> gợi nhắc đáp án môn tiếng Anh - kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 dịp 2
Bạn đang xem: Đề thi tốt nghiệp tiếng anh 2020

Mã đề: Tuyensinh247.com
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn tiếng Anh - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 1


*

*

*

*

*

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ

> lưu ý đáp án môn tiếng Anh - kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020


Mã đề: 401Tuyensinh247.com
1D2A3B4D5B6A7A8C9A10B
11A12B13D14B15B16D17D18C19D20B
21B22C23B24A25C26D27D28C29B30A
31A32D33A34B35A36D37B38B39D40D
41A42B43D44A45C46D47A48A49D50C

Mã đề: 402Tuyensinh247.com
1C2C3C4D5C6C7D8C9B10A
11D12C13C14D15A16A17D18A19A20C
21B22B23B24A25B26B27C28A29A30A
31D32D33B34D35A36B37D38C39B40B
41B42A43A44C45B46D47B48D49A50D

Mã đề: 403Tuyensinh247.com
1A2C3D4B5D6B7C8D9A10D
11A12B13D14B15A16D17A18A19B20A
21D22C23C24D25A26D27D28A29A30B
31D32C33A34C35B36A37B38C39B40C
41A42B43C44B45B46C47A48D49B50B

Mã đề: 404Tuyensinh247.com
1B2C3A4D5D6B7D8C9A10A
11C12A13C14C15B16A17D18C19A20C
21A22B23A24D25B26B27C28B29B30D
31B32B33C34C35A36D37C38D39A40B
41D42C43B44B45D46A47A48B49A50DXem thêm: Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí Violet, Các Thao Tác Nghị Luận

Mã đề: 405Tuyensinh247.com
1C2B3A4C5D6B7C8A9D10C
11A12A13A14B15B16C17C18D19A20C
21D22C23D24A25B26C27A28A29B30B
31C32C33B34C35B36A37A38D39C40D
41D42C43D44D45C46D47D48A49A50D

Mã đề: 406Tuyensinh247.com
1B2B3D4A5B6D7C8D9A10B
11D12B13C14B15A16C17A18A19D20C
21C22D23A2425D26C27A28A29D30A
31D32C33C34D35D36D37C38D39D40A
41B42C43A44D45B46A47A48C49C50A

Mã đề: 407Tuyensinh247.com
1D2D3C4D5B6D7A8C9B10C
11D12A13C14B15B16B17A18B19A20B
21A22D23C24D25B26D27A2829A30D
31C32B33A34C35D36B37B38A39C40B
41D42B43D44A45A46D47C48C49A50A

Mã đề: 408Tuyensinh247.com
1B2A3B4C5D6B7B8B9A10D
11D12D13B14D15B16B17B18A19A20B
21C22B23A24A25A26C27C28B29B30C
31A32C33B34B35A36C37C38C39A40C
41C42D43A44B45C46C47C48C49C50A

Mã đề: 409Tuyensinh247.com
1A2A3B4A5D6C7C8D9A10A
11D12A13C14A15B16C17B18C19A20D
21A22A23D24D25C26D27B28D29B30D
31C32A33D34B35B36C37C38B39D40D
41D42B43B44D45B46C47B48D49A50C

Mã đề: 410Tuyensinh247.com
1C2C3D4C5C6D7A8A9A10C
11D12C13A14D15D16A17C18A19D20C
21B22D23D24B25B26D27A28B29A30B
31C32D33D34C35A36C37C38D39B40A
41D42A43A44B45A46C47A48D49D50C

Mã đề: 411Tuyensinh247.com
1B2B3B4D5A6A7C8B9D10A
11B12D13B14A15A16C17A18D19C20D
21D22D23A24B25B26A27B28A29A30C
31C32D33C34B35D36D37B38B39B40C
41B42D43C44B45B46A47D48A49C50C

Mã đề: 412Tuyensinh247.com
1A2C3D4C5C6D7A8A9C10A
11D12B13A14A15C16A17B18B19D20D
21A22B23A24D25B26A27C28C29A30D
31C32A33A34B35C36B37D38B39B40C
41D42A43B44D45C46B47D48A49D50C

Mã đề: 413Tuyensinh247.com
1D2C3D4C5D6B7A8A9D10B
11D12D13C14A15A16A17C18D19C20A
21B22B23B24D25A26C27C28B29C30B
31C32C33D34B35D36D37B38A39A40B
41A42B43A44A45D46D47A48D49B50B

Mã đề: 414Tuyensinh247.com
1D2B3B4A5C6D7A8D9A10D
11D12C13C14A15A16B17C18D19C20C
21D22A23C24A25C26A27A28D29C30A
31B32D33A34A35C36D37C38C39A40A
41D42A43C44D45D46D47C48C49D50C

Mã đề: 415Tuyensinh247.com
1D2A3A4A5D6D7D8A9B10B
11B12A13A14A15D16C17C18B19C20D
21A22D23C24D25A26D27B28C29C30D
31C32B33A34C35B36B37C38C39A40D
41B42B43C44B45A46C47D48A49B50B

Mã đề: 416Tuyensinh247.com
1C2A3D4B5C6A7C8C9A10D
11BA12A13A14C15C16A17B18D19B20C
21D22A23C24A25A26A27B28B29A30D
31C32B33D34C35D36C37B38B39D40C
41D42B43B44D45D46C47B48A49B50B

Mã đề: 417Tuyensinh247.com
1C2D3A4D5C6B7D8D9A10A
11C12B13B14D15A16B17A18D19B20A
21B22D23A24D25B26C27A28D29B30A
31B32C33B34D35D36C37C38B39C40D
41A42D43B44C45B46A47C48B49D50A

Mã đề: 418Tuyensinh247.com
1B2A3B4B5A6C7B8C9B10C
11B12A13A14D15A16C17A18C19B20D
21B22B23B24C25C26A27D28B29C30D
31B32D33C34D35D36C37D38D39B40C
41A42D43C44A45C46B47C48A49C50D

Mã đề: 419Tuyensinh247.com
1D2A3A4B5C6C7D8C9A10B
11A12A13D14A15C16D17D18B19A20B
21C22C23B24D25D26D27B28B29D30C
31C32C33D34A35D36C37A38A39B40B
41C42C43B44C45B46B47B48A49D50A

Mã đề: 420Tuyensinh247.com
1B2D3D4C5B6A7D8D9C10C
11D12C13D14D15C16D17A18A19C20A
21D22A23B24D25D26C27D28A29D30A
31B32A33B34A35B36B37C38B39C40A
41B42C43C44C45A46B47B48B49C50C

Mã đề: 421Tuyensinh247.com
1B2B3D4B5B6B7D8A9C10B
11D12B13A14B15A16B17C18D19B20C
21B22A23B24B25B26B27C28C29D30B
31C32C33D34B35B36A37C38C39D40D
41D42C43D44A45D46A47A48C49C50D

Mã đề: 422Tuyensinh247.com
1C2B3B4A5C6A7A8D9D10A
11A12C13C14A15D16C17B18A19C20C
21A22C23B24B25B26A27B28D29B30A
31D32C33D34B35B36A37C38C39B40A
41C42C43B44A45A46B47C48C49A50B

Mã đề: 423Tuyensinh247.com
1B2D3A4D5C6C7A8C9C10A
11D12D13C14B15B16A17B18A19A20A
21C22D23B24B25A26C27A28B29C30A
31A32C33D34A35A36D37C38D39D40C
41D42B43B44C45C46B47C48C49D50A

Mã đề: 424Tuyensinh247.com
1D2B3C4B5B6A7C8B9A10C
11C12D13B14A15A16A17B18B19A20D
21C22B23B24B25D26B27A28C29C30B
31A32B33A34D35C36A37D38A39D40D
41A42D43C44D45D46B47C48A49D50C