A Tứ diện là đa diện lồi.B Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.C Hình lập phương là đa diện lồi.D Hình hộp là đa diện lồi.

Bạn đang xem: Hình đa diện có bao nhiêu mặt

Bạn đang xem: Hình đa diện có bao nhiêu mặt

Câu hỏi 2 :

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?


*

A AB BC CD D

Lời giải chi tiết:

Khái niệm khối đa diện đều: Khối đa diện là hình được tạo bởi hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:

- Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có đúng một đỉnh chung, hoặc chỉ có đúng 1 cạnh chung.

- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Quan sát 4 hình vẽ, hình C có cạnh trên cùng là cạnh chung của 4 đa giác, vậy hình này không phải là khối đa diện.

Chọn C.

Câu hỏi 3 :

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A 4 mặt phẳngB 1 mặt phẳngC 2 mặt phẳngD 3 mặt phẳng

Lời giải chi tiết:

Phương pháp + Cách giải: Hình lăng trụ tam giác đều có 1 mặt phẳng đối xứng đi qua trung điểm của các cạnh bên (song song với đáy) và 3 mặt phẳng đối xứng vuông góc với đáy (giao với 2 đáy theo các đường trung tuyến của tam giác đáy)

Tất cả có 4 mặt phẳng

Chọn A

Câu hỏi 4 :

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân chia thành hai khối tứ diện S.ABD và S.ACD.B Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân chia thành ba khối tứ diện S.ABC, S.ABD và S.ACD.C Khối chóp tứ giác S.ABCD được phân chia thành hai khối tứ diện C.SAB và C.SAD.D Khối chóp tứ giác S.ABCD không thể phân chia thành các khối tứ diện.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ bên ta thấy khối chóp \(S.ABCD\) được chia thành hai khối tứ diện \(S.ABC\) và \(S.ADC\) hay hai khối tứ diện \(C.SAB\) và \(C.SAD\).


*

Chọn C.

Câu hỏi 5 :

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A"B"C", M là trung điểm của AA".Cắt khối lăng trụ trên bằng hai mặt phẳng (MBC) và (MB"C")ta được:

A Ba khối tứ diện.B Ba khối chóp.C Bốn khối chóp.D Bốn khối tứ diện.

Lời giải chi tiết:

Phương pháp: Phân chia khối đa diện.

Cách giải


*

Cắt khối lăng trụ bởi hai mặt phẳng (MBC) và (MBC) ta được ba khối chóp M.ABC ; M.ABC ; M.BCCB.

Chọn B.

Câu hỏi 6 :

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

A Năm mặtB Hai mặt.C Ba mặtD Bốn mặt.

Câu hỏi 7 :

Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ bên:


*

A 11B 10C 12D 9

Câu hỏi 8 :

Số cạnh của các hình đa diện luôn luôn:

A Lớn hơn hoặc bằng 6B Lớn hơn 6C Lớn hơn 7D Lớn hơn hoặc bằng 68

Câu hỏi 9 :

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện.


*

A Hình 2.B Hình 4.C Hình 1.D Hình 3.

Phương pháp giải:

Khái niệm: Hìnhđa diệngồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:

a) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Hình đa diện chia không gian thành hai phần (phần bên trong và phần bên ngoài). Hình đa diện cùng với phần bên trong của nó gọi là khối đa diện.

Câu hỏi 10 :

Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt ?


A 20B 11C 12D 10

Câu hỏi 11 :

Hình đa diện trong hình bên có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?


A 11 mặt, 20 cạnhB 10 mặt, 15 cạnhC 9 mặt, 18 cạnhD 12 mặt, 25 cạnh

Lời giải chi tiết:


Có 3 khối đa diện đều mà các mặt của nó là tam giác đều: tứ diện đều, bát diện đều và khối hai mươi mặt đều.

Chọn A.

Câu hỏi 13 :

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy ABCDlà hình vuông. Biết hai mặt phẳng \(\left( SAB \right)\) và \(\left( SAD \right)\) cùng vuông góc với đáy. Hình chóp này có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A 4B 1C 0D 2

Phương pháp giải:

Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) là mặt phẳng đối xứng của hình H khi mọi điểm thuộc hình H lấy đối xứng qua mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) đề thuộc

hình H.

Lời giải chi tiết:


Biết hai mặt phẳng \(\left( SAB \right)\) và \(\left( SAD \right)\) cùng vuông góc với đáy nên\(SA\bot \left( ABCD \right)\)

Ta thấy khối chóp \(S.ABCD\) có một mặt phẳng đối xứng là \(\left( SAC \right)\)

ChọnB.

Câu hỏi 14 :

Hình đa diện bên có bao nhiêu cạnh ?


A 11B 12C 15D 10

Câu hỏi 15 :

Hình nào dưới đây không phải hình đa diện?


A Hình 4.B Hình 1.C Hình 3.D Hình 2.

Phương pháp giải:

Khái niệm: Hình đa diện (gọi tắt là đa diện)(H)là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:

1) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

2) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Lời giải chi tiết:

Hình 3 vi phạm điều kiện 2) : Do trong Hình 3, tồn tại 1 cạnh là cạnh chung của 3 đa giáC.

Chọn: C.

Câu hỏi 16 :

Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

A Hình lăng trụ tứ giác đều. B Hình bát diện đều. C Hình tứ diện đều.D Hình lập phương

Câu hỏi 17 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.B Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.C Số đỉnh và số mặt củ hình đa diện luôn bằng nhau.D Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình lập phương có số mặt là 6 và số đỉnh là 4.

Tứ diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau, và bằng 4.

Chọn D

Lời giải chi tiết:

Một mặt đáy là 5 cạnh; số cạnh bên là 5 cạnh.

Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả \(2.5+5=15\) cạnh.

Chọn D

Câu hỏi 19 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn

A lớn hơn hoặc bằng 6. B lớn hơn 7.C lớn hơn 6. D lớn hơn hoặc bằng 8.

Lời giải chi tiết:

Xét hình tứ diện có 6 cạnh nênsố các cạnh của hình đa diện luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 6

Chọn A

Lời giải chi tiết:

Mỗi mặt của đa diện có ít nhất 3 cạnh (khi mặt là tam giác) và mỗi cạnh của đa diện là cạnh chung của 2 mặt. Khi đó, một đa diện \(n\) mặt có ít nhất \(\frac{3n}{2}\) cạnh. Với \(n=5\) \(\Rightarrow \) Số cạnh \(\ge \,\,\frac{15}{3}=7,5.\)

Vậy khối đa diện cần tìm có ít nhất 8 cạnh.

Chọn D

Câu hỏi 22 :

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A

6 mặt phẳng.

B

3 mặt phẳng.

C

9 mặt phẳng.

D 4 mặt phẳng.

Câu hỏi 24 :

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

A Năm mặt.B Hai mặt.C Ba mặt.D Bốn mặt.

Câu hỏi 25 :

Một hình đa diện có các mặt là các tam giác thì số mặt \(M\) và số cạnh \(C\) của đa diện đó thỏa mãn hệ thức nào dưới đây?

A \(3C=2M\)B \(C=2M\)C \(3M = 2C\)D \(2C = M\)

Lời giải chi tiết:

Chọn tứ diện ABCD\(\Rightarrow \) \(\left\{ \begin{array}{l}M = 4\\C = 6\end{array} \right.3M = 2C.\)

Chọn C

Phương pháp giải:

Khối đa diện\(\left( H \right)\)được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của\(\left( H \right)\)luôn thuộc\(\left( H \right)\). Khi đó đa diện giới hạn\(\left( H \right)\)được gọi là đa diện lồi. Một khối đa diện là đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

Câu hỏi 31 :

Cắt khối lăng trụ \(MNP.M"N"P"\) bởi các mặt phẳng \(\left( {MN"P"} \right)\) và \(\left( {MNP"} \right)\) ta được những khối đa diện nào?

A Ba khối tứ diện.B Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.C Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.D Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Phương pháp giải:

+) Hình chóp có đáy là đa giác đáy n cạnh thì có \(n+1\) đỉnh, có \(n+1\) mặt và có \(2n\) cạnh.

+) Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh +2.

Lời giải chi tiết:

Giả sử hình chóp có đa giác đáy n cạnh \(\Rightarrow \) hình chóp có \(n+1\) đỉnh, \(n+1\) mặt và \(2n\) cạnh.

Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh + 2.

\(\begin{align} & \Rightarrow n+1+n+1=20+2 \\ & \Leftrightarrow 2n=20 \\ & \Leftrightarrow n=10. \\ \end{align}\)

Vậy hình chóp có 11 mặt.

Chọn B.

Câu hỏi 33 :

Một hình lăng trụ có 2018 mặt. Hỏi hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?

A 6045B 6057C 6048D 6051

Lời giải chi tiết:

Gọi số cạnh của 1 đáy của hình lăng trụ là n cạnh, nên số cạnh đáy của hình lăng trụ (2 mặt đáy) là 2n cạnh.

Số cạnh bên là n cạnh.

Tổng số cạnh của lăng trụ là 3n cạnh.

Lại có Đ + M = C + 2

Nên:2n + 2018 = 3n + 2

n= 2016

Vây số cạnh của hình lăng trụ là 3.2016 = 6048 (cạnh)

Chọn C

Câu hỏi 34 :

Cho lăng trụ đứng \(ABCD.{A}"{B}"{C}"{D}"\) có đáy là hình thoi (không phải hình vuông). Phát biểu nào sau đây sai?

A Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là các hình chữ nhật bằng nhau. B Trung điểm của đường chéo \(A{C}"\) là tâm đối xứng của hình lăng trụ.C Hình lăng trụ đã cho có 5 mặt phẳng đối xứng.D Thể tích khối lăng trụ đã cho là \({{V}_{ABCD.{A}"{B}"{C}"{D}"}}=B{B}".{{S}_{{A}"{B}"{C}"{D}"}}.\)

Lời giải chi tiết:


Dựa vào đáp án, ta thấy rằng:

Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là các hình chữ nhật bằng nhau \(\Rightarrow \)A đúng. Trung điểm của đường chéo \(A{C}"\) là tâm đối xứng của hình lăng trụ \(\Rightarrow \)B đúng. Hình lăng trụ đã cho có 3 mặt phẳng đối xứng \(\Rightarrow \)C sai. Thể tích khối lăng trụ đã cho là \({{V}_{ABCD.{A}"{B}"{C}"{D}"}}=B{B}".{{S}_{{A}"{B}"{C}"{D}"}}\) \(\Rightarrow \)D đúng.

Chọn C.

Lời giải chi tiết:

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông có 4 mặt phẳng đối xứng cắt theo chiều dọc và 1 mặt phẳng cắt theo chiều ngang.

Chọn đáp án C.

Câu hỏi 37 :

Người ta nối trung điểm các cạnh của hình hộp chữ nhật rồi cắt bỏ các hình chóp tam giác ở các góc của hình hộp như hình vẽ bên. Hình còn lại là một đa diện có số đỉnh và số cạnh là:


A 12 đỉnh, 24 cạnhB 10 đỉnh, 24 cạnhC 10 đỉnh, 48 cạnhD 12 đỉnh, 20 cạnh

Lời giải chi tiết:

Hình hộp chữ nhật có tất cả 12 cạnh \( \Rightarrow \) Số đỉnh của hình cần biết là 12 đỉnh \( \Rightarrow \) Loại B, C.

Mỗi mặt của hình hộp chữ nhật chứa 4 cạnh của hình cần biết mà hình hộp chữ nhật có 6 mặt \( \Rightarrow \) Số cạnh của hình cần biết là 24 cạnh.

Chọn A.

Lời giải chi tiết:

Ta có các mặt đối xứng của khối lăng trụ tam giác đều là các mặt phẳng trung trực của các đoạn thẳng \(AB,BC,CA,AA"\).

Chọn: B

A \(\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\).B \(2{a^2}\sqrt 3 \).C \({a^2}\sqrt 3 \).D \(\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\).

Lời giải chi tiết:

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình tứ diện đều cạnhabằng: \(4.\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = {a^2}\sqrt 3 \).

Chọn: C

Câu hỏi 40 :

Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau đây sai ?

A Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.B Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.C Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.D Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm: Khối đa diện là hình gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:

+) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có 1 cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng khái niệm: Khối đa diện là hình gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:

+) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có 1 cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Vậy đáp án sai là D.

Chọn D.

Câu hỏi 41 :

Tính tổng số đo các góc ở tất cả các mặt của hình chóp ngũ giác?

A \(5\pi \)B (7\pi \)C \(6\pi \)D \(8\pi \)

Phương pháp giải:

Tính tổng số đo của các góc ở từng mặt sau đó cộng tổng lại ta được tổng số đo của tất cả các góc trong hình chóp ngũ giác.

Đa giác có \(n\) đỉnh thì có tổng số đo các góc là \(\left( {n - 2} \right)\pi .\)

Lời giải chi tiết:

Hình chóp ngũ giác có mặt đáy là hình ngũ giác, có tổng số đo các góc là \(\left( {5 - 2} \right)\pi = 3\pi \)và 5 mặt bên, mỗi mặt bên là một tam giác có số đo các góc là \(\pi .\)

Do đó tổng số đo tất cả các góc của hình chóp ngũ giác là \(3\pi + 5\pi = 8\pi .\)

Chọn D.

Câu hỏi 42 :

Hình nào dưới đây có nhiều mặt phẳng đối xứng nhất?

A Hình tứ diện đềuB Hình lăng trụ tam giác đềuC Hình lập phương D Hình chóp tứ giác đều

Lời giải chi tiết:

Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là mặt phẳng đi qua 1 đỉnh và trung tuyến của mặt đối diện. Như vậy tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng

- Lăng trụ tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng đi qua trung tuyến của tam giác đáy và vuông góc với đáy và 1 mặt phẳng đối xứng đi qua các trung điểm cạnh bên

- Hình lập phương \(ABCD.A"B"C"D"\) có \(M,N,P,Q,M",N",P",Q"\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(AB,BC,CD,DA,A"B",B"C",C"D",D"A"\) có 9 mặt phẳng đối xứng là \(\left( {ABC"D"} \right),\left( {BCD"A"} \right),\left( {CDA"B"} \right),\left( {DAB"C"} \right),\left( {ACC"A"} \right),\left( {BDD"B"} \right),\left( {MPP"M"} \right),\left( {NQQ"N} \right)\) và 1 mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh bên.

- Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng.

Vậy hình lập phương có nhiều mặt phẳng đối xứng nhất.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 43 :

Hình chóp có 22 cạnh thì có bao nhiêu mặt?

A 11 mặt.B 12 mặt.C 10 mặt.D 19 mặt.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- Tính số cạnh đáy.

- Tổng số mặt bằng số mặt bên cộng mặt đáy.

Lời giải chi tiết:

Gọi số cạnh của đáy là \(n\,\,\left( {n \in {\mathbb{N}^*}} \right)\)\( \Rightarrow \) Đáy của chóp là \(n - \) giác.

Ứng với mỗi đỉnh của đáy của 1 cạnh nối đỉnh của hình chóp với đỉnh của chóp.

Suy ra hình chóp có tổng số cạnh là \(2n\).

Theo bài ra ta có: \(2n = 22 \Rightarrow n = 11\,\,\,\left( {tm} \right).\)

Do đó hình chóp đáy là 11 giác. Do đó chóp có 11 mặt bên + 1 đáy.

Vậy hình chóp có tổng 12 mặt.

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 44 :

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A \(4\) mặt phẳng.B \(1\) mặt phẳng. C \(2\)mặt phẳng.D \(3\)mặt phẳng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựng hình và đếm số mặt phẳng đối xứng.

Lời giải chi tiết:

Hình chóp tứ giác đều có \(4\) mặt phẳng đối xứng.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 45 :

Lăng trụ đứng có đáy là ngũ giác đều có số mặt phẳng đối xứng bằng

A \(5\)B \(6\)C \(1\)D \(4\)

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết khối đa diện để làm bài.

Lời giải chi tiết:


Lăng trụ đứng ngũ giác đều có 1 mặt phẳng đối xứng ngang (đi qua trung điểm các cạnh bên) và 5 mặt phẳng đối xứng đứng (ứng với 5 trục đối xứng của đáy).

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 46 :

Hình lăng trụ có thể có số cạnh nào sau đây?

A \(2019.\)B \(2017\).C \(2020.\)D \(2018.\)

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Số cạnh của lăng trụ có đáy là \(n - \)giác là \(3n\).

Lời giải chi tiết:

Giả sử hình lăng trụ có đáy là \(n - \)giác. Khi đó, số cạnh của lăng trụ là: \(3n\)

Suy ra, trong các đáp án trên, số cạnh của hình lăng trụ chỉ có thể là 2019 (Vì \(2019\,\, \vdots \,\,3\)).

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 47 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.B Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.C Số đỉnh và số mặt củ hình đa diện luôn bằng nhau.D Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xét một vài hình đa diện thường gặp để thấy tính đúng sai

Lời giải chi tiết:

Hình lập phương có số mặt là 6 và số đỉnh là 4.

Tứ diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau, và bằng 4.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 48 :

Trong các lăng trụ sau, lăng trụ nào không nội tiếp được trong một mặt cầu?

A Lăng trụ có đáy là hình chữ nhật.B Lăng trụ có đáy là hình vuông.C Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi.D Lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Các tứ giác có thể nội tiếp đường tròn là: hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân.

Lời giải chi tiết:

Các tứ giác có thể nội tiếp đường tròn là: hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 49 :

Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất

A Bốn cạnhB Năm cạnhC Hai cạnhD Ba cạnh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm hình đa diện.

Lời giải chi tiết:

Mỗi đỉnh của 1 hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 cạnh.

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 50 :

Biết các hình dưới đây tạo thành từ hữu hạn các đa giác. Hình nào là hình đa diện.

A

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Đáp án - Lời giải Quảng cáo Bài liên quan

Video liên quan

Reply 1 0 Chia sẻ Húng lủi tiếng Anh là gì

1) Từ vựng về các loại rau:Thai Basil: /taɪ ˈbæz.əl/ Húng QuếCilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò GaiFish Mint: /ˈfɪʃ mɪnt/ Diếp CáBitter Herb: /ˌbɪt.ə hɜːb/ Rau ...

Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Tiếng anh Gói hometk của Vina là gì

6 THÁNG TẶNG 1 2 THÁNG.12 THÁNG TẶNG 3 4 THÁNG.Home tiết kiệmGiới thiệu Gói Home Tiết Kiệm VNPT Home Tiết Kiệm là gói cước tích hợp dành cho các Hộ Gia đình ...

Hỏi Đáp Là gì Mã PIN Soft OTP là gì

Hiện nay có rất nhiều chiêu trò từ kẻ xấu đề chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bạn khi bạn cung cấp mật khẩu, mã otp, mã xác thực, mã kích hoạt. ...

Hỏi Đáp Là gì Làm sao biết sim 3G hay 4G Vinaphone

Trong kỉ nguyên số hiện đại, các nhà mạng hầu hết đều đã cập nhật hạ tầng lên 4G và đang trong cuộc đua căng thẳng cạnh tranh băng thông. Tuy nhiên, ...

Hỏi Đáp Làm sao At the other end of the spectrum nghĩa là gì

Nhiều bạn học viên IELTS hay dịch các bài đọc. Thầy cho rằng việc này là không cần thiết. Một số học viên hiện đang là sinh viên ngôn ngữ Anh, cũng hỏi ...

Hỏi Đáp Là gì Ngôn ngữ Nghĩa là gì Sống đức tin là gì

Sống đức tinThứ Năm tuần I MVMt 7, 21.24-27SỐNG ĐỨC TINChúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất dễ hiểu để minh họa cho chúng ta là: nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa ...

Hỏi Đáp Là gì Biên vải là gì

- Đối với vải bị co biên thường là những loại phải có polyester như vải lót dùng trong áo jacket hặc vest,vải lưới,cách sử lý loại vải này trước khi ...

Hỏi Đáp Là gì Thẻ Autolink VPBank là gì Hỏi Đáp Là gì Vải nỉ bông là gì

Vào mùa đông, khi thời tiết se lạnh, chắc chắn trong tủ đồ của bạn không thể thiếu một chiếc áo khoác nỉ phải không? Và những chiếc áo khoác nỉ đó ...

Hỏi Đáp Là gì Width trong SPSS là gì

1.GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SPSS 20Năm 1968 tại Đại học Stanford nhà nghiên cứu xã hội học Norman H. Nie và hai nghiên cứu sinh tiến sĩ C. Hadlai (Tex) Hull, Dale H. Ben ...

Hỏi Đáp Là gì Làm sao để theo đuổi một Alpha chap 26

Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!Tem michildlia___Bị người khác làm phiền, Jeon Jungkook ngồi dậy trừng mắt ...

Hỏi Đáp Làm sao Dn65 là phi bao nhiêu

Ngày nay trong quá trình làm việc, để đo đường kính ống thép hoặc ống nước các loại Người ta thường được sử dụng 3 loại đơn vị đo chủ yếu đó là ...

Hỏi Đáp Bao nhiêu Cà phê ủ lạnh để được bao lâu

Cold Brew Coffee là gì? Cách làm cafe Cold Brew mát lạnh tại nhà ...

Hỏi Đáp Bao lâu Máy bay 6 kênh là gì

Hướng dẫn điều khiển máy bay điều khiển từ xaBước 1: Chuẩn bị1.Hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với bộ điều khiển của bạn, và nó được ...

Hỏi Đáp Là gì Công Nghệ Máy Địa chỉ ngoại trú là gì

QUY CHẾNGOẠI TRÚ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày ...

Hỏi Đáp Là gì First name nghĩa là gì

Khi bạn lang thang trên mạng, bạn có thường xuyên bắt gặp các biểu mẫu yêu cầu bạn điền First name, Last name, Middle name của bạn không? Đôi khi những bạn ở ...

Hỏi Đáp Là gì Ngôn ngữ Nghĩa là gì 17520 giờ là bao nhiêu ngày

cho mình hỏi 81030 ngày và 81029 ngày có bao nhiêu giờ 2đáp án Video liên quan

Hỏi Đáp Bao nhiêu Xu hướng biến đổi chủ yếu của các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước https://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/logotc108t.png Thời gian vừa qua đã xuất hiện những quan điểm lệch lạc, sai trái và ...

Xem thêm: Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Vật Lý 12, Các Dạng Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Có Lời Giải

Hỏi Đáp Là gì Xu hướng Tik Tok là gì

Video TikTok lên xu hướng sẽ có nhiều lượt xem và nhiều người biết đến mình hơn, từ đó bạn có thể kiếm tiền trên Tiktok. Vậy làm sao để video TikTok lên ...

Hỏi Đáp Là gì Precision Clean là gì