câu hỏi trong đề: Tổng đúng theo hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, cùng tần số. Phương thức Fre-Nen (Nhận biết)
*
Giải vày Vietjack

Đáp án A

Hai dao động cùng trộn khi:Δφ=φ2−φ1=k2π">Δφ=φ2−φ1=k2π


Hai xê dịch điều hòa, thuộc phương, cùng tần số, cùng pha, tất cả biên độ theo thứ tự làA1, A2">A1,A2A1,A2. Biên độ giao động tổng đúng theo của hai xấp xỉ này là


Một vật tiến hành đồng thời hai xấp xỉ điều hòa cùng phương thuộc tần số có phương trình theo lần lượt là:x1 = A1cos(ωt+φ1)">x1=A1cos(ωt+φ1)x1=A1cos(ωt+φ1)vàx2 = A2cos(ωt+φ2)">x2=A2cos(ωt+φ2)x2=A2cos(ωt+φ2). Biên độ dao động A của đồ vật được khẳng định bởi bí quyết nào sau đây?


Một vật triển khai đồng thời hai giao động điều hòa thuộc phương, cùng tần só gồm phương trình theo thứ tự làx1 = A1cos(ωt+φ1)">x1=A1cos(ωt+φ1)x1=A1cos(ωt+φ1)vàx2 = A2cos(ωt+φ2)">x2=A2cos(ωt+φ2)x2=A2cos(ωt+φ2). Pha lúc đầu của vật được khẳng định bởi công thức nào sau đây?


Một vật tiến hành đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương cùng tần số bao gồm phương trình theo thứ tự là:x1 = A1cos(ωt+φ1)">x1=A1cos(ωt+φ1)x1=A1cos(ωt+φ1)vàx2 = A2cos(ωt+φ2)">x2=A2cos(ωt+φ2)x2=A2cos(ωt+φ2). Biên độ giao động A của đồ gia dụng được xác định bởi phương pháp nào sau đây?


I. Vectơ quay

Mỗi dao động điều hòa được màn trình diễn bằng một vectơ quay có đặc điểm:

+ Độ dài vectơ bằng biên độ A của dao động.

Bạn đang xem: Hai dao động cùng pha là hai dao động

+ Tốc độ góc quay của vectơ đúng bằng tần số góc w của dao động.

+ Góc ban đầu chính là pha ban đầu φ của dao động.

Về bạn dạng chất, màn trình diễn vectơ quay không khác gì đối với biểu diễn chuyển động tròn đều.

x=Acosωt+φ

II. Cách thức giản vật Fre – nen

- giao động tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số là 1 trong dao động cân bằng cũng phương, thuộc tần số với hai dao động đó.

- Tổng thích hợp hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, thuộc tần số:

x1=A1cosωt+φ1

x2=A2cosωt+φ2 ,

Ta sử dụng cách thức giản thứ Fre – nen: lần lượt vẽ nhì vectơ quay trình diễn hai phương trình dao động thành phần. Sau đó, vẽ vectơ tổng hòa hợp của hai vectơ trên. Vectơ tổng là vectơ quay trình diễn phương trình của xê dịch tổng thích hợp x=Acosωt+φ .

Biên độ với pha thuở đầu của xê dịch tổng hợp

A=A12+A22+2A1A2cos(φ2−φ1)

tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2

- một số trong những trường hợp đặc trưng cần lưu giữ ý:

+ Hai xấp xỉ thành phần thuộc pha: Δφ=φ2−φ1=2kπvớik=0;±1;±2;...

Biên độ giao động tổng hợp:A=A1+A2

Ví dụ:

+ Hai xê dịch thành phần ngược pha: Δφ=φ2−φ1=2k+1πvớik=0;±1;±2;...

Biên độ xấp xỉ tổng hợp:A=A1−A2

Ví dụ:

+ Hai dao động thành phần vuông pha: Δφ=φ2−φ1=2k+1π2vớik=0;±1;±2;...

Xem thêm: Doraemon: Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới Thuyết Minh, Xem Phim Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới (2014)

Biên độ giao động tổng hợp:A=A12+A22

Ví dụ:

- Trong đều trường hợp, ta luôn luôn có bất đẳng thức:A1−A2≤A≤A1+A2

Chú ý: hoàn toàn có thể sử dụng phép cùng lượng giác: x=x1+x2  khi tổng hợp hai giao động cùng biên độ.