Bạn sẽ xem tư liệu "Đề thi phân tích tuyển sinh Lớp 10 thpt môn Toán - Mã đề thi 015 - Năm học 2018-2019 - Sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy tỉnh yên ổn Bái", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Đề thi thử toán tỉnh yên bái 2018

Tài liệu đính kèm:

*
de_thi_thu_nghiem_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_toan_ma_de_thi.doc

Nội dung text: Đề thi thí điểm tuyển sinh Lớp 10 thpt môn Toán - Mã đề thi 015 - Năm học 2018-2019 - Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện tỉnh im Bái

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH trung học phổ thông TỈNH YÊN BÁI Năm học 2018 – 2019 Môn thi: TOÁN (Đề thi gồm 04 trang) thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Mã đề thi 015 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tính giá trị của A 4 9. A. A 13. B. A 5. C. A 5. D. A 13. Câu 2: mang lại một hình vuông ABCD cạnh 6cm. Hotline M,N thứu tự là trung điểm của AB và CD . Quay hình vuông vắn ABCD bao quanh MN . Tính thể tích V của hình trụ được sản xuất thành. A. V 18 (cm3 ). B. V 36 (cm3 ). C. V 12 (cm3 ). D. V 54 (cm3 ). Câu 3: đến tam giác ABC vuông tại A , mặt đường cao AH , biết AH 4cm, HC 3cm. Tính độ lâu năm BH. 16 4 3 A. Bảo hành cm. B. Bảo hành 5cm. C. Bh cm. D. Bảo hành cm. 3 5 4 Câu 4: với a,b là những số thực tùy ý. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng ? 3 3 A. A b a3 a2b ab2 b3. B. A b a3 3a2b 3ab2 b3. 3 3 C. A b a3 a2b ab2 b3. D. A b a3 3a2b 3ab2 b3. Câu 5: Tính cực hiếm của biểu thức T cos600 tan 450. 3 1 1 3 1 1 A. T . B. T . C. T . D. T . 2 2 2 2 Câu 6: Tập thích hợp A 1;2;3;4 có bao nhiêu tập thích hợp con bao gồm 3 bộ phận ? A. 6tập hợp. B. Tập7 hợp. C. Tập hợp.5 D. Tập hợp.4 3 Câu 7: đến tam giác đa số ABC đồng dạng cùng với tam giác MNP theo tỉ số k . Biết chu vi tam giác MNP bởi 2 12cm. Tính độ lâu năm cạnh AB. A. AB 8cm. B. AB 9cm. C. AB 6cm. D. AB 10cm. Câu 8: mang đến tứ giác ABCD nội tiếp mặt đường tròn, BD với AC cắt nhau tại I , D· BC 300 , ·BDA 150 . Tính góc DIC. A. D· IC 450. B. D· IC 150. C. D· IC 300. D. D· IC 650. Câu 9: Đẳng thức nào sau đây đúng với x 0 ? A. X 4 x 2 2 x . B. X 4 x 4 x 4 . C. X 4 x 2 2 x . D. X 4 x 4 4 x . X 2y 3 Câu 10: Hệ phương trình không tương đương với hệ phương trình nào sau đây ? 3x 2y 1 x 2y 3 8y 8 x 3 2y x 2y 3 A. B. C. D. 4x 4 3x 2y 1 3x 2y 1 9x 6y 2 Câu 11: Đường thẳng nào tiếp sau đây có hệ số góc bởi 3 ? 3 3 6 A. Y 2x 3. B. Y x 5. C. Y x 2. D. Y x 1. 3 3 2 Câu 12: tra cứu tập nghiệm S của phương trình x 2 x 2 0. A. S  1;2. B. S 1;2. C. S  2;1. D. S  1; 2. Câu 13: Rút gọn đa thức x 1 x x 1 ta được đa thức nào dưới đây ? 2 A. X2 1. B. X 1 . C. 1 x 2 . D. 1 x 2 . Câu 14: Tính tổng S các nghiệm của phương trình 2x 1 3 . A. S 1. B. S 4. C. S 3. D. S 2. Trang 1/4 - Mã đề thi 015Câu 15: mang đến tam giác ABC nhọn, cân nặng tại A nội tiếp mặt đường tròn (O) . Bên trên cung nhỏ tuổi »AC rước điểm D làm thế nào để cho ·ABD 300 . điện thoại tư vấn E là giao điểm của AD với BC . Tính ·AEB. A. ·AEB 450. B. ·AEB 600. C. ·AEB 150. D. ·AEB 300. Câu 16: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 0, 23 dưới dạng phân số tối giản. 23 23 23 23 A. . B. . C. . D. . 100 9 99 10 x 1 Câu 17: Tìm tất cả các quý giá của x làm thế nào cho 0 . 2 x A. 0 x 1. B. 0 x 1. C. X 0. D. X 1. Câu 18: hai tuyến đường tròn tiếp xúc ngoại trừ nhau gồm bao nhiêu tiếp tuyến bình thường ? A. Có ba tiếp tuyến chung. B. Có hai tiếp tuyến chung. C. Tất cả bốn tiếp tuyến đường chung. D. Tất cả một tiếp đường chung. Câu 19: đến đường tròn O;3cm cùng điểm A sao để cho OA 5cm.Từ A vẽ nhì tiếp đường AB, AC đến đường tròn O (B,C là hai tiếp điểm). Tính độ dài BC. 4 8 24 12 A. BC cm. B. BC cm. C. BC cm. D. BC cm. 5 5 5 5 Câu 20: hotline r,l ,h lần lượt là nửa đường kính đáy, độ dài con đường sinh và chiều cao của một hình nón. Hệ thức nào dưới đây đúng ? 1 1 1 A. L r h. B. . C. L r.h. D. L 2 r 2 h2 . L 2 r2 h2 Câu 21: cho đường tròn (O;5cm) , dây AB 5cm . Tính số đo cung nhỏ tuổi AB . A. 30 0. B. 90 0. C. 450. D. 60 0. Câu 22: Hàm số nào tiếp sau đây không bắt buộc là hàm số số 1 ? 1 4x 1 A. Y 3 2x. B. Y . C. Y . D. Y x. X 3 Câu 23: mang lại m,n là những số nguyên dương; a,b là những số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây sai ? n n A. Am .an am.n . B. Am am.n. C. Am.an am n. D. An.bn a.b . Câu 24: Tìm quý hiếm của a chứa đồ thị hàm số y ax2 đi qua điểm M 2;4 . 1 A. A 1. B. A . C. A 2. D. A 4. 2 Câu 25: Viết biểu thức 164 : 27 bên dưới dạng lũy quá của 2. A. 211. B. 23. C. 223. D. 29. Câu 26: khẳng định nào sau đây đúng về hàm số y 3x2 ? A. Hàm số luôn đồng biến. B. Hàm số đồng đổi mới khi x 0 cùng nghịch trở thành khi x 0. C. Hàm số luôn luôn nghịch biến. D. Hàm số đồng trở thành khi x 0 cùng nghịch biến hóa khi x 0. Câu 27: Đẳng thức nào sau đây đúng với x 0 ? A. 2x2 2x. B. 2x2 2.x. C. 2x2 2x. D. 2x2 2.x. Câu 28: Tìm toàn bộ các cực hiếm của x để biểu thức 2x tất cả nghĩa ? A. X 0. B. X 0. C. X 0. D. X 0. Câu 29: Đồ thị nghỉ ngơi hình bên là đồ thị của hàm số nào trong số hàm số sau ? 1 A. Y 4x2 . B. Y x2 . 2 1 C. Y x2 . D. Y 2x2 . 4 Trang 2/4 - Mã đề thi 015Câu 30: Đường trực tiếp y ax b tuy vậy song với con đường thẳng y 2x 1 và cắt trục hoành trên điểm có hoành độ bởi 3. Tính quý giá của biểu thức T 2a b. A. T 8. B. T 2. C. T 4. D. T 0. Câu 31: mang đến ΔABC tất cả µA 1100 . Các đường trung trực của AB và AC giảm nhau tại D. Tính số đo B·DC. A. B·DC 1200. B. B·DC 1400. C. B·DC 600. D. B·DC 550 Câu 32: Tính góc tạo vì giữa mặt đường thẳng y 2x 3 và trục Ox (làm tròn mang đến phút). A. 63026". B. 56019". C. 33041". D. 71034". Câu 33: mang lại tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH . Hệ thức nào sau đây sai ? 1 1 1 A. AB 2 BH.BC. B. AH 2 AB.AC. C. . D. AH.BC AB.AC. AH 2 AB2 AC2 Câu 34: Hàm số nào sau đây luôn đồng vươn lên là ? 2 3 3x 1 A. Y 5 x. B. Y x 3. C. Y . D. Y 2 3x. 3 2 2 Câu 35: mang đến số thoải mái và tự nhiên 1234ab . Tìm toàn bộ các chữ số a, b thích hợp để số đã cho phân chia hết mang lại 2 . A. A 0;1;2; ;9 và b 0;2;4;6;8. B. A 0;2;4;6;8 với b 2;4;6;8. C. A 0;2;4;6;8 cùng b 0;2;4;6;8. D. A 2;4;6;8 cùng b 0;1;2; ;9. 3 2 1 x Câu 36: Phương trình bao gồm nghiệm x . Xác minh nào dưới đây đúng ? 2x 1 2x 1 4x2 1 0 3 3 A. X 1. B. X . C. 1 x 1. D. 1 x . 0 0 2 0 0 2 2 1 1 Câu 37: hotline x1, x2 là nhị nghiệm của phương trình x 2x 4 0 . Tính quý hiếm của biểu thức T . X1 x2 1 1 A. T . B. T 2. C. T . D. T 2. 2 2 Câu 38: Có một chiếc chai đựng nước. Các bạn Bình đo được 2 lần bán kính của lòng chai bằng 6cm, đo chiều cao của phần nước vào chai được 12cm (hình a), rồi lộn ngược chai và đo độ cao của phần hình trụ không cất nước được 9 (hìnhcm b). Tính thể tích V của chai (giả thiết phần thể tích vỏ chai không đáng kể). A. V 168 (cm3 ). B. V 256 (cm3 ). C. V 189 (cm3 ). D. V 270 (cm3 ). 1 x x x 2m x n Câu 39: kết quả rút gọn biểu thức A : (với x 0 ) tất cả dạng . Tính m n. X x 1 x x x 1 3 1 3 A. M n . B. M n . C. M n . D. M n . 2 2 2 2 Câu 40: nhà của bạn Lan tất cả một miếng vườn trồng rau bắp cải. Sân vườn được tiến công thành nhiều luống, số cây bắp cải trồng sinh sống mỗi luống là như nhau. Biết rằng, nếu tăng thêm 8 luống rau, cơ mà mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số lượng kilomet rau của cả vườn đang ít đi 54 cây. Nếu giảm xuống 4 luống nhưng lại mỗi luống trồng thêm 2cây rau thì số cây rau xanh cả vườn cửa sẽ tăng thêm 32 cây. Hỏi vườn đơn vị Lan sẽ trồng bao nhiêu cây bắp cải ? A. 570 cây. B. 464 cây. C. 646 cây. D. 750 cây. Câu 41: Số 231 bao gồm bao nhiêu ước là số tự nhiên ? A. 3ước. B. ước.8 C. ước. 6 D. ước. 5 Câu 42: Từ vị trí A tín đồ ta quan liền kề một cây cao (hình 1). Biết AH 4m, HC 20m, B·AC 450. Chiều cao BC của cây giao động với hiệu quả nào sau đây nhất ? A. BC 17,3m. B. BC 15,3m. C. BC 18,3m. D. BC 16,3m. Hình 1. Trang 3 phần tư - Mã đề thi 015Câu 43: Tìm tất cả các quý giá của thông số m để tía đường trực tiếp d1 :2x y 5 ; d2 :x 2y 1 với d3 : 2m 1 x y 2 cùng đi sang 1 điểm. 1 1 A. M . B. M 1. C. M 1. D. M . 2 2 Câu 44 : Biết các cạnh của một tứ giác tỉ trọng với 2,3,4,5 cùng độ lâu năm cạnh lớn số 1 hơn độ nhiều năm cạnh bé dại nhất là 6cm. Tính chu vi của tứ giác đó. A. 44cm. B. 20cm. C. 36cm. D. 28cm. Câu 45 : mang đến tam giác ABC với con đường trung tuyến đường AM với phân giác AD , biết AB 7cm, AC 3cm. Diện tích s tam giác ADM chiếm bao nhiêu tỷ lệ diện tích tam giác ABC ? A. 25%. B. 15%. C. 20%. D. 10%. 2 Câu 46 : Tính tổng T toàn bộ các nghiệm của phương trình x2 2x 2 4 x2 2x 11 0. A. T 2. B. T 4. C. T 6. D. T 0. Câu 47: Phương trình 2 2x 1 3 5 2x 1 gồm bao nhiêu nghiệm ? A. Có hai nghiệm. B. Bao gồm một nghiệm. C. Gồm vô số nghiệm. D. Vô nghiệm. Câu 48 : Đường trực tiếp y x 2 giảm parabol y x2 tại nhị điểm sáng tỏ A cùng B. Tính diện tích s S của tam giác OAB (với O là gốc tọa độ và đơn vị chức năng đo trên các trục tọa độ là xentimét). A. S 2(cm2 ). B. S 6(cm2 ). C. S 3(cm2 ). D. S 1(cm2 ). Câu 49: cho hình vẽ (hình 2), trong đó ¼AEB là nửa con đường tròn đường kính AB. ¼AmC là nửa đường tròn đường kính AC 2cm . C¼FD là nửa đường tròn đường kính CD 6cm . D¼nB là nửa con đường tròn 2 lần bán kính BD 2cm . Tính diện tích s S của hình tất cả nền gạch chéo cánh trong hình vẽ. A. S 14 cm2 . B. S 7 cm2 . C. S 8 cm2 . D. S 16 cm2 . Hình 2. Câu 50: Tính tích S toàn bộ các nghiệm nguyên dương của phương trình x 3 x 3 6 . A. S 3. B. S 2. C. S 6. D.

Xem thêm: Cách Dạy Con Viết Chữ Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Tại Nhà, Cách Luyện Viết Chữ Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1

S 1. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 015