- Chọn bài xích -Bài 12: Đại cưng cửng về chiếc điện luân chuyển chiềuBài 13: những mạch năng lượng điện xoay chiềuBài 14: Mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếpBài 15: công suất điện tiêu tốn của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suấtBài 16: Truyền sở hữu điện năng. Máy trở thành ápBài 17: máy phát điện xoay chiềuBài 18: Động cơ không nhất quán ba phaBài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài Tập đồ dùng Lí 12 – bài 14: Mạch bao gồm R, L, C mắc thông suốt giúp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm với định phương tiện vật lí:

C1 trang 75 SGK: Hãy kể lại định khí cụ về hiệu điện cầm cố trong mạch điện một chiều với nhiều điện trở mắc nối tiếp.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 12 bài 14

Trả lời:

Hiệu điện cụ của mạch năng lượng điện một chiều gồm nhiều điện trở ghép nối tiếp bằng tổng hiệu điện cố của từng đoạn U = U1 + U2 + …

C2 trang 76 SGK: Hãy giải thích vị trí tương hỗ của các vecto tảo U→ với I→ trong bảng 14.1 SGK.

Trả lời:

+ Đoạn mạch chỉ bao gồm R: uR với i đồng pha phải UR→ phù hợp với một góc 0o

→ UR→ tuy nhiên song cùng với I→ .

+ Đoạn mạch chỉ có C: uC trễ pha π/2 so với i nên UC→ hợp với I→ một góc -90o

→ UC→ vuông góc cùng với I→ với hướng xuống.

+ Đoạn mạch chỉ bao gồm L: uL cấp tốc pha π/2 đối với i đề xuất UL→ phù hợp với I→ một góc 90o

→ UL→ vuông góc cùng với I→ vuông góc với UC→ vuông góc với I→ và hướng lên.

C3 trang 77 SGK: chứng minh các hệ thức (14.1), (14.2) đến trường thích hợp UL > UC.

Trả lời:

Với UL > UC, ta tất cả giãn trang bị véctơ như hình vẽ:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

U2 = UR2 + ULC2 = UR2 + (UL – UC)2

Hay U2 = .I2

*

Trong đó:

*
gọi là tổng trở của mạch. (đpcm)

Bài 1 (trang 79 SGK đồ dùng Lý 12): phát biểu định lao lý Ôm so với mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Định phép tắc Ôm của mẫu điện luân phiên chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: “Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc tiếp nối có giá bán trị bởi thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch.”

Biểu thức:

*

Bài 2 (trang 79 SGK vật Lý 12): chiếc nào gồm cột A tương xứng với mẫu nào nghỉ ngơi cột B?

*


Lời giải:

Kết cột A tương xứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK thứ Lý 12):Trong mạch năng lượng điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cùng hưởng?

Lời giải:

+ cộng hưởng điện là hiện tượng kỳ lạ trong mạch R, L, C mắc tiếp liền có cường độ cái điện trong mạch đạt giá bán trị cực to khi cảm phòng và dung kháng có mức giá trị bằng nhau (ZL = ZC)

+ Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ dại nhất cùng I = U/R là bự nhất.

Dòng năng lượng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK thiết bị Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm có R = 20ω mắc tiếp nối với tụ điện C = 1/2000π F. Kiếm tìm biểu thức độ mạnh tức thời i, biết u = 60√2cos100πt (V).

Lời giải:

Mạch R nối liền tụ điện thì i sớm trộn so cùng với u một góc φ. Ta có u = 60√2cos100πt

→ i = I0cos(100πt + φi)

Với

*


*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (-π/4) = π/4

Vậy i = 3cos(100πt + π/4) (A)

Bài 5 (trang 79 SGK thứ Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm tất cả R = 30ω thông suốt với cuộn cảm: L = 0,3/π H. đến điện áp tức thời giữa hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Cảm kháng: ZL = L.ω = 100π.(0,3/π) = 30ω.

Mạch R thông suốt với cuộn cảm thì i trễ pha so cùng với u một góc φ.

Ta bao gồm u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = 4cos(100πt – π/4) (A)

Bài 6 (trang 79 SGK đồ vật Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết thêm điện áp hiệu dụng thân hai đầu mạch bởi 100V, giữa hai đầu tụ điện bởi 80V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R nối liền với C buộc phải UR→ cùng UC→ vuông góc cùng với nhau.

Ta có:


*

*

Bài 7 (trang 80 SGK trang bị Lý 12): Mạch điện xoay chiều bao gồm điện trở R = 40Ω ghép tiếp liền với cuộn cảm L. Cho thấy thêm điện áp tức thời nhị đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn cảm UL = 40V.

a) khẳng định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R tiếp liền với L.

u = 80cos100πt (V); R = 40ω; UL = 40V; U = U0/√2 = 40√2V

a) vị uL cấp tốc pha hơn cường độ mẫu điện i một góc π/2, với uR đồng trộn với i buộc phải U→R cùng U→L vuông góc cùng với nhau.

Ta có:

*


*

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ trộn so cùng với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I0cos(100πt + φi); với I0 = I√2 = √2 (A)

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = √2cos(100πt – π/4) (A)

Bài 8 (trang 80 SGK trang bị Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm có: R = 30ω, C = 1/5000π F, L = 0,2/π H. Biết hiệu áp tức thời nhì đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

R = 30ω, C = 1/5000π F

*

L = 0,2/π H → ZL = Lω = 20ω

Tổng trở:

*

Biểu thức của i:

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (-π/4) = π/4 rad

Vậy i = 4cos(100πt + π/4) (A)

Bài 9 (trang 80 SGK vật Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm bao gồm R = 40ω, C = 1/4000π F , L = 0,1/π H. Biết hiệu áp tức thời nhì đầu mạch u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.


b) Tính UAM (H.14.4)

*

Lời giải:

Ta có: R = 40Ω, C = 1/4000π F

*

L = 0,1/π → ZL = Lω = 10ω

Tổng quát:

*

a) Biểu thức của i:

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (- 0,6435) = 0,6435 rad

Vậy i = 2,4√2cos(100πt + 0,6435) (A)

b) Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu AM:

*

Bài 10 (trang 80 SGK thứ Lý 12) mang đến mạch điện xoay chiều R = 20ω, L = 0,2/π H với C = 1/2000π F. Biết năng lượng điện áp tức thời nhì đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω nhằm trong mạch tất cả cộng hưởng. Lúc đó viết biểu i.

Lời giải:

+ Mạch cùng hưởng thì: ZL = ZC ↔ ω2LC = 1

*

+ Biểu thức của i:

Vì mạch R, L, C cộng hưởng ⇒ i thuộc pha với u

Ta có: u = 80cosωt → i = I0cos(ωt)

Với

*

và ω = 100π rad/s → i = 4cos(100πt) (A)

Bài 11 (trang 80 SGK trang bị Lý 12): lựa chọn câu đúng.

Xem thêm: Công Thức & Cách Tính Diện Tích Đáy, Diện Tích Xung Quanh, Diện Tích

Đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp liền có R = 40ω, 1/C.ω = 20ω, ωL = 60ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 240√2cos100πt (V). Cường độ mẫu điện tức thời trong mạch là:

A. I = 3√2cos100πt (A) B. 6cos(100πt + π/4) (A)

C. I = 3√2 cos(100πt – π/4) (A) D. 6cos(100πt – π/4) (A)

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: ZL = 60ω; ZC = 20ω

Tổng trở của mạch:

*

Biểu thức của i:

Ta có: u = 240√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4 rad

Vậy i = 6cos(100πt – π/4) (A)

Bài 12 (trang 80 SGK đồ Lý 12): Chọn giải đáp đúng.

Đoạn mạch tất cả R, L, C mắc thông suốt có R = 40ω, 1/C.ω = 30ω, ωL = 30ω. Đặt vào nhị đầu mạch năng lượng điện áp u = 120√2cos100πt (V). Cường độ chiếc điện ngay tức thì trong mạch là: