Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản ứng thoái hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung những bài học: thăng bằng phản ứng lão hóa khử hóa học 10, tính chất Hóa học của sắt và tính chất hóa học HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài tập quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nóng dư


2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra phản ứng Fe và HNO3 

HNO3 sệt nóng

3. Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự chuyển đổi số oxi hóa

Bạn vẫn xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra khi đến Fe tính năng HNO3 quánh nóng

Khi đến Fe tính năng HNO3 quánh nóng, tất cả khí độc màu nâu đỏ bay ra chính là NO2

4. Tính hóa chất cơ bạn dạng của sắt

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt bội nghịch ứng được với rất nhiều phi kim.

b. Chức năng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tính năng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. mang đến Fe chức năng với HNO3 đặc, nóng, chiếm được khí X gồm màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.


Đáp án C: sắt + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. sắt kẽm kim loại nào sau đây tính năng với axit HCl loãng cùng khí clo không cho cùng nhiều loại muối clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe


Đáp án A

Loại B và C bởi vì Cu, Pb ko phản ứng cùng với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3


Câu 3. Sản phẩm của bội nghịch ứng nhiệt phân Cu(NO3)2:

A. CuO, NO và O2

B. Cu(NO2)2 với O2

C. Cu(NO3)2, NO2 với O2

D. CuO, NO2 và O2


Đáp án D

Câu 4. N2O5 được phần đông chế bởi cách

A. đến N2 tác dụng với O2 ở ánh nắng mặt trời cao

B. Thực hiện tia lửa năng lượng điện vào ko khí

C. Cho kim loại hoặc phi kim công dụng với HNO3 đặc

D. Tách nước tự HNO3


Đáp án D

Câu 5. đến dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học trong dãy bị thoái hóa khi công dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4


Đáp án D

Chất bị thoái hóa khi chức năng với HNO3 thì yêu cầu chưa đạt hóa trị về tối đa Trong hàng trên gồm 4 hóa học là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

Phương trình bội nghịch ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


Câu 6. Cho 19,2 gam tất cả hổn hợp Cu với CuO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 448 ml khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Xác suất về cân nặng của CuO trong hỗn hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%


Đáp án B

Chỉ tất cả Cu phản ứng với HNO3 ra đời khí NO

Phương trình phản nghịch ứng hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol

=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 – 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%


Câu 7. phần đa kim lọai nào dưới đây đẩy được sắt thoát ra khỏi dung dịch fe (II) sunfat cùng bạc thoát khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb


Đáp án B

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe


Câu 8. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản nghịch ứng nào sau đây?

A. Sắt + dung dịch AgNO3 dư

B. Sắt + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3


Đáp án B

Fe + dung dịch Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


Câu 9. Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi đem dư có thể oxi hoá sắt thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng


Đáp án D

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O


Câu 10. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư công dụng với fe thì chỉ oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2


Đáp án C

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2HBr → FeBr2 + H2

Fe + 2HI → FeI2 + H2


Câu 11. Cho m gam Fe tác dụng với hỗn hợp HNO3 thấy có mặt 0,1 mol NO là thành phầm khử độc nhất của HNO3 và còn sót lại 2,6 gam sắt không tan. Quý giá của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10


Đáp án C

Do sắt còn dư cần dung dịch chỉ cất Fe(NO3)­2

2nFe = 3nNO ⇒ nFe = 3/2 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g


Câu 12. Cho 5,6 gam Fe chức năng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau bội nghịch ứng ra đời V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít


Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít


Câu 13. Cho a gam bột fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được 8,96 lít (đktc) láo hợp gồm hai khí NO2 với NO và tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng a của fe đã cần sử dụng là

A. 45% và 55% ; 5,6 gam.

B. 25% cùng 75%; 5,6 gam.

C. 25% và 75%; 11,2 gam.

D. 45% cùng 55%; 11,2 gam.


Đáp án B

Gọi x, y theo lần lượt là số mol của NO2, NO

nHỗn hợp khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:

1,3125 . 32 = 42 (gam/mol)

=> khối lượng của các thành phần hỗn hợp khí trên là: 42 .0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (1 cùng (2) ta giải hệ phương trình được

x = 0,15 ; y = 0,05

=> %NO2 = 0,15: (0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh qui định bảo toàn electron ta có:

3. NFe = 1nNO2 + 3.nNO

=> 3 .nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol

=> mFe = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 14. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây fe trong bình khí clo dư

(2) mang lại Fe vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

(3) cho Fe vào hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(5) mang đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Số thí nghiệm tạo nên muối Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1


Đáp án C

Mời những bạn bài viết liên quan một số tài liệu liên quan 

…………………………….

Gửi tới chúng ta phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn chấm dứt gửi tới những bạn. Mong muốn tài liệu giúp các bạn biết bí quyết viết và thăng bằng phương trình bội phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng khi cho Fe tính năng với HNO3 đặc nóng.

Các bạn cũng có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ gia dụng Lí 12 ,….Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Gần như hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (magmareport.net)
Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về biện pháp hạn chế ô nhiễm và độc hại nguồn nước


12 phút trước
*

trái tràm là gì? tác dụng của trái tràm?


13 tiếng trước
*

“Claim” là gì? cấu trúc của tự Claim trong tiếng anh? các cụm từ thịnh hành với Claim? và các thuật ngữ liên quan đến “claim”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Từ Giao Diện 3D Sang 2D Trong Cad 2007 Từ 2D Sang 3D


21 giờ trước
*

Bias là gì? Những ý nghĩa của Bias trong xã hội fan music Hàn Quốc, Anime, Thống kê, facbook…


3 ngày trước
*

Contact là gì? Cách thực hiện contact? Ý nghĩa của tương tác trong thực tiễn


3 ngày trước
*

NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân loại trong NOC theo những loại công việc


3 ngày trước

Bình đẳng là gì? giá bán trị bình đẳng – tiêu chí đặc biệt của thôn hội


4 ngày trước

Tựu trường là gì? lịch tựu ngôi trường 2022 – 2023? sẵn sàng cho ngày tựu trường, học viên cần làm gì?


4 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình ưng chuẩn này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.720)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!