Câu 32: Nguyên tử của nguyên tố X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi. X là nguyên tố

A. S.

Bạn đang xem: Hai nguyên tử hidro được viết là

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 33: Cách viết 2Cl có nghĩa là

A. 2 phân tử khí clo.

B. 2 nguyên tử clo.

C. 2 đơn chất clo.

D. 2 nguyên tố hóa học clo.

Câu 34: Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với nhóm PO4 là X3PO4, nguyên tố lưu huỳnh (hoá trị IV) với Y là SY2. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X với Y là

A. XY.

B. X2Y.

C. XY2.

D. X2Y3.

Câu 35: Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với oxi là X2O3, nguyên tố Y với hiđro là YH3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X với Y là

A. X2Y3.

B. XY2.

C. XY.

D. X2Y3.

Câu 36: Phân tử hợp chất A có 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử oxi. Biết A nặng hơn khí nitơ là 1,571 lần, nguyên tố X là

A. cacbon.

B. lưu huỳnh.

C. silic.

D. photpho.

Câu 37: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. X là

A. Na.

B. Mg.

C. Cu.

D. Fe.

Câu 38: Khối lượng của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là

A. 3,82.10-22.

B. 3,82.10-23.

C. 3,82.10-21.

D. 4,48.10-23.

Câu 39: Nếu tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một nguyên tử là 28 và số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% thì số electron có trong nguyên tử là

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 40: Khối lượng của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23gam. Khối lượng tính bằng gam của phân tử oxi là

A. 2,66.10-23.

B. 5,31.10-23.

C. 2,66.10-22.

D. 5,31.10-22


*

Đáp án:

`↓↓`

$\text{TB 1114}$

`28)` Cách viết nào sau đây biểu diễn hai phân tử hiđro ?

A. 2 H.

B. 2 H2.

C. 4 H.

D. H2.

`29)` Cách viết 2H¬2O có nghĩa là:

A. 2 phân tử H2 và 1 nguyên tử O.

B. 2 nguyên tử nước.

C. 2 phân tử nước.

D. 2 phân tử H2 và 2 nguyên tử O.

`30)` Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 49 đvC.

B. 98 đvC.

C. 65 đvC.

D. 97 đvC.

`31)` Nguyên tử Cu nặng gấp bao nhiêu lần phân tử oxi ?

A. 8 lần.

B. 4 lần.

C. 2 lần.

D. 32 lần.

`32)` Nguyên tử của nguyên tố X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi. X là nguyên tố

A. S.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

`33)` Cách viết 2Cl có nghĩa là:

A. 2 phân tử khí clo.

B. 2 nguyên tử clo.

C. 2 đơn chất clo.

D. 2 nguyên tố hóa học clo.

`34)` Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với nhóm PO4 là X3PO4, nguyên tố lưu huỳnh (hoá trị IV) với Y là SY2. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X với Y là:

A. XY.

B. X2Y.

C. XY2.

D. X2Y3.

`35)` Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với oxi là X2O3, nguyên tố Y với hiđro là YH3. Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X với Y là:

A. X2Y3.

B. XY2.

C. XY.

D. X2Y3.

`36)` Phân tử hợp chất A có 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử oxi. Biết A nặng hơn khí nitơ là 1,571 lần, nguyên tố X là :

A. cacbon.

B. lưu huỳnh.

C. silic.

D. photpho.

`37)` Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. X là:

A. Na.

B. Mg.

C. Cu.

D. Fe.

`38)` Khối lượng của nguyên tử cacbon là: 1,9926.10-23gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là:

A. 3,82.10-22.

B. 3,82.10-23.

C. 3,82.10-21.

D. 4,48.10-23.

`39)` Nếu tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một nguyên tử là 28 và số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% thì số electron có trong nguyên tử là:

A. 7.

B. 8.

C. 9.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Đồ Dùng Dạy Học Môn Âm Nhạc Giáo Viên Tiểu Học

D. 10.

`40)` Khối lượng của nguyên tử cacbon là: 1,9926.10-23gam. Khối lượng tính bằng gam của phân tử oxi là: