tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: H2CO3, H2S, Al(OH)3, NaHS, Ca(HCO3)2, KH2PO4, (NH4)2SO4, KHSO4


*

Câu2: Viết phương trình điện li của không ít chất sau:a) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2, HNO3, KOH.b) hóa học điện li yếu: HCLO, HNO2, H2CO3


a, (Baleft(NO_3 ight)_2 ightarrow Ba^2++2NO_3^-)

(HNO_3 ightarrow H^++NO_3^-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

b, (HClO⇌H^++ClO^-)

(HNO_2⇌H^++NO_2^-)

(H_2CO_3⇌2H^++CO_3^2-)


(HClO⇌H^++ClO^-)

(HNO_2⇌H^++NO_2^-)

(H_2S⇌2H^++S^2-)

(H_2CO_3⇌2H^++CO_3^2-)

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(HF⇌H^++F^-)


Câu1: cho các chất gồm công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho biết chất làm sao là hóa học điện li mạnh, hóa học nào là chất điện li yếu, chất không năng lượng điện li.b) Viết phương trình năng lượng điện li các chất trên.

Bạn đang xem: H2co3 điện li


Phân các loại chất điện li với viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2(SO4)3, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2


Viết phương trình điện li của những chất tiếp sau đây trong hỗn hợp :

1. Axit khỏe mạnh H2SeO4 (nấc trước tiên điện li mạnh) 2. Axit yếu 3 mức H3PO4

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

4. Na2HPO4

5. NaH2PO4 6. Axit mạnh bạo HMnO4

7. Bazơ dũng mạnh RbOH

 


Viết phương trình năng lượng điện li của các chất dưới đây trong hỗn hợp :

1. Axit mạnh dạn H2SeO4 (nấc trước tiên điện li mạnh)

(H_2SeO_4 ightarrow H^++HSeO_4^-)

(HSeO_4^-leftrightarrow H^++SeO_4^2-)

 2. Axit yếu ớt 3 nút H3PO4

(H_3PO_4leftrightarrow H^++H_2PO_4^-)

(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow Pb^2++2OH^-)

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow PbO_2^2-+2H^+)

4. Na2HPO4

(Na_2HPO_4leftrightarrow2Na^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

5. NaH2PO4

(NaH_2PO_4leftrightarrow Na^++H_2PO_4^-)​​​​

​(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)​

​(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)​

 

6. Axit mạnh mẽ HMnO4​​

(HMnO_4 ightarrow H^++MnO_4^-)

7. Bazơ bạo dạn RbOH

(RbOH ightarrow Rb^++OH^-)


Đúng 2
comment (0)

Viết phương trình năng lượng điện li của không ít chất sau: Các chất điện li yếu đuối HClO; HNO2.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

HClO ⇌ H+ + ClO-

HNO2 ⇌ H+ + NO2-


Đúng 0

bình luận (0)

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau trong dung dịch:

1. Các chất năng lượng điện li to gan lớn mật :  B e F 2 , H B r O 4 ,  K 2 C r O 4 .

2. Những chất năng lượng điện li yếu hèn : HBrO, HCN.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình điện ly của các chất (nếu có).


Lớp 10 hóa học
2
0
Gửi bỏ

- hóa học điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

- chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Giải thích quá trình giải:

- hóa học không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2020, Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021 Có Đáp Án

Ta tất cả phương trình:

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43- AgNO3 → Ag+ + NO3- 

NaOH → Na+ + OH- Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

NaCl → Na+ + Cl- CuSO4 → Cu2+ + SO42-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Ta bao gồm phương trình 

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

HF ⇔ H+ + F- CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4- Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42- H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-


Đúng 0

bình luận (0)
Kudo Shinichiđã xóa

- hóa học điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3

(NaCl ightarrow Na^++Cl^-\CuSO_4 ightarrow Cu^2++SO_4^2-\NaOH ightarrow Na^++OH^-\Mgleft(NO_3 ight)_2 ightarrow Mg^2++2NO_3^-\left(NH_4 ight)_3PO_4 ightarrow3NH_4^++PO_4^3-\AgNO_3 ightarrow Ag^++NO_3^-\HNO_3 ightarrow H^++NO_3^-)

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2

(HF ightarrow H^++F^-\H_3PO_4 ightarrow H^++H_2PO_4^-\H_2PO_4^- ightarrow H^++HPO_4^2-\HPO_4^2- ightarrow H^++PO_4^3-\H_2CO_3 ightarrow H^++HCO_3^-\HCO_3^- ightarrow H^++CO_3^2-)

(CH_3COOH ightarrow H^++CH_3COO^-\Alleft(OH ight)_3 ightarrow Al^3++3OH^-\Feleft(OH ight)_2 ightarrow Fe^2++2OH^-)

- hóa học không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic


Đúng 3
bình luận (1)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net