Đây là bài giảng loại điện trong chất phân phối dẫn giáo viên buộc phải truyền đạt cho học viên lấy được ví dụ như về phân phối dẫn tinh khiết, cung cấp dẫn n, chào bán dẫn p, nêu được các đặc điểm về điện của những loại bán dẫn. Nêu được điểm lưu ý của lớp xúc tiếp p-n.
Bạn đang xem: Dòng điện trong chất bán dẫn powerpoint

*

Bài 17: Kiểm tra bài bác cũ Em hãy cho thấy thêm điều kiện xuất hiện dòng điện trong môi trườngĐiều khiếu nại 1 Có những hạt mua điện từ bỏ doĐiều khiếu nại 2 Đặt trong điện trường bên cạnh Chất chào bán dẫn là gì?Chất cung cấp dẫn ( Semiconductor ) là vậtliệu trung gian giữa chất cách điện vàchất d a ã n diện. Chất phân phối dẫn hoạtđộng như một chất cách điện làm việc nhiệt độthấp và hoạt động như một hóa học dẫnđiện ở ánh nắng mặt trời cao ba ù n d a ã n ñ ie å n h ìn h v a øñ ö ô ïc d u ø n g phường h o å b ie á n n h a á tla ø s ilic ( S i) v a ø Ge m a n i ( Ge ) .ρ 1. Điện trở suất 1020 1015 của cung cấp dẫn có giá trị naèm vào 1010 khoaûng trung Điện môi 105 gian giữa ñieän 100 trôû suaát kim 10-5 cung cấp dẫn một số loại và ñieän kim loại trôû suaát điện 10-10 môi Điện trở của buôn bán dẫn phụ thuộc vào vào nhiệt độ độρ - Ở ánh sáng thấp, buôn bán dẫn tinh điện trở suất của khiết buôn bán dẫn rất tinh khiết không nhỏ - Khi ánh nắng mặt trời tăng. Điện trở suất sút nhanh, hệ số nhiệt kim loại điện trở có mức giá trị âm T0CT Ta điện thoại tư vấn đó là sự việc dẫn năng lượng điện riêng của bán dẫnCÂU HỎI:C1 do sao năng lượng điện trở suất của sắt kẽm kim loại và cung cấp dẫn lại phụ thụôc vào sức nóng độ theo cách khác nhau? kim loại có sẵn một vài hạt download Đáp án: năng lượng điện tự do, chính là electron. Vì đó, ở nhiệt độ bình thường, sắt kẽm kim loại cóρ khả năng dẫn điện. Khi ánh sáng tăng cao, dao ñoäng nhieät caøng chào bán dẫn tinh maïnh, maïng tinh theå KL caøng khiết trôû neân maát traät töï => điện trở suất tăng dần. Mặc dù nhiên, chất phân phối dẫn ngơi nghỉ nhiệt độ bình thường không có hạt cài đặt điện sắt kẽm kim loại tự do, chúng hầu hết không dẫn T điện. Khi ánh sáng tăng cao, chất buôn bán dẫn sinh ra hai một số loại hạt tải điện trường đoản cú do. Vì chưng đó, số hạt cài đặt điện tự do tăng bất ngờ đột ngột => năng lượng điện trở suất của chúng sút II. Hạt cài điện vào chất bán dẫn. Bán dẫn một số loại n và chào bán dẫn các loại p1. Buôn bán dẫn các loại n và cung cấp dẫn các loại p bán dẫn loại n : Hạt sở hữu điện trong đó mangđiện tích âm bán dẫn loại p. : Hạt thiết lập điện trong những số đó mangđiện tích dương II. Hạt tải điện trong chất buôn bán dẫn. Bán dẫn loại n và phân phối dẫn loại p2. Electron cùng lỗ trống buôn bán dẫn tinh khiết thường chạm chán là: Si, Ge, C,… Silic (Si) bao gồm số vật dụng tự 14- 1s22s22p63s23p2 say mê Si Ở sức nóng độMô hình mạng tinh thể thấp, gần 0Silic K, những electron hóa say mê Si tê mê trị gắn thêm bó ngặt nghèo với những nguyên tử ở đê mê Si mê mệt nút mạng. => không có các ham Si say mê electron từ bỏ doKhi nhiệt độ độ tăng dần Vậy, ở nhiệt độ cao luôn có sự phân phát sinh các cặp yêu thích Si mê mẩn electron daãn – lỗ trống. đê mê Si mê say Số electron cùng lỗ trống trong phân phối dẫn tinh ham Si tê mê khiết bởi nhau. Khi bao gồm điện trường đặt vào chất buôn bán dẫn những electron chuyển động ngược chiều ham Si si điện trường, các lỗ trống vận động Si đắm đuối Si cùng chiềuE điện trừơng. => tạo ra Si mê say Si chiếc điện trong chất bán dẫn. NHẬN XÉT:Vậy, chiếc điện vào chaát buôn bán dẫn là dòngcác electron daãn chuyeån ñoäng ngöôïc chieàuñieän tröôøng vaø doøng caùc loã troáng chuyeånñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøngBán dẫn tinh khiết call là cung cấp dẫn nhiều loại i, ởbán dẫn tinh khiết, số electron thông qua số lỗtrống.  Taïp chaát mang đến ( ñoâno ) vaø taïp chaát nhaän a) Tạp hóa học cho ( axepto ) Electron dư vào Giđônotrong mạng tinh thể Silic gồm ( ả sử ): nguyên tử lẫn một nguyên tử phôtpho (P) hoaëcPhôtpho liên kết Asen ( As ) . Yếu với nguyên tử Phôtpho neânP:1s22s22p63s23p3 deã trôû thaønh eâlectron töï do. Si p. Vaäy moãi nguyeân töû taïp chaát naøy đến tinh theå moät eâlectron daãn neân goïi chuùng laø taïp chaát mang lại ( ñoâno )Mô hình mạng tinh thể bán dẫn cótạp chất P: P+ đắm đuối Si đắm say Si SiElectron dưthừa thuận lợi Si say đắm Sitách ra khỏinguyên tử NHẬN XÉT: Như vậy, tạp chất phường đã tạo nên thêm các electron tựdo, mà lại không làm tạo thêm số lỗ trống. Tr o n g b a ù n d a ã n c o ù p h a t a ïpc h a á t n a ø y h a ït m a n g ñ ie ä n c h u ûy e á u la ø c a ù c e â le c t r o n buôn bán dẫn như vậy được call là cung cấp dẫnelectron hay cung cấp dẫn một số loại n ( h a ït t a û i ñ ie ä nt r o n g b a ù n d a ã n lo a ïi n c h u û y e á ula ø e â le c t r o n ) .b) Tạp chất nhận ( axepto ): giả sử vào mạng tinh thể Silic bao gồm lẫn một nguyên tử Bo (B). B:1s22s22p63s23p1 Bo thừa nhận một êlectron links và xuất hiện một lỗ mê man B trống, nên gọi là tạp chất nhận tốt axepto quy mô mạng tinh thể phân phối dẫn tất cả tạp chất B:Một electronở liên kếtgần đó bao gồm - B si Sithể chuyểnđến phủ đầyliên kếttrống này với Si ham Sitạo thành 1lỗ trốngmới. Ham mê Si mê say NHẬN XÉT: Như vậy, tạp hóa học B pha vào buôn bán dẫn Silic đãtạo thêm lỗ trống, khiến cho số lỗ trống nhiều hơnsố electron dẫn. Tr o n g lo a ïi b a ù n d a ã n phường h a t a ïpc h a á t n a ø y h a ït t a û i ñ ie ä n c h u û y e á ula ø lo ã t r o á n g bán dẫn do vậy gọi là buôn bán dẫn lỗ trống haybán dẫn loại p. ( h a ït t a û i ñ ie ä n t r o n gb a ù n d a ã n lo a ïi phường c h u û y e á u la ø lo ãt ro á n g ).

Xem thêm: Bài Tập Hóa Học Vô Cơ Nâng Cao Chuyên Đề Vô Cơ, Hã³A HọC Vã´ Cæ¡ Nã¢Ng Cao

III. Lớp đưa tiếp phường – nLớp gửi tiếp phường – n là nơi tiếp xúc của miền mang tính chất dẫn phường và miền sở hữu tíđược tạo ra trên một tinh thể buôn bán dẫn: