Fe + HCl → FeCl2 + H2 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là bội nghịch ứng hóa học. Câu chữ tài liệu giúp chúng ta học sinh viết đúng sản phẩm của phản bội ứng khi mang đến Fe chức năng HCl, sản phẩm sinh ra là muối sắt II cùng giải phóng khí hidro. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Fe có tác dụng với hcl không


3. Điều kiện phản ứng Sắt tác dụng với axit clohidric

Nhiệt độ thường

4. Cách thực hiện phản ứng Fe công dụng với HCl

Cho một ít kim loại Fe vào đáy ống nghiệm, nhỏ 1 – 2 ml hỗn hợp axit HCl vào ống nghiệm đã bỏ sẵn mẩu Fe.

Bạn sẽ xem: sắt + HCl → FeCl2 + H2


5. Hiện tượng lạ sau phản ứng Fe tác dụng với HCl

Kim các loại bị chảy dần, đồng thời tất cả bọt khí không màu bay ra

Axit clohicđric là axit mạnh, có khả năng công dụng với kim loại đứng trước hidro. Với khi mang đến Fe công dụng với axit HCl chỉ cho muối fe (II)

4. Thông tin không ngừng mở rộng tính hóa chất của Fe

 Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản nghịch ứng được với rất nhiều phi kim.

Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Kim nhiều loại Fe không phản ứng được với

A. Hỗn hợp HCl

B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Hỗn hợp CuCl2

D. H2SO4 đặc, nguội


Đáp án D

Câu 2. Để nhận ra sự có mặt của fe trong lếu láo hợp tất cả Fe với Ag có thể dùng hỗn hợp nào

A. HCl

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH


Đáp án C

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dung làm cho muối ăn và bảo quản thực phẩm.

B. HCl tính năng với sắt tạo nên muối sắt (III)

C. Axit HCl vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử.

D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, gồm kết tủa trắng.


Đáp án B

A. Đúng

B. Sai

HCl tan những trong nước

C. Đúng

D. Đúng

Tạo kết tủa AgCl

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3


Câu 4. Kim loại tính năng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 rất nhiều thu được cùng một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Đáp án B

Kim loại tính năng với HCl cùng với Cl2 mang lại cùng 1 một số loại muối clorua là Zn.

Loại A bởi Fe đến 2 nhiều loại muối (FeCl2, FeCl3)

Loại B cùng D vày không bội phản ứng cùng với HCl


Câu 5. Trong chống thí nghiệm rất có thể điều chế khí hidro clorua bởi cách

A. Mang lại NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

B. Mang đến NaCl tinh thể chức năng với HNO3 đặc, đun nóng.

C. Mang lại NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Mang đến NaCl tinh thể tính năng với HNO3 loãng, đun nóng.


Đáp án A

Trong chống thí nghiệm rất có thể điều chế khí hiđro clorua bởi cách: đến NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

NaCl rắn + H2SO4 sệt → NaHSO4 + HCl


Câu 6. mang đến 8,4 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca

B. Ba

C. Fe

D. Mg


Đáp án C

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2nH2 ⇒ nM = nH2 = 0,15 mol

⇒ M = 8,4 / 0,15 = 56 (Fe)


Câu 7. mang đến 8,85 gam hỗn hợp X bao gồm Al, Mg công dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Yếu tắc phần trăm cân nặng của Al vào X là

A. 69,23%

B. 54,24%

C. 45,76%

D. 51,92%


Đáp án C

nH2 = 0,3 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,85 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 8,85 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ⇒ nAl = 0,15 (mol); nMg = 0,2 mol

⇒ %mAl = 0,15.27/8,85 .100% = 45,76%


Câu 8. Sắt tác dụng với H2O sinh hoạt nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 9. kết hợp 10 gam hỗn hợp bột Fe cùng Fe2O3 bằng một lượng hỗn hợp HCl vừa đủ, nhận được 1,12 lít hidro (đktc) cùng dd X. đến dd X chức năng với dd NaOH mang dư. đem kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn Y. Cân nặng chất rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 11,6 gam.

C. 12 gam.

D. 15 gam.


Đáp án C

nH2(đktc) = 1,12: 22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo phương trình hóa học (1): nFe = nH2 = 0,05 (mol) → mFe = 0,05×56 = 2,8 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 10 – 2,8 =7,2 (g) → nFe2O3 = 7,2 : 160 = 0,045 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,05 (mol)

Theo phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

dung dịch X chiếm được chứa: FeCl2: 0,05 (mol) và FeCl3: 0,1 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa chiếm được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này thu được Fe2O3

BTNT “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,05 + 0,1)/2 = 0,075 (mol)

→ mFe2O3 = 0,075 × 160 = 12 (g)


Câu 10. Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg vào dãy chuyển động hoá học. Biết rằng:

X và Y công dụng với hỗn hợp HCl hóa giải khí hidro.

Z với T ko phản ứng với hỗn hợp HCl.

Y tác dụng với hỗn hợp muối của X và giải phóng X.

T công dụng được với hỗn hợp muối của Z với giải phóng Z.

Hãy xác minh thứ tự thu xếp nào sau đó là đúng (theo chiều vận động hóa học bớt dần)

A. Y, T, Z, X

B. T, X, Y, Z

C. Y, X, T, Z

D. X, Y, Z, T


Đáp án C

X, Y phản bội ứng được với HCl => X, Y đứng trước H vào dãy chuyển động hóa học

Z, T không phản ứng cùng với HCl => Z, T thua cuộc H vào dãy hoạt động hóa học

=> X, Y tất cả tính khử mạnh bạo hơn Z, T. Giờ chỉ so sánh Z cùng T

T đẩy được Z thoát khỏi muối của Z => T gồm tính khử mạnh hơn Z

=> Z là bao gồm tính khử yếu nhất


Câu 11. Khi điều chế FeCl2 bằng phương pháp cho Fe chức năng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển thành hợp hóa học sắt (III), người ta hoàn toàn có thể cho phân phối dung dịch

A. Một lượng fe dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không khí oxi biến thành muối Fe3+. Để bảo quản FeCl2 fan ta thêm một lương sắt vì: fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không sử dụng HNO3 vày HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không sử dụng Zn sẽ khởi tạo ra 1 lạng muối Zn2+,

Không sử dụng HCl sẽ không ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 12. Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 chiếm được hổn phù hợp X gồm Fe với FeO, hỗn hợp X chức năng vừa không còn với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Giá trị của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Đáp án B

Theo bài ra, xác định được sau phản bội ứng chỉ thu được FeSO4

→ nFeSO4 = nSO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố fe → nFe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.


……………………………..

Mời các bạn đọc thêm một số tư liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta bộ tài liệu rất có ích Fe + HCl → FeCl2 + H2. Để có công dụng cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề thứ Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài xích tập chất hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Hình Đa Diện Lồi - Khối Đa Diện Là GìĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường thpt Sóc Trăng. Hầu như hành vi xào nấu đều là gian lận!
Nguồn phân tách sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (magmareport.net)
Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Bias là gì? Những ý nghĩa sâu sắc của Bias trong xã hội fan music Hàn Quốc, Anime, Thống kê, facbook…


8 tiếng trước
*

Contact là gì? Cách sử dụng contact? Ý nghĩa của contact trong thực tiễn


8 giờ đồng hồ trước
*

NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? các nhóm ngành nghề được phân một số loại trong NOC theo những loại công việc


11 tiếng trước

Bình đẳng là gì? giá chỉ trị đồng đẳng – tiêu chí đặc biệt của xã hội


2 ngày trước

Tựu ngôi trường là gì? lịch tựu trường 2022 – 2023? sẵn sàng cho ngày tựu trường, học sinh cần làm gì?


2 ngày trước
*

Danh tự là gì? các danh trường đoản cú là gì? Phân nhiều loại danh từ? bài tập bao gồm đáp án


2 ngày trước
*

Đoạn văn giờ đồng hồ Anh về người danh tiếng (22 mẫu)


4 ngày trước
*

Viết đoạn văn về gia đình bằng tiếng Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


3 tuần trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.717)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!