Giải chi tiết đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường thcs Tây Mỗ với biện pháp giải nhanh và chăm chú quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 năm 2019

Hãy lựa chọn duy tuyệt nhất chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. mang lại tập hợp (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong những tập phù hợp sau đây, tập nào là tập hợp bé của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả (2) với (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào dưới đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn nhất của 45 với 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. chuẩn bị xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo vật dụng tự tăng mạnh ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của những số nguyên (x) thỏa mãn ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7. cho (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Khi đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm trong lòng D với E

C. Điểm E nằm trong lòng A với D

D. Điểm D nằm giữa A với E

Câu 8. đến hình vẽ sau, xác định nào dưới đó là đúng?

*

A. nhì tia CA với CB đối nhau

B. Hai tia tía và AC trùng nhau

C. Hai tia AB với AD đối nhau

D. Hai tia cha và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) triển khai phép tính (hợp lí nếu gồm thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) cùng (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai vì hai tia tía và AC không phổ biến gốc.

Đáp án C: không đúng vì ba điểm A, B, D không thẳng hàng.

Đáp án D: đúng bởi vì hai tia bố và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm các số hạng phù hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự tiến hành phép tính:

- gồm ngoặc: vào ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

- không tồn tại ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) thực hiện qui tắc đưa vế thay đổi dấu.

b) Sử dụng so sánh (a^n = a^m) thì (n = m).

c) thực hiện qui tắc chuyển vế thay đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Ý Kiến Nhận Xét Của Tổ Chức Đoàn Thể Nơi Làm Việc Đối Với Đảng Viên Dự Bị

d) áp dụng định nghĩa cầu chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = 2014 + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)