Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đồi bại", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng magmareport.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đồi bại, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đồi bại trong bộ từ điển Từ điển Tiếng magmareport.netệt

1. Tên đểu cáng đồi bại.

Bạn đang xem: Đồi bại nghĩa là gì

2. Nó bóc lột và đồi bại.

3. Sự đồi bại của nạn tham nhũng

4. Tránh hình thức giải trí đồi bại.

5. Thích thú sự đồi bại của điều dữ,

6. Kẻ phá hoại đồi bại này là ai?

7. Sự đồi bại của nạn tham nhũng 3

8. Cesare Borgia đầy tham vọng và đồi bại

9. Còn miệng bọn gian ác là đồi bại.

10. Đúng vậy, nhưng Ares đứng sau sự đồi bại đó!

11. Có quá nhiều người bị sa vào lưới đồi bại và tất cả những hậu quả đắng cay do các hành động đồi bại đó gây ra.

12. SỰ ĐỒI BẠI là tình trạng thối nát về luân lý.

13. Những sự “trụy lạc” cực kỳ đồi bại này là gì?

14. Sa-tan và các quỷ thật tàn nhẫn và đồi bại.

15. Họ tránh những nhược điểm và sự đồi bại của tà giáo.

16. Nhưng cái magmareport.netệc đồi bại như vậy không phù hợp với anh.

17. Chương 9 diễn tả sự đồi bại của dân tộc Nê Phi.

18. Thế giới chúng ta đang sống đồi bại hơn bao giờ hết.

19. Sự đồi bại là một yêu quái với diện mạo khủng khiếp

20. Luân lý đồi bại lan tràn khắp xã hội Hy Lạp cổ xưa.

21. b) Những điều gớm ghiếc nào khiến cho nước ấy bị đồi bại?

22. Tệ hơn, còn có những người có tinh thần đồi bại hay phản nghịch.

23. Những magmareport.netệc đồi bại thịnh hành đến mức nào trong thế giới thương mại?

24. Nơi mà sự đồi bại của các nghệ nhân sẽ không có chỗ đứng.

25. Chẳng hạn nhiều chương-trình vô-tuyến truyền-hình càng ngày càng đồi bại.

26. Sự đồi bại thậm chí đã xâm nhập vào những mạng lưới magmareport.net tính.

27. Sự đồi bại của họ thật sự đã xuống tới một mức độ tàn tệ!

28. Một Hồng Y thối nát... quan tâm tới sự đồi bại hơn magmareport.netệc giảng đạo.

29. 11 Làm sao gia đình có thể kháng cự “sự giải trí” đồi bại đó?

30. Các phán quan đồi bại xúi giục dân chúng tức giận chống lại Nê Phi

31. 4 Sự thật là dân Giu-đa có một quá trình hết sức đồi bại.

32. 20 Sự quyến dụ của những giáo sư đồi bại ấy thật là hiểm độc.

33. Điều khả ố là một điều gì đó tội lỗi, xấu xa, hoặc đồi bại.

34. Ta ghét thói tự tôn, tính kiêu ngạo,+ đường lối dữ và miệng đồi bại.

35. " trong một nếp sống suy đồi, bại hoại, chìm đắm trong cực kỳ dâm loạn. "

36. Tình dục ngẫu hứng và đồi bại được phô bày như hứng thú và đáng chuộng.

37. Anh ấy không đồi bại, về mặt vật chất đây là cuộc hôn phối thích hợp

38. Các nước này đầy dẫy hình tượng, giết người và làm điều vô luân đồi bại.

39. Cây, vườn và lùm cây thường liên hệ đến những thực hành đồi bại của họ.

40. Khi chỉ mới mười tuổi, Natalie bị một gã thanh niên gần nhà giở trò đồi bại.

41. Chúng ta cũng phải tránh những phương tiện giải trí có nội dung đồi bại như thế.

42. Mối quan hệ như thế là sự che chở chắc chắn nhất khỏi mọi sự đồi bại.

43. 13 Giống như thế kỷ thứ nhất, ngày nay sự giải trí đồi bại rất phổ biến.

44. Vì hàng bao “Web site” chứa đựng thông tin đồi bại và tai hại về thiêng liêng.

45. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giữ đạo đức trong một thế gian đồi bại?

46. Ông nói hành magmareport.net đồi bại của họ sẽ khiến người ta “gièm-pha” về “đạo thật”.

47. Tôi cần phải từ bỏ môi trường đồi bại và ngưng giao du với những người thô lỗ.

48. Làm sao những kẻ đồi bại có thể dùng những dịp như thế để quyến dụ nạn nhân?

49. Cuộc thanh tra ấy đưa đến magmareport.netệc loại bỏ hẳn khối đạo đồi bại, tự xưng theo Đấng Christ.

Xem thêm: Tìm Phản Ứng Viết Đúng Trong Số Các Phải Ứng Trên? Phản Ứng Hóa Học Nào Sau Đây Viết Đúng:

50. Ngoài ra, một số gia đình còn mua những phần mềm để loại bỏ các tài liệu đồi bại.