Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong số chất trên, số hóa học điện li táo bạo là

 A. 7.Bạn đang xem: Feoh3 là chất điện li khỏe mạnh hay yếu

 B. 4.

Bạn đang xem: Feoh2 là chất điện li mạnh hay yếu

 C. 6.

 D. 5.


*

Chọn đáp án C

Trong các chất trên, số hóa học điện li mạnh dạn là:Ba(OH)2, HClO3, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI

Hết sức chú ý : các chất như BaSO4 ,BaCO3 là chất kết tủa (tan khôn xiết ít) nhưng rất nhiều phân tử rã lại phân ly hết cho nên nó là những chất năng lượng điện ly dạn dĩ chứ không phải chất điện ly yếu.

Câu 1. Trong số các chất sau: NaOH, H2SO3, C2H5OH, NaCO3, NaCl, CH3COOH. Số hóa học điện li là?Câu 2. Dãy hóa học nào sau đây gồm tất cả các chất điện li mạnh? A. CH3COONa, BaCl2, HClB. CaCl2, H2S, HNO3C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3 D. Fe(OH)2, HF, HClOCâu 3. Cho các chất với phân tử sau: HPO3 2-, CH3COO-, HCO3-, S2-, HCl, SO4 2-, HSO4-, Cl-, Na2CO3, NaHCO3. Số chất ion tất cả tính axit là?

1. Gồm 5 hóa học điện ly: NaOH, H2SO3, Na2CO3, NaCl, CH3COOH2. A3. Tất cả 4 ion/ phân tử tất cả tính axit: HCO3- phân li thuận nghịch mức 2, tạo nên H+ và CO32- HCl phân li hoàn toàn tạo H+ cùng Cl- HSO4- phân li mức 2 chế tác H+ và SO42- NaHCO3 phân li hoàn toàn tạo Na+ với HCO3-(như trên)

những ion khác như sau: HPO32- ko phân li được H+ nữa (H3PO3 là axit 2 nấc) CH3COO- bao gồm tính bazo (CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-) S2-, SO42- tương tự như như CH3COO-, chỉ khác H2S và H2SO4 là axit 2 nấc Cl- là ion trung tính -> Ko tác dụng với nước Na2CO3 phân li trả hoàn tạo thành CO32- có môi trường kiềm

Đúng 0
comment (0)

Cho các chất: NaOH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozo); HCOONa; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số chất điện ly và chất điện li mạnh dạn là:

A. 8 và 6

B. 7 với 5

C. 7 và 6

D. 8 với 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Các hóa học không điện li là saccarose ; glixerol ; ancol etylic=> có 7 hóa học điện li

Các chất điện li to gan là: NaOH ; C6H5ONa ; HCOONa ; NaCl ; H2SO4 => bao gồm 5 hóa học điện li mạnh

=>B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho những chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh dạn là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6

Lớp 11 chất hóa học 1 1 gởi Hủy

Đáp án B

Chất năng lượng điện li mạnh mẽ là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan hầu hết phân li ra ion.

Các chất điện li dũng mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ khỏe khoắn và đa số các muối.

Trong những chất trên, gồm 4 chất điện li táo bạo là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình điện li của các chất


*

*

Đúng 0
bình luận (0)

Cho những chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li khỏe mạnh là

A. 3.

C. 5.

D. 6.

Lớp 0 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án B

Chất điện li khỏe khoắn là hóa học khi chảy trong nước, các phân tử hòa tan số đông phân li ra ion.

Các hóa học điện li bạo phổi bao gồm: axit mạnh, bazơ to gan lớn mật và phần lớn các muối.

Trong những chất trên, gồm 4 chất điện li bạo dạn là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình điện li của những chất


*

Đúng 0
comment (0)

Cho những chất sau: H g C l 2 , H F , C 2 H 5 O H , H C l O 2 , B a ( O H ) 2 , H C l O 3 , C H 3 C O O H , B a S O 4 , H g ( C N ) 2 , F e C l 2 , N a 2 C O 3 , H I , C u B r 2 . Trong những chất trên, số hóa học điện li yếu hèn là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0 gửi Hủy

Chất điện li yếu hèn là chất khi rã trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tung phân li ra ion,

phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các chất điện li yếu là các axit yếu ớt hoặc bazơ yếu.

Trong những chất trên, số chất điện li yếu ớt là: H g C l 2 , H F , H C l O 2 , C H 3 C O O H , H g ( C N ) 2

Chú ý: Các chất như B a S O 4 là chất kết tủa (tan rất ít) nhưng phần lớn phân tử tan lại phân ly trọn vẹn nên B a S O 4 là các chất năng lượng điện ly mạnh.

→ Đáp án D

Đúng 0
phản hồi (0)

1. Chất nào sau đây là chất năng lượng điện ly mạnh?

A. H2CO3. B. NH3. C. NaNO3. D. Fe(OH)2.

2. Dung dịch hóa học nào sau đây (cùng nồng độ mol) có giá trị pH lớn nhất so với những dung dịch còn lại?

A. KOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.

3. Dung dịch không tác dụng được cùng với Ca(HCO3)2 là:

A. H2SO4. B. NaOH. C. KCl. D. Na2CO3.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Môn Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải & Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

4. Cho các PTHH sau:

(1) 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

(2) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

(3) NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NH3 + 2H2O

(4) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O khớp ứng với PTHH nào?

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (2), (4). D. (1), (3).