Tổng hợp Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 2 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu có câu trả lời và lý giải giải chi tiết từ nhóm ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Cung cấp file cài đặt về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2 2021


Kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi bao gồm thống có lời giải chi tiết của những em học viên là cực kỳ lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, công ty chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 (đề số 1) năm 2021 có đáp án và giải mã chi tiết với nôi dung được review có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên toàn nước , cung cấp các em có tác dụng quen với cấu tạo đề thi môn giờ anh lớp 5 thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 2021 - Đề số 1

I. Circle the odd one out.

1. A. Autumn B. Winter C. Summer D. Season

2. A. Who B. What C. There D. When

3. A. Danced B. Song C. Stayed D. Listened

4. A. Football B. Play C. Volleyball D. Badminton

5. A. Doing B. Watching C. Spring D. Reading

II. Select and circle A, B, C, or D.

1. What vì you usually vì chưng ______ spring?

A. On B. By

C. At D. In

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. Are B. Were

C. Was D. Is

3. ______ did they vì yesterday?

A. What B. When

C. Where D. Who

4. ______ you going khổng lồ Nha Trang next week?

A. Is B. Are

C. Vì D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. Play B. Played

C. To play D. Lớn play

III. Read the passage and answer the questions.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father và she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm & beautiful. They often go camping in the national park.


 

 T

 F 

1. Linda isn’t from England.

 

 

2. There are five seasons in her country.

 

 

3. Her father và she sometimes go fishing.

 

 

4. They usually go skiing in the mountains.

 

 

5. In spring, it is cool và beautiful.

 

 


IV. Reorder the words lớn make sentence.

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / khổng lồ / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / khổng lồ / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / và / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 5 năm 2021 - Đề số 1

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh - Đề số 1

I. Circle the odd one out.

1. D 2. C 3. B 4. B 5. C

II. Select & circle A, B, C, or D.

1. D 2. B 3. A 4. B 5. C

III. Read the passage và answer the questions.

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

IV. Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going lớn Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead & turn right.

5. Where is the swimming pool?

File download miễn phí đề thi tiếng anh cuối học tập kì 2 lớp 5 (đề số 1):

CLICK NGAY vào mặt đường dẫn bên dưới để cài về đề thi giờ anh lớp 5 cuối kì hai năm học 2020 - 2021 - Đề số 1, cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Văn Chương Luyện Những Tình Cảm Ta Sẵn Có, Please Wait

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 5 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô bao gồm thể tham khảo thêm nhiều tư liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn giờ đồng hồ anh khác được update liên tục tại siêng trang của bọn chúng tôi.