Đề thi giờ Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề bình chọn giữa kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì tiếng anh lớp 7

Qua 3 đề soát sổ giữa học tập kì 2 Anh 7 đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen thuộc với kết cấu đề thi, ôn tập nhằm đạt được kết quả cao trong kì thi chuẩn bị tới. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 7, đề cưng cửng ôn tập thân kì 2 tiếng đồng hồ Anh 7. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và mua tại đây.


Bài viết sát đây

Nội dung


Ma trận đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 thân học kì 2

KN với KT ngụn ngữNội dung nạm thểNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
I.

Bạn đang xem: cỗ đề thi thân học kì 2 môn giờ Anh lớp 7 năm 2021 – 2022


Phonetics

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

II.

Số câu: 10

Số điểm: 2.5

1.

Phonetics

– Vocabulary unit 9,11

TN 1

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TN 1

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TL 1

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

TL 1

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 13

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 30.25%

III. Use of English

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

IV.

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

– Vocabulary unit 9,11

– Grammar

TN 12Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 10.25 %

B.LISTENINGListen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 6

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15 %

III. Reading

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

Read & choose true (T) or false (F)

Read the passage then answer the questions

TL

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

TL

Số câu: 2

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

III. Writing

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 30%

Write questions for the underlined words.TL

Số câu: 2

điểm:1

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 9

Số điểm: 2.25

Tỉ lệ: 20.25%

Số câu: 8

Số điểm:2

Tỉ lệ: trăng tròn %

Số câu:7

Số điểm:1.75

Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 8

Số điểm:3

Tỉ lệ: 3,0 %

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Đề thi giờ đồng hồ Anh giữa kì 2 lớp 7

A. LANGUAGE FOCUS.

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.

(Khoanh tròn từ gồm phần gạch chân với in nghiêng vạc âm khác những từ còn lại) (0,75pt)

1. Aabsent B. Patient C. Lazy D. Teenage

2. A. Scout B. Cough C. Sound D. About

3. A.measure B. Beas C. Beach D. Read

4. A. Defeated B. Wanted C. Decided D. Looked

II. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( chọn câu vấn đáp đúng )

1. Liz …………… souvenir in Nha Trang last week.

A. To buy

B. Buys

C. Buyed

D. Bought

2. My parents took me …………… Ta Cu mountain and Duong Hill in Binh Thuan.

A. Khổng lồ see

B. Sees

C. Saw

D. Seeing

3. Mrs Robinson put the poster …………… the wall at home.

A. In

B. On

C. At

D. With

4. The family rented …………… apartment next door to mine.

A. A

B. An

C. Some

D. Any

5. Mary learned …………… in the USA.

A. Vietnamese

B. Vietnam

C. Vietname

D. Việt Nam

6. What did you ……………………… in your miễn phí time? – I played soccer.

A. Do

B. Go

C. Did

D. Went

7. She learned …………………… to use a sewing machine.

A. How

B. What

C. When

D. Where

8. They are ………………………football, now.

A. Play

B. Playing

C. Watch

D. Watches

9. My father hope I am taking care of …………….

A.myself

B. Yourself

C. Himself

D. Herself

10. ………………….. You get on the scales, please? – Oh. 40 kilos.

A.Can.

B. Do

C. Would

D. Are

III. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.

(Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)

1. Lan (A) didn’t (B) came (C)to school yesterday.(D)

2. Eat well, (A) exercise & (B) you will be fit (C) và healthful (D)

IV. Give the correct size of words in bracket.

(Chia hình thức đúng của các từ trong ngoặc). (0,75pt)

1. …………… your teeth is important. (Brush)

2. We should study …………… this semester. (hard)

3. Hoa has a …………… new hobby. (use)

B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

(Nghe bài hội thoại và điền từ không đủ vào chỗ trống)

his nervous cavity looks pleased brush

Minh is very (1)…………. .…… and Dr Lai notices this. She (2)……………………… at Minh và tells him not khổng lồ worry. She explains one of his teeth has a (3)…………………………. He has to (4)…………………………. Them regularly. After Dr Lai fills (5)………………………….. Tooth, Minh leaves. He is very (6)…………………………

C. READING: (3pts)

I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1pt) (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))

THE SUN, THE MOON và STARTED

The sun shines during the day, but the moon và stars shine at night. Sometimes there are clouds in the sky, and the sun goes behind them. During the day, it is light, but at night it is dark. The sun rises in the east in the morning, & sets in the west in the evening. It is bigger than the moon.

1. The sun shines during the night.

2. Sometimes,the sun goes behind the clouds.

3. The sun rises in the east & and sets in the west.

4. The moon is smaller than the sun.

II. Read the passage then answer the questions:(1pt) (Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)

There is only one disease called common: the common cold. We hotline it the common cold because every year millions of people catch it. Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing & sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

1. Why bởi vì we gọi the cold”common”?

_..………….…………………….…………….…………….………….……………

2. What are the symptoms of the common cold?

_..………….…………………….…………….…………..

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 9 Violet

D. WRITING. Write questions for the underlined words.

(Viết câu hỏi cho đều từ gạch ốp chân). (1.pt)

A. The doctorwrote Lan’s sick note. (Who)

………………………….…………………….…………………….………..…..?

B. Nam is One meter 45 centimeterstall (How)

..………………………….…………………….………

Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh 7 giữa kì 2

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others. (0,75pt)