tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biên độ xấp xỉ của đồ vật là:

A. Vận tốc dao rượu cồn của vật

B. Tốc độ truyền dao động

C. Độ lệch lớn nhất khi vật dao động

D. Tần số xấp xỉ của vật


*

*

độ lệch lớn số 1 của vật xê dịch so với vị trí cân bằng cúa nó được điện thoại tư vấn là A. Tốc độ dao cồn C tốc độ truyền dao động B tần số d biên đô dao động

 


Biên độ giao động là gì ?

A. Là số xấp xỉ trong một giây.

Bạn đang xem: Độ dao động của vật là

B. Là độ lệch của thiết bị trong một giây.

C. Là khoảng cách lớn độc nhất vô nhị giữa nhị vị trí mà lại vật dao động triển khai được.

D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân đối khi vật dao động.


Biên độ xê dịch của âm càng bự khi ?

A. Vật giao động với tần số càng lớn.

B. Vật giao động với tần số càng nhanh.

C. Vật dao động càng chậm.

D. Vật giao động càng mạnh.


Câu 1. Phân phát biểunào sau đấy là đúng khi nói đến biên độ dao động? 

A. Biên độ giao động là độ lệch của vật dao động.

B. Biên độ xê dịch là độ lệch so với vị trí cân đối của thứ dao động.

C. Biên độ xê dịch là độ lệch lớn số 1 so với vị trí cân đối của vật dụng dao động.

D. Biên độ xấp xỉ là độ lệch so với vị trí cân nặng bằng


 

Tần số giao động là

 

 

A. Số giao động mà vật triển khai trong 1 giây.

 

 

B. Thời gian để vật triển khai 1 dao động.

 

 

C. Số xê dịch mà vật tiến hành được trong quá trình dao động.

 

 

D. độ lệch lớn nhất của vật xê dịch so cùng với vị trí cân đối của nó.


 

Vật vạc ra âm to hơn khi

 

 

 

A. Vật xê dịch càng nhanh.

B. Biên độ xấp xỉ của vật càng lớn.

 

 

C. Tần số xê dịch của đồ dùng càng lớn.

D. Vật giao động càng chậm.


Câu 19: Chọn câu vấn đáp đúng 

Thế nào hotline là biên độ dao động?

A. Là số lần xấp xỉ trên một đơn vị thời gian.

B. Là vị trí ban đầu của vật khi dao động.

C. Là độ lệch lớn số 1 của vật dao động so cùng với vị trí cân bằng.

D. Là góc lệch nhỏ tuổi nhất của con lắc đối với vị trí cân bằng.

Xem thêm: Luận Văn: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Hoa, Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng


Vật A thực hiện 1200 dao động trong 2 phút và có biên độ xê dịch là 3cm; vật dụng B thực hiện 900 xê dịch trong 10s và có biên độ giao động là 2cm.a) Tính tần số xấp xỉ của vật A với vật B.b) Tai ta nghe được âm bởi vật như thế nào phát ra? vị sao?c) vật nào phạt ra âm bổng? vị sao?d) trang bị nào phát ra âm to? bởi vì sao?


Khi vật giao động lệch khỏi vị trí cân bằng càng không nhiều thì:

A. Tần số xấp xỉ càng lớn

B. Tần số dao động càng nhỏ

C. Biên độ dao động càng lớn

D. Biên độ xê dịch càng nhỏ


Biên độ dao động là độ lệch lớn số 1 của vật giao động so với: A.mặt đất.B.Mặt Trời.C,vị trí thăng bằng của nó.D.vị trí bắt đầu dao động.