*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ rất có thể tích $V$. Trên đáy (A"B"C") rước điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác rất nhiều cạnh $a$, biết bên cạnh là (asqrt 3 ) và hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ tất cả đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ và góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng với giao điểm 2 mặt đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bởi $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ trên mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) tạo thành với mặt phẳng lòng một góc (alpha ) với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ mà lại mặt mặt $ABB"A"$ có diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ với mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác rất nhiều cạnh $a$, cùng (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác cân (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) và $AB"$ vuông góc cùng với $left( A"B"C" ight)$ . Khía cạnh phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo nên với phương diện phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ có độ dài tất cả các cạnh bởi $a$ cùng hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ trên $(ABB’A’)$ là trung khu của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Nhị mặt bên $left( ABB"A" ight)$ với $left( ADD"A" ight)$ lần lượt tạo nên với đáy hồ hết góc (45^0) cùng (60^0). Tính thể tích khối hộp giả dụ biết ở kề bên bằng $1$.

Bạn đang xem: Diện tích khối lăng trụ


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác phần đông với trung ương $O$. Hình chiếu của $C’$ bên trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ cho $CC’$ là $a$ và 2 mặt bên $(ACC’A’)$ với $(BCC’B’)$ hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy là tam giác cân nặng tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) khía cạnh phẳng (left( AB"C" ight)) sinh sản với lòng một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo cánh (A"B) tạo thành với phương diện phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác hầu hết cạnh (a = 4) cùng biết diện tích s tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy là tứ giác phần nhiều cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là (6cm) với (8cm), biết rằng chu vi đáy bằng gấp đôi chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") cùng với $ABC$ là tam giác vuông cân tại $C$ bao gồm (AB = a) , mặt bên (ABB"A") là hình vuông. Khía cạnh phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ với vuông góc với (AB") phân tách khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho đa diện (ABCDEF) gồm (AD,BE,CF) đôi một song song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích s tam giác (ABC) bởi (10). Thể tích đa diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích bởi (V). Gọi (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) thứu tự là tâm những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.A" B "C " D " có diện tích mặt chéo ACC’A’ bằng (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A.) Cạnh (BC = 2a) và (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi tất cả (angle B"BC) nhọn. Khía cạnh phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) cùng mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) chế tác với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác mọi (ABC.A"B"C")có (AB = a,) mặt đường thẳng (A"B) chế tác với mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích (V). Hotline (M) là điểm thuộc cạnh (BB") làm thế nào để cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( alpha ight)) trải qua (M) với vuông góc cùng với (AC") cắt các cạnh (DD"), (DC), (BC) thứu tự tại (N), (P), (Q). Gọi (V_1) là thể tích của khối nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).

Xem thêm: Tính Tất Yếu Của Việc Xây Dựng Nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài 2: Xây Dựng Nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa


Cho lăng trụ mọi (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bằng a, góc thân hai mặt phẳng (left( A"BC ight)) cùng (left( ABC ight)) bởi (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc thân hai phương diện phẳng (left( A"B mD ight)) cùng (left( ABCD ight)) bởi (30^0). Thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã mang lại bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Gọi (E) là trung tâm tam giác (A"B"C") cùng (F) là trung điểm (BC). Call (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) với (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Khi ấy (dfracV_1V_2) có mức giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích đáy bởi (12) và chiều cao bằng (6). Hotline (M,,,N) thứu tự là trung điểm của (CB,,,CA) cùng (P,,,Q,,,R) thứu tự là tâm các hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối đa diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác những (ABC.A"B"C") tất cả độ lâu năm cạnh đáy (AB = 8,) kề bên bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Call (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") cho mặt phẳng (left( ABM ight)) bởi bao nhiêu?

*


Ông A dự định sử dụng không còn 5m2kính để làm một bể cá bằng kính có mẫu thiết kế hộp chữ nhật ko nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá tất cả dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn cho hàng phần trăm)?


Cho hình hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ bao gồm đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ hiểu được hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng với giao điểm của $A C$ với $B D$. Diện tích tam giác $A^prime A B$ bởi $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ hồ hết (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) bao gồm độ dài toàn bộ các cạnh bằng (a). Call (M) là trung điểm A B cùng (N) là điểm thuộc cạnh A C sao cho (CN = 2AN). Thể tích của khối nhiều diện lồi có những đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) với (C^prime ) bằng