCl là muối tan đề nghị là chất điện li mạnh.

Câu 3. C

Muối axit là muối mà lại gốc axit vẫn còn hiđro rất có thể phân li ra ion H+.

Vậy Ca(HCO3)2 là muối bột axit do:

 HCO3- ⇌ H+ + CO32-.

Câu 4. A

K2SO4 là muối bột trung hòa, không có tính lưỡng tính.

Câu 5. D

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 6. C

Dung dịch NaOH có pH > 7 bắt buộc sẽ đưa sang màu hồng khi bé dại chất chỉ thị phenolphtalein vào.

Câu 7. C

Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng đến biết thực chất của phản ứng vào dung dịch chất điện li.

Câu 8. A

= 0,5.10-10M -7 M → > 10-7 M

Vậy hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit.

Câu 9. A

*

Câu 10. C

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH

Câu 11. A

= 10-13 → = 0,1 (M).

Nồng độ của Ba(OH)2 là 0,05 (M)

Câu 12. B

Dung dịch nào tất cả càng phệ thì pH càng lớn.

Câu 13. D

 NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Câu 14. D

 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl.

Câu 15. B

 A sai vị Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

 C sai vị Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

 D sai bởi vì Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Câu 16. D

 MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaSO4↓

A sai vì là bội nghịch ứng hóa hợp.

B sai vì chưng là làm phản ứng thế.

C sai do không thỏa mãn điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi.

Phần II: từ luận

Câu 1.

 a. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 b. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

 c. K2S → 2K+ + S2-

 d. Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

  Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 2.

a. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

b. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

PT ion rút gọn:

 CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O.

Câu 3.

a. Bảo toàn năng lượng điện có: 0,01.2 + 0,02.3 = 0,03.2 + x

→ x = 0,02 (mol).

Bảo toàn khối lượng có:

mmuối = ∑mion → 0,01.MM + 0,02.27 + 0,03.96 + 0,02.35,5 = 4,77

→ mm = 64. Vậy kim loại M là Cu.

b. Mang đến KOH vào dung dịch A có những phản ứng:

*

Vậy kết tủa sau bội phản ứng gồm: Cu(OH)2: 0,01 mol cùng Al(OH)3: 0,01 mol

m = 0,01.98 + 0,01.78 = 1,76 gam.

c. Dung dịch B gồm:

SO42-: 0,03 mol; Cl-: 0,02 mol; AlO2-: 0,01 mol với K+: 0,09 mol.

Cô cạn dung dịch B được hóa học rắn tất cả khối lượng:

m = 0,03.96 + 0,02.35,5 + 0,01.59 + 0,09.39 = 7,69 gam.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1. phối hợp m gam hỗn hợp X có hai muối bột vào nước nhận được dung dịch cất 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol SO42-. Quý giá của m là

 A. 29,85.

 B. 23,7.

 C. 16,6.

 D. 13,05.

Câu 2. Mang đến 4 dung dịch loãng, gồm cùng mật độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch có pH bé dại nhất và lớn nhất lần lượt là

 A. HCl và NH3.

 B. CH3COOH với Ba(OH)2.

 C. HCl và Ba(OH)2.

 D. CH3COOH với NH3.

Câu 3. Dung dịch X cất 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3- và 0,02 mol SO42-. đến 120 ml dung dịch tất cả hổn hợp KOH 1,2M với Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng kết thúc, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 5,835.

 B. 5,055.

 C. 4,275.

 D. 4,512.

Câu 4. Hỗn hợp nào sau đây không dẫn điện?

 A. Hỗn hợp NaCl vào nước.

 B. Hỗn hợp C2H5OH trong nước.

 C. Hỗn hợp KCl vào nước.

 D. Dung dịch H2SO4 trong nước.

Câu 5. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, cô cạn láo lếu hợp những chất sau phản nghịch ứng ta thu được hóa học rắn có cân nặng là

 A. 18,1 gam.

 B. 15 gam.

 C. 8,4 gam.

 D. đôi mươi gam.

Câu 6. Các thành phần hỗn hợp X gồm (NH4)2SO4 với Na2CO3. Cho 2,91 gam X chức năng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,285 gam kết tủa. Mang lại 2,91 gam X công dụng với dung dịch KOH dư, thì số mol KOH đang phản ứng là

 A. 0,030 mol.

 B. 0,015 mol.

 C. 0,020 mol.

 D. 0,025 mol.

Câu 7. Trị số pH của hỗn hợp HCl 0,0005M là

 A. 2,4.

 B. 3,1.

 C. 1,68.

 D. 3,3.

Câu 8. Hàng nào sau đây gồm các ion cùng tồn trên trong một dung dịch?

 A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

 B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

 C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

 D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 9. Phản bội ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li thực ra là bội phản ứng giữa các

 A. Nguyên tử.

 B. Ion.

 C. Tinh thể.

 D. Phân tử.

Câu 10. Dung dịch nào sau đây có môi trường thiên nhiên kiềm?

 A. Dung dịch có = 10-11M.

 B. Dung dịch gồm = 10-7M.

 C. Dung dịch gồm = 10-7M.

 D. Dung dịch có = 10-11M.

Câu 11. Xem sét nào dưới đây có sinh ra hóa học khí nhưng mà không sinh ra chất kết tủa?

 A. Mang đến dung dịch (NH4)2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

 B. Mang lại dung dịch FeCl3 vào dung dịch NH3.

 C. đến dung dịch (NH4)2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

 D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NH4HCO3.

Câu 12. Phản nghịch ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là: S2- + 2H+ → H2S?

 A. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

 B. Na2S + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2S.

 C. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.

 D. FeS + H2SO4→ FeSO4 + H2S.

Câu 13. Hỗn hợp nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

 A. Dung dịch gồm pH = 8.

 B. Dung dịch gồm pH = 10.

 C. Dung dịch có pH = 4.

 D. Dung dịch có pH = 7.

Câu 14. Mang đến từ từ 65 ml hỗn hợp HCl 1,6M vào 70 ml hỗn hợp Na2CO3 0,8M, sau khoản thời gian các phản bội ứng dứt thu được V lít khí (đktc). Cực hiếm của V là

 A. 0,2668.

 B. 0,9408.

 C. 1,0752.

 D. 0,8064.

Câu 15. Trong những các muối bột sau: KHSO4, CH3COONa, NH4Cl, Ca3(PO4)2, số muối bột axit là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 16. Trong những dung dịch, chất nào dưới đây có bội nghịch ứng cùng với NaHCO3?

 A. KOH.

 B. NaCl.

 C. KNO3.

 D. Na2SO4.

Câu 17. đến từ từ đến hết 140 ml dung dịch NaOH 0,6M vào 90 ml hỗn hợp AlCl3 0,3M. Cân nặng kết tủa nhận được là

 A. 0,936 gam.

 B. 1,560 gam.

 C. 1,872 gam.

 D. 1,404 gam.

Câu 18. Phản bội ứng xẩy ra trong hỗn hợp giữa cặp hóa học nào sau đó là phản ứng hội đàm ion?

 A. BaCl2 + K2SO4.

 B. SO2 + H2S.

 C. Cu + H2SO4 đặc.

 D. Sắt + HCl.

Câu 19. Phương trình điện li nào tiếp sau đây được viết đúng ?

 A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4- .

 B. H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-.

 C. H2SO3 → 2H+ + SO32-.

 D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-.

Câu 20. Có 4 dung dịch: NaOH, NaCl, CH3COOH, Na2SO4 đều sở hữu nồng độ 0,1M. Dung dịch tất cả tổng nồng độ mol của những ion nhỏ tuổi nhất là

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. CH3COOH.

 D. Na2SO4.

Câu 21. Phối hợp một không nhiều tinh thể CH3COOK vào dung dịch CH3COOH thì nồng độ H+ trong hỗn hợp thu được sẽ thay đổi như nỗ lực nào so với hỗn hợp ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Tăng tiếp đến giảm.

 C. Không đổi.

 D. Giảm.

Câu 22. NH3 diễn đạt tính khử khi tác dụng với chất X và trình bày tính bazơ khi tác dụng với hóa học Y. Các chất X, Y khớp ứng là

 A. O2, HCl.

 B. HCl, O2.

 C. H2O, ZnCl2.

 D. ZnCl2, H2O.

Câu 23. Hiđroxit nào sau đấy là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3.

 B. Zn(OH)2.

 C. KOH.

 D. Ba(OH)2.

Câu 24. Dãy chất nào sau đây, trong nước đông đảo là chất điện li yếu đuối ?

 A. H2S, HCl, NH3.

 B. CuCl2, HCOOH, Ba(OH)2.

 C. H2S, CH3COOH, H3PO4.

 D. NaCl, H2SO3, Al2(SO4)3.

Câu 25. Trộn 80 ml dung dịch HCl 0,03M cùng với 50 ml hỗn hợp H2SO4 0,02M thu được dung dịch tất cả pH = x. Cực hiếm của x gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

 A. 1,6.

 B. 1,5.

 C. 2,0.

 D. 1,8.

Câu 26. Mang đến 150 ml dung dịch CuSO4 0,1M vào 30 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là

 A. 0,699.

 B. 1,287.

 C. 4,083.

 D. 2,169.

Câu 27. Theo thuyết Areniut, tuyên bố nào dưới đây đúng?

 A. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử tất cả hiđro là axit.

 B. Axit càng nhiều H thì càng mạnh.

 C. Bazơ mạnh dạn là bazơ các nấc.

 D. Bazơ là chất khi tung trong nước phân li ra anion OH-.

Câu 28. Trộn ba dung dịch: HCl 0,2M; H2SO4 0,1M với HNO3 0,08M với thể tích bằng nhau thu được hỗn hợp X. Mang đến 150 ml X chức năng với 150 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,058M thu được hỗn hợp Y bao gồm pH = x. Giá trị của x là

 A. 4.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 3.

Câu 29. Trong số các chất sau: Cu(OH)2, Ba(NO3)2, HClO2, H2S, hóa học điện li to gan là

 A. HClO2.

 B. H2S.

 C. Ba(NO3)2.

 D. Cu(OH)2.

Câu 30. Cặp hóa học nào dưới đây vừa công dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với hỗn hợp NaOH?

 A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. D

Bảo toàn điện tích có: 0,05 + 0,1.2 = 0,2 + 2x → x = 0,025.

mmuối = ∑mion = 0,05.23 + 0,1.24 + 0,2.35,5 + 0,025.96 = 13,05 (gam).

Câu 2. C

Axit càng mạnh dạn thì pH càng nhỏ → HCl tất cả pH nhỏ nhất.

Bazơ càng bạo dạn thì pH càng mập → Ba(OH)2 tất cả pH béo nhất.

Câu 3. D

Bảo toàn điện tích có: 0,07 + 3a = 0,12 + 0,02.2 → a = 0,03 mol

Cho X vào các thành phần hỗn hợp KOH và Ba(OH)2:

*

Sau phản bội ứng nhận được kết tủa là:

BaSO4 0,012 (mol) cùng Al(OH)3: 0,03 – 0,008 = 0,022 (mol).

m↓ = 0,012.233 + 0,022.78 = 4,512 gam.

Câu 4. B

C2H5OH trong nước không phân li ra ion buộc phải không dẫn điện.

Câu 5. B

Ta có:

*

Sau bội nghịch ứng thu được các muối CaCO3: x mol cùng Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,2 (1)

Bảo toàn Ca có: x + y = 0,15 (2)

Từ (1) cùng (2) bao gồm x = 0,1 và y = 0,05.

Cô cạn tất cả hổn hợp phản ứng:

*

Chất rắn sau phản ứng là CaCO3 (0,1 + 0,05 = 0,15 mol)

mcr = 0,15.100 = 15 gam.

Câu 6. C

Gọi số mol (NH4)2SO4 và Na2CO3 lần lượt là x với y mol

mX = 2,91 (gam) → 132x + 106y = 2,91(1)

Cho X tác dụng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 5,285 gam → 233x + 197y = 5,285 (2)

Từ (1) cùng (2) tất cả x = 0,01 và y = 0,015.

Cho X công dụng với KOH dư:

*

Vậy số mol KOH đã phản ứng là 0,02 mol.

Câu 7. D

*

pH = -log = 3,3.

Câu 8. A

 B sai vì Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

 C sai vị OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 D sai bởi vì 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Câu 9. B

Câu 10. A

= 10-11M -7 M: môi trường kiềm.

Câu 11. D

 HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2↑ + H2O.

Câu 12. A

PT ion rút gọn:

 A. S2- + 2H+ → H2S.

 B. S2- + 2CH3COOH → 2CH3COO- + H2S.

 C cùng D. FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S.

Câu 13. C

Dung dịch tất cả pH = 4 khí = 0,048.22,4 = 1,0752 lít.

Câu 15. B

Muối axit là muối cơ mà gốc axit vẫn tồn tại hiđro phân li ra H+.

Vậy muối bột axit là KHSO4.

Câu 16. A

 2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Câu 17. C

*

m↓ = (0,027 – 0,003).78 = 1,872 gam.

Câu 18. A

 BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KCl

B, C, D sai vị là phản nghịch ứng lão hóa – khử.

Câu 19. B

A với D sai bởi H2SO4 cùng Na2S là những chất năng lượng điện li mạnh.

C sai do H2SO3 là hóa học điện li yếu.

Câu 20. C

Trong những chất bên trên chỉ có CH3COOH là hóa học điện li yếu đuối nên tất cả tổng mật độ mol của các ion là bé dại nhất.

Câu 21. D

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm CH3COOK (tức thêm CH3COO-) cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (tức chiều sút ).

Câu 22. A

*

Câu 23. B

Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

 Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

 Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 24. C

H2S, CH3COOH, H3PO4 là các axit yếu bắt buộc là các chất điện li yếu.

Câu 25. B

*

Câu 26. B

*

Khối lượng kết tủa là: m = 0,003.233 + 0,006.98 = 1,287 gam.

Câu 27. D

Câu 28. D

Trộn 3 hỗn hợp với thể tích đều nhau thu được 150 ml hỗn hợp X → từng dung dịch mang 50ml.

→ nH+ = 0,05.0,2 + 0,05.2.0,1 + 0,05.0,08 = 0,024 mol.

*

Câu 29. C

Ba(NO3)2 là muối bột tan yêu cầu là chất điện li mạnh.

Câu 30. A

 Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2o.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1: các ion nào dưới đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, PO43-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3-.

 D. K+, Al3+, Cl-, CO32-.

Câu 2: Trộn những cặp hóa học và dung dịch sau:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3;

 (2) Na3PO4 + K2SO4;

 (3) AgNO3 + Fe(NO3)2;

 (4) CH3COONa + H2O;

 (5) CuS + HNO3 (đ, t°);

 (6) Ba(OH)2 + H3PO4;

 (7) Ca(HCO3)2 + NaOH;

 (8) NaOH + Al(OH)3;

 (9) MgSO4 + HCl.

Số phản bội ứng axit - bazơ xẩy ra là :

 A. 4.

 B. 5.

 C. 7.

 D. 6.

Câu 3: phản nghịch ứng nào sau đó là phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch chất điện li?

 A. CaO + CO2 → CaCO3.

 B. Sắt + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2NaOH → Ba(OH)2 + 2NaNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Câu 4: nhỏ từ từ từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M với HNO3 0,5M vào 100 ml hỗn hợp X cất hỗn hợp có Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M, thu được V lít khí CO2 (ở đktc). Quý giá của V là

 A. 1,12.

 B. 2,24.

 C. 3,36.

 D. 4,48.

Câu 5: tiến hành các thử nghiệm sau:

 (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.

 (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

 (3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.

 (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

 (5) Sục H2S cùng dung dịch Ca(OH)2 dư.

 (6) nhỏ từ từ hỗn hợp K2CO3 vào hỗn hợp FeCl3.

 (7) nhỏ từ từ dung dịch NH3 mang đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

 (8) nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo nên kết tủa là

 A. 4.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 7.

Câu 6: hóa học X là muối khi tan vào nước tạo nên dung dịch có môi trường axit. Khi cho X tính năng với dung dịch BaCl2 dư hay hỗn hợp KOH dư rất nhiều thu được kết tủa (sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn). X là

 A. Al2(SO4)3.

 B. ZnSO4.

 C. Na2SO4.

 D. CuSO4.

Câu 7: Quỳ tím hóa đỏ khi cho vô dung dịch có pH làm sao sau đây?

 A. 7.

 B. 8,5.

 C. 2.

 D. 9.

Câu 8: Một dung dịch gồm -> thì hỗn hợp đó tất cả môi trường

 A. Axit.

 B. Bazơ.

 C. Trung tính.

 D. Không khẳng định được.

Câu 9: dung dịch X gồm 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- cùng b mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 61,8 gam muối bột khan. Quý giá của b là

 A. 0,4.

 B. 0,3.

 C. 0,2.

 D. 0,5.

Câu 10: Phương trình điện li nào tiếp sau đây không đúng?

 A. H2SO4 → 2H+ + SO42- .

 B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ .

 C. HF → H+ + F-.

 D. KClO → K+ + ClO- .

Câu 11: trong những các hóa học sau: HNO2, CH3COOH, C6H6, HCOOH, C6H12O6, C2H5OH, NaClO, CH4, NaOH, NH4NO3 , H2S. Số hóa học thuộc loại chất năng lượng điện li yếu ớt là

 A. 7.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 4.

Câu 12: Trộn 100 ml hỗn hợp NaOH có pH = 11 cùng với 50 ml dung dịch KOH tất cả pH = 12 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion OH trong hỗn hợp X là

 A. 7.10-12 M.

 B. 4,3.10-11 M.

 C. 4.10-3 M.

 D. 7,3.10-2 M.

Câu 13: khi thêm một ít hỗn hợp HCl vào dung dịch CH3COOH thì độ đậm đặc ion CH3COO- trong dung dịch thu được sẽ biến hóa như cầm nào so với hỗn hợp ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Giảm.

 C. Ko đổi.

 D. Tăng sau đó giảm.

Câu 14: cho 0,266 lít hỗn hợp X gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M vào 140 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,3 M chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

 A. 5,46.

 B. 20,9545.

 C. 34,818.

 D. 15,4945.

Câu 15: Dung dịch gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M có giá trị pH là

 A. 13,6.

 B. 0,4.

 C. 0,5.

 D. 13,5.

Câu 16: đến từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì

 A. Gồm sủi bọt khí CO2, gồm kết tủa trắng CaSO4, vào dung dịch bao gồm K2CO3.

 B. Tất cả sủi bong bóng khí CO2, bao gồm kết tủa trắng CaSO4 và CaCO3, trong dung dịch bao gồm KHCO3.

 C. Gồm sủi bọt khí CO2, tất cả kết tủa white CaSO4, vào dung dịch gồm KHCO3.

 D. Bao gồm sủi bọt bong bóng khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4 với CaCO3, vào dung dịch gồm KHSO4.

Câu 17: Trong hỗn hợp H3PO4 có tất cả bao nhiêu anion (bỏ qua sự phân li của nước)?

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 18: đến 100ml dung dịch X cất KOH 0,13M và Ba(OH)2 0,1M công dụng với 200ml hỗn hợp H2SO4 x mol/lít. Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được dung dịch bao gồm pH = 2. Quý hiếm của x là

 A. 0,03.

 B. 0,09.

 C. 0,06.

 D. 0,045.

Câu 19: hỗn hợp nào sau đây không dẫn điện?

 A. Dung dịch HCl trong nước.

 B. Hỗn hợp glucozơ trong nước.

 C. Hỗn hợp NaCl trong nước.

 D. Dung dịch NaOH trong nước.

Câu 20: Theo thuyết Areniut, phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Axit axetic (CH3COOH) là axit nhiều nấc.

 B. Một hợp chất trong nguyên tố phân tử tất cả hiđro là axit.

 C. Bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra ion OH-.

 D. Một hợp hóa học trong yếu tắc phân tử gồm nhóm OH là bazơ.

Câu 21: bao gồm 500 ml hỗn hợp X đựng Na+, NH4+, CO32- cùng SO42-. Lấy 100 ml hỗn hợp X chức năng với lượng dư dung dịch HCl chiếm được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml hỗn hợp X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Rước 200 ml hỗn hợp X công dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng trả toàn, các thể tích khí những đo sinh sống đktc. Tổng cân nặng muối bao gồm trong 300 ml dung dịch X là

 A. 71,4 gam.

 B. 23,8 gam.

 C. 86,2 gam.

 D. 119 gam.

Câu 22: Một dung dịch bao gồm chứa những ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), với CO32- (x mol). Mang lại dung dịch X tính năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

 A. 9,85.

 B. 14,775.

 C. 19,7.

 D. 16,745.

Câu 23: cho các chất sau: K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Ag; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn; CuS. Số chất tác dụng được cùng với HCl là

 A. 8.

 B. 10.

 C. 9.

 D. 7.

Câu 24: cho từ từ bỏ z mol khí CO2 vào tất cả hổn hợp A tất cả x mol NaOH với y mol Ba(OH)2 thấy kết tủa xuất hiện, tăng đột biến đến cực lớn và rã đi một phần. Sau làm phản ứng, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

 A. 197(x + 2y - z).

 B. 197(x + y - z).

 C. 197(z - x - 2y).

 D. 197(2z - x - y).

Câu 25: cho những phản ứng sau:

 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →;

 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →;

 (3) Na2SO4 + BaCl2 →;

 (4) H2SO4 + BaSO3 → ;

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →;

 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → .

Các bội nghịch ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

 A. (1), (2), (3), (6).

 B. (1), (3), (5), (6).

 C. (2), (3), (4), (6).

 D. (3), (4), (5), (6).

Câu 26: Muối nào sau đó là muối axit?

 A. NH4HCO3.

 B. HCOONa.

 C. HCOONH4.

 D. (NH4)2CO3.

Câu 27: mang lại hỗn hợp bao gồm Na và bố tan hoàn toàn trong nước thu được hỗn hợp X và 1,008 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch chứa HCl 1M với H2SO4 1M cần dùng để trung hòa X là

 A. 60ml.

 B. 15ml.

 C. 45ml.

 D. 30ml.

Câu 28: mang lại 2 phương trình ion rút gọn:

 (1) M2+ + X → M + X2+;

 (2) M + 2X3+ → M2+ +2X2+.

Nhận xét làm sao sau đấy là đúng?

 A. Tính khử: X > X2+ >M.

 B. Tính khử: X2+ > M > X.

 C. Tính oxi hóa: M2+> X3+> X2+.

 D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29: trong những các chất sau: C2H4; CH4; C6H6; Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, CuO, CH3COONa, số chất điện li là

 A. 7.

 B. 8.

 C. 6.

 D. 5.

Câu 30: cho các dung dịch gồm cùng nồng độ 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). Sản phẩm công nghệ tự giảm dần cực hiếm pH của những dung dịch kia là

 A. (2), (4), (3), (1).

 B. (1), (3), (4), (2).

 C. (1), (3), (2), (4).

 D. (2), (3), (4), (1).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1. C

A sai vì 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

B sai vì chưng 2Ag+ + SO42- → Ag2SO4 ↓

 Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

D sai vì 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2↑

Câu 2. A

Các bội phản ứng axit – bazơ xảy ra là:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

 (6) 3Ba(OH)2 dư + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O

 (7) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

 (8) NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O.

Câu 3. D

A sai vì chưng là phản bội ứng hóa hợp.

B sai bởi là bội nghịch ứng thế.

C sai bởi vì không thỏa mãn điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.

Câu 4. A

Phản ứng xẩy ra theo trang bị tự:

*

Câu 5. A

 (1) H2S + FeSO4 → không phản ứng.

 (2) H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4.

 (3) SO2 + 2NaOH dư → Na2SO3 + H2O

 (4) 2CO2 dư + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

 (5) H2S + Ca(OH)2 dư → CaS + 2H2O

 (6) 3K2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O→ 2Fe(OH)3↓ + 6KCl + 3CO2↑

 (7) 6NH3 dư + Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

 (8) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

  Al(OH)3 ↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

Vậy những thí nghiệm (2); (6); (7); (8) tạo ra kết tủa.

Câu 6. D

- Cu2+ thủy phân tạo môi trường xung quanh axit.

 Cu2+ + H2O → Cu(OH)+ + H+

- CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2

- CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + K2SO4.

Câu 7. C

Dung dịch có môi trường thiên nhiên axit (pH +> -> thì có môi trường xung quanh bazơ.

Câu 9. B

Bảo toàn điện tích có:

*

Cô cạn dung dịch X gồm mmuối- = ∑mion → 35,a + 96b = 43 (2)

Từ (1) và (2) có: a = 0,4 với b = 0,3.

Câu 10. C

 HF ⇌ H+ + F-.

Câu 11. D

Các chất điện li yếu ớt là: HNO2, CH3COOH, HCOOH, H2S.

Câu 12. C

pH = 11 → = 10-3 (M)

pH = 12 → = 10-2 (M)

Tổng số mol OH- có trong hỗn hợp X là: n = 0,1. 10-3 + 0,05.10-2 = 6.10-4 (mol)

*

Câu 13. B

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm HCl (tức thêm H+) cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch (chiều làm giảm nồng độ ion CH3COO-).

Câu 14. B

*

Kết tủa sau phản nghịch ứng gồm:

BaSO4: 0,0665 mol cùng Al(OH)3: 0,084 – 0,014 = 0,07 mol.

m = 0,0665.233 + 0,07.78 = 20,9545 gam.

Câu 15. A

= 0,2 + 0,1.2 = 0,4 (M)

pOH = -log = 0,4 → pH = 14 – pOH = 13,6.

Câu 16. C

 2KHSO4 + Ca(HCO3)2 → K2SO4 + CaSO4 ↓ + 2CO2↑ + 2H2O

Do Ca(HCO3)2 dư, tiếp tục có phản bội ứng:

 Ca(HCO3)2 + K2SO4 → CaSO4 ↓ + 2KHCO3.

Vậy xong thí nghiệm tất cả sủi bong bóng khí CO2, có kết tủa white CaSO4 cùng trong dung dịch bao gồm KHCO3.

Câu 17. C

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

 HPO42- ⇌ H+ + PO43-

Bỏ qua sự phân li của nước vào dung dịch tất cả 3 anion là: H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 18. B

*

Dung dịch sau làm phản ứng tất cả pH = 2 + dư

→ 0,4x – 0,033 = 10-2.0,3 → x = 0,09.

Câu 19. B

Glucozơ trong nước ko phân li ra ion yêu cầu không dẫn điện.

Câu 20. C

Câu 21. A

Gọi số mol Na+, NH4+, CO32- và SO42- vào 100ml dung dịch X thứu tự là x, y, z cùng t.

Bảo toàn năng lượng điện có: x + y – 2z – 2t = 0 (1)

Cho 100ml X tính năng với HCl dư:

*

→ z = 0,1 (2)

Cho 100ml X tính năng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 43 (gam) → 197z + 233t = 43 (3)

Cho 100 ml X chức năng với NaOH

*

→ y = 0,2 (4)

Từ (1); (2); (3); (4) bao gồm x = y = 0,2; z = 0,1; t = 0,1.

Tổng cân nặng muối trong 300ml hỗn hợp là:

m = 3. (0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96) = 71,4 gam.

Câu 22. B

Bảo toàn năng lượng điện có: 0,1 + 0,15 = 0,1 + 2x → x = 0,075 mol

*

m↓ = 0,075.197 = 14,775 gam.

Câu 23. C

Các chất tính năng với HCl là K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn;

Câu 24. A

 nOH- = x + 2y (mol)

Theo bài ra:

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

 CO2 + OH- → HCO3-

 Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

*

Câu 25. A

(1), (2), (3), (6) gồm cùng phương trình ion rút gọn là:

 Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Câu 26. A

Muối axit là muối cơ mà gốc axit vẫn còn đấy Hiđro hoàn toàn có thể phân li ra ion H+.

→ NH4HCO3 là muối axit.

Câu 27. D

Ta có: nOH- = 2.nkhí = nH+

→ 2.0,045 = 3V → V = 0,03 lít = 30 ml.

Câu 28. D

Theo (1) có tính thoái hóa M2+ > X2+.

Theo (2) gồm tính oxi hóa X3+ > M2+.

Vậy tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Ý Nghĩa Văn Chương, Soạn Bài Ý Nghĩa Của Văn Chương Ngắn Gọn

A

Các chất điện li là: Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, CH3COOH, CH3COONa.