Công thức dễ dàng nhất là công thức biểu hiện tỉ lệ về tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 21

2. Cách thiết lập cấu hình công thức đơn giản dễ dàng nhất

Thiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOz là kiếm tìm tỉ lệ:

*

dưới dạng tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên về tối giản.

Trong thực tế, ta thường xác định công thức dễ dàng và đơn giản nhất phụ thuộc vào phần trăm cân nặng các nhân tố như sau:

*

Sau đó biến hóa về tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên về tối giản.

Thí dụ: tác dụng phân tích thành phần hợp chất X cho thấy thêm %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn sót lại là oxi. Lập công thức dễ dàng nhất của X.

Giải:

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Từ hiệu quả phân tích định lượng, lập được hệ thức:

*

Vậy công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Phương pháp phân tử

1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức biểu lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

2. Dục tình giữa phương pháp phân tử và công thức đơn giản nhất

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong bí quyết phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản dễ dàng nhất.

- trong vô số trường hợp, công thức phân tử cũng đó là công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Thí dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một vài chất tất cả công thức phân tử không giống nhau nhưng gồm cùng một công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Thí dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6, …

3. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

a, phụ thuộc vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố

Xét sơ đồ:

*

Khối lượng: M (g) 12,0.x (g) 1,0.y (g) 16,0.z (g)

Thành phần tỷ lệ khối lượng: 100% % C % H % O

Suy ra:

*

Thí dụ: Phenolphtalein - chất thông tư màu dùng phân biệt dung dịch bazơ - gồm phần trăm cân nặng C, H cùng O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% và 20,18%. Trọng lượng mol phân tử của phenolphtalein bằng 318,0 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của phenolphtalein.

Giải:

Ta thấy %C + %H + %O = 100%⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm tía nguyên tố C, H, O yêu cầu ta đặt cách làm phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương). Ta có:

*

Công thức phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b, trải qua công thức dễ dàng nhất

Thí dụ: chất hữu cơ X có công thức đơn giản và dễ dàng nhất CH2O cùng có khối lượng mol phân tử bằng 60,0 g/mol. Xác định công thức phân tử của X.

Giải:

Công thức phân tử của X là (CH2O)n tuyệt CnH2nOn.

Từ MX = (12,0+2.1,0+16,0).n = 60,0

⇒ n=2 Vậy X gồm công thức phân tử C2H4O2.

Xem thêm: Giáo Án Phát Triển Tình Cảm Kỹ Năng Xã Hội Chủ Đề Bản Thân, Phát Triển Tình Cảm

c, Tính thẳng theo khối lượng sản phẩm đốt cháy

Thí dụ: Hợp hóa học Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy trọn vẹn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối khá của Y so với ko khí giao động 3,04. Khẳng định công thức phân tử của Y.