- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích đáy

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và mặc tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới đáy bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích mặt dưới bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích toàn phần.


Ví dụ:Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần, kiếm tìm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thứcSxq = (a + b) x 2 x h:

-Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- search tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*)Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng nỗ lực vào công thức để tìm các đại lượng chưa biết.


Ví dụ. mang lại hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 cùng nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán tất cả lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, tô tường )

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích cần tra cứu là diện tích xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng hình trạng hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, chiều cao 4m. Bạn ta muốn quét vôi những bức tường bao phủ và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của hộ gia đình đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

86,4 + 28,8 12 = 103,2 (m2)


Đáp số: 103,2m2

3. Bài tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9m, chiều rộng nhát chiều dài 3m và độ cao dài 4m. Người ta đề xuất quét vôi tường và xà nhà trong hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng không nắp những thiết kế hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài cùng kém chiều lâu năm 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Fan ta tô cả mặt trong và mặt ko kể của thùng, cứ 2m2thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn ngừng cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng mẫu mã hộp chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4dm, độ cao 3,5dm và mặc tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích s toàn phần của mẫu thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm 2 dòng thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải cần cần từng nào m2sắt?

b) Hải tính đánh cả bên phía trong và phía bên ngoài 2 chiếc thùng kia thì phải mua từng nào kg sơn, hiểu được cứ 20m2thì đề nghị 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Câu Hỏi Dung Dịch Chất Điện Li Dẫn Điện Được Là Do Trong Dung Dịch Có Chứ

Một phòng họp hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là , chiều rộng kém chiều nhiều năm 20dm, chiều cao 35dm. Người ta ước ao quét vôi trần nhà và tư bức tường phía vào phòng. Biết rằng diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống